อบรม สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรม หลักสูตรอบรมสัมมนาtraining ฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรอบรมin-house training อบรม ISO

สถาบันฝึกอบรมสัมมนาBIG Q TRAINING จัดฝึกอบรมสัมมนาโดยมีหลักสูตรฝึกอบรมสัมมนาแบบ IN HOUSE TRAINING และ Public Training


การศึกษาและการฝึกอบรม (Education & Training ) For TPM

การวิเคราะห์ปัญหาเพื่อค้นหาสาเหตุด้วย WHY-WHY ANALYSIS & Cause and Effect Diagram

การประเมินผลและการให้คำปรึกษากลุ่มควบคุมคุณภาพ QCC 1วัน

การแก้ไขป้องกันตามหลักการ 8-Disciplines (8D) & Why-Why Analysis 2 วัน

เรื่องราวการควบคุมคุณภาพ (QC Story) 1วัน

เทคนิค PERT-CPM ในการวางแผนโครงการ

เทคนิคการตรวจประเมิน 5ส (สำหรับคณะกรรมการและหัวหน้าโซน)

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigq.co.th

ดูลิงค์ทั้งหมด


  

Lean Consulting overview

Item

Out line

Date

1.Project  preparation

(WS VSM Preparation)

- Greeting team

- Introduction Company Profile & Over view

- Establish Lean organization

- Change management &Lean concept

- Lean deployment & Goal

- Lean manufacturing system strategy

1 Day

2.Project launch lecture

- Lean house & historical

- List and define five steps of lean

- List the eight types of waste and how to correct them

- Differentiate value-non value added

- Work shop ; Waste hunting & Quick WIN

- Quantitatively assess your organization’s lean readiness

- Work shop ; Lean assessment

1 Day

3.Presentation and Discussion of guided reading

- Lean assessment result discussion

- Determine product families that share common processes (PQ&PP)

- Value stream selection

- Lean success case sharing (Step by step)

1 Day

4.Introduction to lean thinking in process industry course

- Training Lean manufacturing concept & overview

- Toyota way

- JIT and Jidoka concept

1 Day

5.Workshop “Value stream mapping”

- VSM current & Future state and workshop

- VSM Training class

- Define TOC and VSM work shop

- Determine kaizen burst  & lean tools

2 Days

6. Elaboration of the implementation plan and A3

- A3 Training Process management

- Create master & sub A3 report

1 Day

7.A3 report signature

- Team review all A3 report  and discuss the action log improvement plan

- Project agreement & Kick off

1 Day

8.Quick change over

- SMED Training (Introduction, Preparation , Separate Internal and External Work, Convert External, Streamline, Standard work)

- To identify pilot machine(Refer from VSM strategy)

- Jishuken SMED

2 Days

9.Pull system & leveling support

- Define a Pull System & leveling

- Communicate the advantages of a Pull System.

- Capacity analysis

- Kanban concept & calculation 

- Run line calculation

- Work shop design and implement Pull System

2 Days

10.Lean leadership for managers

 

- Change management & paradigms

- Lean Management and the Role of Lean Leadership

- Management support functions

1 Day

11.Standardized work

- Standardized Work & Job Instruction Overview

- Work shop

- Job breakdown sheet

- Job instruction metrology

- Standard work sheet

- Standardized Work Training Matrix

2 Days

12.Kaizen & Problem solving method

- Kaizen concept & implementation

- How to success kaizen activity

- Understand the purpose and process of problem solving.

- Apply Systems Thinking and Problem Solving Tools to Lean Initiatives (Problem solving step)

- Others to support kaizen activity

2 Days

13.Internal lean logistics :making materials flow

- Lean logistics concept

- Cellular Manufacturing techniques.

- PFEP (plan for every part)

2 Days

14.Daily management

- Visual control-display and management.

- Daily management concept.

- Process design for shop floor management

2 Days

Lean training-Management team

- Lean overview & thinking for management level.

1 Day

Implementation support – visit (total 22day)

- Consult & status follow up.

- Implement action log according to overall projects.

- Coaching and confirm direction of project

22 Days

Audit (2)

- Audit the effective of lean tools implementation

- Actual & Target comparison / Gap analysis

2 Days

Result evaluation and next step planning

- Celebration team

- Next step for lean enterprise

1 Day