อบรม สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรม หลักสูตรอบรมสัมมนาtraining ฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรอบรมin-house training อบรม ISO

สถาบันฝึกอบรมสัมมนาBIG Q TRAINING จัดฝึกอบรมสัมมนาโดยมีหลักสูตรฝึกอบรมสัมมนาแบบ IN HOUSE TRAINING และ Public Training


ภาวะผู้นำ (Leader ship)

การควบคุมกระบวนการด้วยสถิติ STATISTICAL PROCESS CONTROL (SPC) 2nd Edition สำหรับผู้เริ่มต้น (2วัน)

การปรับปรุงเฉพาะเรื่อง Focused Improvement or Specified Improvement 1วัน

การพัฒนาทักษะหัวหน้างานอย่างมีประสิทธิผล

การบำรุงรักษาด้วยตนเอง Autonomous Maintenance (AM) ภาคทฤษฏี 1วัน

การวางแผนอัตรากำลังคนในสายการผลิตล่วงหน้า

กฎหมายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานสำหรับ ISO45001

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigq.co.th

ดูลิงค์ทั้งหมด


  
การจัดการขยะและของเสียอันตราย (Waste and Hazardous Waste Management)

หลักสูตรฝึกอบรม การจัดการขยะและของเสียอันตราย (Waste and Hazardous Waste Management)


การจัดการขยะและของเสียอันตราย
(Waste and Hazardous Waste Management)

หลักการและเหตุผล
   เนื่องจากในการประกอบการอุตสาหกรรมทุกๆ ประเภทนั้น หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ต้องมีวัสดุที่ไม่ใช้แล้วเกิดขึ้น ซึ่งหากจัดการไม่ถูกต้อง จะก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญ และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างกว้างขวาง
 
ดังจะเห็นได้จากข่าวการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรม หรือกำจัดไม่ถูกวิธี ทั้งนี้ ผู้ก่อกำเนิดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมายและต้องตรวจสอบความพร้อมของ ผู้รับบำบัดกำจัดรวมทั้งตัวแทนในการขนส่งสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วก่อนการตกลงทำสัญญาให้เป็นผู้รับดำเนินการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว และมีหน้าที่ต้องตรวจสอบการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วให้ถูกต้องครบถ้วนตามที่ได้รับอนุญาตโดยเคร่งครัด ทุกประการด้วย มิฉะนั้น ผู้ก่อกำเนิดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วจะต้องมีความผิดและถูกลงโทษตามกฎหมาย ถึงขั้นสูงสุด

วัตถุประสงค์
   เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่รับผิดชอบขยะและของเสียอันตรายได้เข้าใจถึงขั้นตอนและหลักการบริหารจัดการในแต่ละขั้นตอนได้อย่างถูกต้อง

กลุ่มเป้าหมาย : หัวหน้างานทุกระดับ และผู้ที่สนใจ

จำนวนผู้เข้าอบรม : 30 คน/รุ่น

กำหนดการ :
09.00-12.00    - กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสิ่งปฏิกูล / วัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
                      - กระบวนการที่เกี่ยวข้องการจัดการสิ่งปฏิกูล / วัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
                      - รหัสของชนิดของประเภทสิ่งปฏิกูล/วัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
                      - ข้อยกเว้นของสิ่งปฏิกูล/วัสดุที่ไม่ใช้แล้วตามประกาศกระทรวง
                      - การบริหารจัดการครอบครองของสิ่งปฏิกูล / วัสดุที่ไม่ใช้แล้ว และการรายงาน
12.00-13.00    - พัก
13.00-16.30    - ผู้ควบคุมดูแลระบบป้องกันสิ่งแวดล้อม และแผนป้องกันอุบัติภัยเพื่อรองรับเหตุฉุกเฉิน
                      - การแจ้งข้อมูลทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่การขออนุญาต การขยายเวลาจัดเก็บ การรายงานขนส่ง
                      - การทำรายงานส่งประจำปี
                      - Q&A

รูปแบบการอบรม
   - บรรยายทำความเข้าใจและทำ WORKSHOP

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
บริษัท บิ๊กคิว เทรนนิ่ง จำกัด
BIG Q TRAINING CO., LTD.

บริษัท บิ๊กคิว เทรนนิ่ง จำกัด
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 หมู่ 6 ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

Tel :
090-4649464 , 095-4469446 (กฤตติกา)  Tel : 089-9993466(อุดมศักดิ์)

Fax : 034973518

เว็บไซต์ : www.bigq.co.th
Email :
info@bigq.co.th


หลักสูตรฝึกอบรม การจัดการขยะและของเสียอันตราย (Waste and Hazardous Waste Management)