อบรม สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรม หลักสูตรอบรมสัมมนาtraining ฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรอบรมin-house training อบรม ISO

สถาบันฝึกอบรมสัมมนาBIG Q TRAINING จัดฝึกอบรมสัมมนาโดยมีหลักสูตรฝึกอบรมสัมมนาแบบ IN HOUSE TRAINING และ Public Training


แนวคิดเพื่อการทำงาน (Conceptual for working)

การออกแบบการทดลอง(Design of Experiment: DOE) 2 day

การวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบของกระบวนการและแผนควบคุม Process Failure Mode and Effects Analysis (PFMEA) 4th &Control Plan ( 1วัน )

การจัดการคลังสินค้า (Inventory Management)

การเป็นครูฝึกอบรมภายใน (Train the Trainer)

การออกแบบการทดลอง(Design of Experiment: DOE) สำหรับผู้เริ่มต้น 2 day

การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร (Total Quality Management : TQM)

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigq.co.th

ดูลิงค์ทั้งหมด


  
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานสำหรับลูกจ้างทั่วไปและลูกจ้างเข้าทำงานใหม่

หลักสูตรฝึกอบรม ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานสำหรับลูกจ้างทั่วไปและลูกจ้างเข้าทำงานใหม่


ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานสำหรับ
ลูกจ้างทั่วไปและลูกจ้างเข้าทำงานใหม่

หลักการและเหตุผล

อุบัติเหตุ คือ เหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ที่อาจเกิดจากการที่ไม่ได้คาดคิดไว้ล่วงหน้า หรือไม่ทราบล่วงหน้าหรือขาดการควบคุม แต่เมื่อเกิดขึ้นแล้วมีผลให้เกิดการบาดเจ็บ หรือความเจ็บป่วย หรือเสียชีวิต หรือเสียหายต่อทรัพย์สิน สภาพแวดล้อมในการทำงานหรือต่อสาธารณชน
 
   ทุกอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นย่อมมีสาเหตุที่ทำให้เกิดเช่น
 
   องค์ประกอบของการเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่การทำงานมีมากมายหลายปัจจัยซึ่งสามารถจำแนกได้ดังต่อไปนี้
 

วัตถุประสงค์ :เพื่อทำให้ผู้ปฏิบัติงานใหม่หรือลูกจ้างทั่วไปสามารถปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัยอย่างถูกต้องจึงต้องมีการให้ความรู้ก่อนการปฏิบัติงาน

กลุ่มเป้าหมาย : ลูกจ้างทั่วไปและลูกจ้างเข้าทำงานใหม่

จำนวนผู้เข้าอบรม : 30 คน/รุ่น

กำหนดการอบรม
09.00-12.00  บทนำ
                   - อัตราการประสบอันตรายทุกกรณี
                   - อุบัติเหตุและโรคจากการทำงาน
                   - สาเหตุและความสูญเสียจากอุบัติเหตุ
                   - การป้องกันควบคุม
                   ข้อบังคับว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
                   - นโยบายความปลอดภัย ฯ
                   - ระเบียบข้อบังคับทั่วไปเกี่ยวกับความปลอดภัย
                   - ความปลอดภัยในสานักงาน (Office Safety)
                   - จัดสภาพแวดล้อมการทำงานให้เหมาะสม
                   - ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน (Operation Safety)
                   - การยกเคลื่อนย้ายอย่างถูกวิธีปลอดภัย(Safety Handling) : แรงคน
                   - การยกวัสดุด้วยมือเปล่าที่ถูกต้องปลอดภัย , รถยก , ปั้นจั่น ,
                   - ความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือ (Handtools Safety)
12.00-13.00  พัก
13.00-16.30  - ความปลอดภัยในการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า
                   - ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานบนที่สูง (Work at Height Safety)
                   - ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานในที่อับอากาศ (Confined Space)
                   - ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานกับไฟฟ้า(Electrical Safety)
                   - ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานกับสารเคมี (Chemical Safety)
                   - อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคค(Personal Protective
                     Equipment :PPE)
                   - การเตรียมความพร้อมสาหรับเหตุฉุกเฉิน (Emergency Preparedness)
                   - ขั้นตอนปฏิบัติ “กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน”
                   - ป้ายเตือนและสัญลักษณ์ความปลอดภัย (Safety Sign)
                   - การรักษาความสะอาดในสถานที่ทางาน
                   Q&A

รูปแบบการอบรม
   - บรรยายทำความเข้าใจและทำ WORKSHOP

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
บริษัท บิ๊กคิว เทรนนิ่ง จำกัด
BIG Q TRAINING CO., LTD.

บริษัท บิ๊กคิว เทรนนิ่ง จำกัด
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 หมู่ 6 ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

Tel :
090-4649464 , 095-4469446 (กฤตติกา)  Tel : 089-9993466(อุดมศักดิ์)

Fax : 034973518

เว็บไซต์ : www.bigq.co.th
Email :
info@bigq.co.th


หลักสูตรฝึกอบรม ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานสำหรับลูกจ้างทั่วไปและลูกจ้างเข้าทำงานใหม่