อบรม สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรม หลักสูตรอบรมสัมมนาtraining ฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรอบรมin-house training อบรม ISO

สถาบันฝึกอบรมสัมมนาBIG Q TRAINING จัดฝึกอบรมสัมมนาโดยมีหลักสูตรฝึกอบรมสัมมนาแบบ IN HOUSE TRAINING และ Public Training


อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigq.co.th

ดูลิงค์ทั้งหมด


  
การประเมินความเสี่ยงในระบบ ISO

ฝึกอบรม การประเมินความเสี่ยงในระบบ ISOการประเมินความเสี่ยงในระบบ ISO

บทนำ
   ความเสี่ยงแฝงอยู่ในทุกกระบวนการหรือทุกกิจกรรม การคิดพบพท้นฐานนความเสี่ยงในการออกแบบระบบการทำงานจะเป็นการช่วยให้เราสามารถบ่งชี้สิ่งที่อาจทำให้เกิดปัญหาในอนาคต และให้เราหาวิธีการป้องกันและเอาแนวทางนั้นไปวางแผนออกแบบระบบการทำงาน จึงทำให้มาตรฐานนที่เราออกแบบไว้เป็นมาตรฐานที่มุ่งเน้นการทำงานที่ป้องกันปัญหาทำให้งานได้ตามเป้าหมาย
 
   ปัจจัยเสี่ยงอาจมีทั้งจากปัจจัยภายในและปัจจัยภาพนอกที่เราควบคุมไม่ได้ การบ่งชี้จึงต้องการดำเนินงานอย่างเป็นระบบโดยการระดมความคิด
 


   และประเมินแนวทางการตอบสนองที่เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่เกิดขึ้น
 

   ตัวอย่างการระบุความเสี่ยงและการกำหนดวิธีการป้องกัน
 
ผลของการประเมินความเสี่ยงจะได้มาตรการป้องกันปัญหาที่กำหนดไว้จะต้องนำมาตรการนั้นไปบูรณการกับระบบบริหารตามตัวอย่าง


วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถบ่งชี้ความเสี่ยงในกระบวนการของระบบบริหาร และดำเนินการหาแนวทางการป้องกันเพื่อให้ปัญหาไม่เกิดขึ้นในอนาคต

กลุ่มเป้าหมาย :
ผู้จัดการ หัวหน้างาน พนักงาน และผู้ที่สนใจ

จำนวนผู้เข้าอบรม :
30 คน/รุ่น

กำหนดการอบรม
1 วัน  ตั้งแต่ 09.00-16.30

หัวข้อการอบรม

09.00-12.00  บทนำ
                  - ประโยชน์และตัวชี้วัดความสำเร็จของการทำระบบบริหาร
                  - ขั้นตอนการออกแบบระบบบริหาร
                      * กำหนดวัตถุประสงค์ของธุรกิจ
                      * ประเมินผลการดำเนินงานและกำหนดเป้าหมายของธุรกิจ
                      * ศึกษาองค์กรและบริบทขององค์กร
                      * ศึกษาข้อกำหนดของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
                      * กำหนดกลยุทธ์การดำเนินงานเพื่อตอบสนองความต้องการผู้มีส่วนได้
                        เสีย
                      * การกำหนดแนวทางธุรกิจและขอบเขตธุรกิจ
                      * กำหนดกระบวนการและจัดกลุ่มงาน
                      * กำหนดผังโครงสร้างฝ่ายบริหาร
                      *การจัดการกระบวนการทางธุรกิจ (BPM)
                    ขั้นตอนการบริหารเชิงกระบวนการ
                      * กำหนดวัตถุประสงค์ของงาน
                      * กำหนดขอบเขตของงาน
                      * สรุปปัยจัยป้อนเข้าและป้อนออกกระบวนการ  ( SIPOC )
                    - Workshop 1
12.00-13.00   พัก
13.00-16.30     * กำหนด KPI ที่ใช้ประเมินผลกระบวนการให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
                         และขอบเขต
                      * เขียนขั้นตอนการทำงานในปัจจุบัน
                    - Workshop 2
                      * เมินปัญหาในอดีตที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ของงาน และ ประเมิน
                         ปัจจัยเสียงที่ทำให้เกิดปัญหา  และ ประชุมกำหนดแนวทางป้องกัน
                    - Workshop 3
                      * ปรับปรุงขั้นตอนการทำงานโดยนำเอามาตรการป้องกันเข้าไปประยุกต์ใช้
                    - Workshop 4
                   - Q&A

รูปแบบการอบรม

บรรยาย 30% Workshop 70%

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
บริษัท บิ๊กคิว เทรนนิ่ง จำกัด
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 หมู่ 6 ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000
Tel: 089-9993466 , 095-4469644 อุดมศักดิ์
Tel: 090-4649464 , 0954469446 กฤตติกา
Fax : 034973518
เว็บไซต์ : www.bigqtraining.net
Email :
info@bigqtraining.net

ฝึกอบรม การประเมินความเสี่ยงในระบบ ISO