อบรม สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรม หลักสูตรอบรมสัมมนาtraining ฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรอบรมin-house training อบรม ISO

สถาบันฝึกอบรมสัมมนาBIG Q TRAINING จัดฝึกอบรมสัมมนาโดยมีหลักสูตรฝึกอบรมสัมมนาแบบ IN HOUSE TRAINING และ Public Training


การบำรุงรักษาด้วยตนเอง Autonomous Maintenance (AM) ภาคทฤษฏี+ปฏิบัติ 2วัน

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานสำหรับลูกจ้างทั่วไปและลูกจ้างเข้าทำงานใหม่

ข้อกำหนดจรรยาบรรณทางธุรกิจของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ Responsible Business Alliance (RBA) Version 6.0 2 วัน

การดำเนินกิจกรรม Six-Sigma ในองค์กร 3 วัน (เน้นภาคปฏิบัติ)

เทคนิคการวางแผนงาน Action Plan Technique

กิจกรรมกลุ่มควบคุมคุณภาพ Quality Control Circle (QCC) 2 วัน

Advance Product Quality Planning(APQP)2 nd & Production-Part Approval Process (PPAP) 4th Edition

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigq.co.th

ดูลิงค์ทั้งหมด


  
วิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร Good Manufacturing Practice ( GMP CODEX )

หลักสูตรฝึกอบรม วิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร  Good Manufacturing Practice ( GMP CODEX )


วิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร 
Good Manufacturing Practice ( GMP CODEX )

หลักการ
   เป้าหมายของการดำเนินธุรกิจคือ ผลกำไร และ อัตราการเติบโต ซึ่งกระบวนการทำให้เกิดกำไรนั้นจำเป็นต้องมีการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการ เป็นเงินกลับมาให้องค์กร โดยทางองค์กรต้องพยายามทำให้มีต้นทุกในการก่อนเกิดสินค้าและบริหารที่ต่ำกว่าเงินที่ได้รับมาผลต่างนั้นคือกำไร แต่ปัญหาของการทำธุรกิจไม่ได้มีเพียงการทำให้เกิดตัวเงินที่เหมาะสมยังมีปัจจัยภายนอกเช่น ข้อแม้ของลูกค้าที่ใช้เป็นเกณฑ์การตัดสินใจเลือกใช้บริการ คู่แข่งทางธุรกิจ ซึ่งทำให้เกิดส่วนแบ่งทางการตลาดที่ไม่แน่นอน ทุกองค์กรจึงไม่สามารถรักษาระดับการตลาดได้อย่างมั่นคงจำเป็นต้องมีการพัฒนาเพื่อตอบสนองความต้องการอยู่ตลอดเวลาเพื่อรักษาและเพิ่มระดับยอดขาย ส่วนปัจจัยภายในที่ใช้ในการเพื่อผลผลิต เช่น คน เครื่องจักรอุปกรณ์ สภาพแวดล้อม วัตถุดิบ วิธีการ ซึ่งเป็นตัวทำให้เกิดต้นทุนก็ต้องมีการบริหารจัดการและใช้อย่างเหมาะสมคุ้มค่าที่สุด

    GMP คือ Good Manufacturing Practice หรือ หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร จัดทำขึ้นโดยหน่วยงานมาตรฐานอาหารระหว่างประเทศ หรือ โคเด็กซ์ (CODEX) เพื่อให้สมาชิกทั่วโลกใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค
 ซึ่งมีเนื้อหาคลอบคลุม 6 ประการ คือ
• ขอบข่าย
• คำนิยาม
• การผลิตขั้นต้น (Primary Production)
• สถานที่ประกอบการ: การออกแบบและสิ่งอำนวยความสะดวก
• การควบคุมการปฏิบัติงาน
• สถานที่ประกอบการ: การบำรุงรักษาและสุขาภิบาล
• สถานที่ประกอบการ: สุขลักษณะส่วนบุคคล
• การขนส่ง
• ข้อมูลเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และการสร้างความเข้าใจให้ผู้บริโภค
• การฝึกอบรม

วัตถุประสงค์
   เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความเข้าใจในการประยุกต์ใช้ข้อกำหนดระบบ GMP

กลุ่มเป้าหมาย : ผู้จัดการ หัวหน้างาน พนักงาน

จำนวนผู้เข้าอบรม : 30 คน/รุ่น

กำหนดการ
09.00-12.00  Good Manufacturing Practice
                   - บทที่ 1  วัตถุประสงค์ของหลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับสุขลักษณะอาหาร
                   - บทที่ 2  ขอบข่าย การใช้ และนิยามศัพท์
                   - บทที่ 3  การผลิตในขั้นต้น (Primary Production)
                   - บทที่ 4  สถานที่ประกอบการ : การออกแบบและสิ่งอำนวยความสะดวก
                   - บทที่ 5  การควบคุมการปฏิบัติงาน
12.00-13.00  - พัก
13.00-16.30  - บทที่ 6  สถานที่ประกอบการ : การบำรุงรักษาและการสุขาภิบาล
                   - บทที่ 7  สถานที่ประกอบการ : สุขลักษณะส่วนบุคคล
                   - บทที่ 8  การขนส่ง
                   - บทที่ 9  ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และการสร้างความเข้าใจให้ผู้บริโภค
                   - บทที่ 10 การฝึกอบรม

รูปแบบการอบรม
   - บรรยาย 80%  Workshop 20% 


ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม

บริษัท บิ๊กคิว เทรนนิ่ง จำกัด
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 หมู่ 6 ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

Tel: 089-9993466 อุดมศักดิ์
Tel: 090-4649464 กฤตติกา
Fax : 034973518

เว็บไซต์ : www.bigq.co.th
Email :
info@bigq.co.th

หลักสูตรฝึกอบรม วิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร  Good Manufacturing Practice ( GMP CODEX )