อบรม สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรม หลักสูตรอบรมสัมมนาtraining ฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรอบรมin-house training อบรม ISO

สถาบันฝึกอบรมสัมมนาBIG Q TRAINING จัดฝึกอบรมสัมมนาโดยมีหลักสูตรฝึกอบรมสัมมนาแบบ IN HOUSE TRAINING และ Public Training


การพัฒนาศักยภาพเลขานุการสู่ความเป็นเลิศ

เทคนิคการวางแผนงาน Action Plan Technique

กิจกรรมข้อเสนอแนะ (Suggestion System) สำหรับหน่วยงานส่งเสริม คณะกรรมการประเมินคุณค่า และหน่วยงานรับลงทะเบียน

การควบคุมกระบวนการด้วยสถิติ STATISTICAL PROCESS CONTROL (SPC) 2nd Edition สำหรับผู้มีความรู้ทางสถิติ (1วัน)

การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย (Job Safety Analysis) JSA

กลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรใต้บังคับบัญชา

การปรับปรุงงานด้วย PDCA ขั้นสูง (Advance PDCA for Improvement)

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigq.co.th

ดูลิงค์ทั้งหมด


  
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานสำหรับลูกจ้างทั่วไปและลูกจ้างเข้าทำงานใหม่

หลักสูตรฝึกอบรม ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานสำหรับลูกจ้างทั่วไปและลูกจ้างเข้าทำงานใหม่


ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานสำหรับ
ลูกจ้างทั่วไปและลูกจ้างเข้าทำงานใหม่

หลักการและเหตุผล

อุบัติเหตุ คือ เหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ที่อาจเกิดจากการที่ไม่ได้คาดคิดไว้ล่วงหน้า หรือไม่ทราบล่วงหน้าหรือขาดการควบคุม แต่เมื่อเกิดขึ้นแล้วมีผลให้เกิดการบาดเจ็บ หรือความเจ็บป่วย หรือเสียชีวิต หรือเสียหายต่อทรัพย์สิน สภาพแวดล้อมในการทำงานหรือต่อสาธารณชน
 
   ทุกอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นย่อมมีสาเหตุที่ทำให้เกิดเช่น
 
   องค์ประกอบของการเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่การทำงานมีมากมายหลายปัจจัยซึ่งสามารถจำแนกได้ดังต่อไปนี้
 

วัตถุประสงค์ :เพื่อทำให้ผู้ปฏิบัติงานใหม่หรือลูกจ้างทั่วไปสามารถปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัยอย่างถูกต้องจึงต้องมีการให้ความรู้ก่อนการปฏิบัติงาน

กลุ่มเป้าหมาย : ลูกจ้างทั่วไปและลูกจ้างเข้าทำงานใหม่

จำนวนผู้เข้าอบรม : 30 คน/รุ่น

กำหนดการอบรม
09.00-12.00  บทนำ
                   - อัตราการประสบอันตรายทุกกรณี
                   - อุบัติเหตุและโรคจากการทำงาน
                   - สาเหตุและความสูญเสียจากอุบัติเหตุ
                   - การป้องกันควบคุม
                   ข้อบังคับว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
                   - นโยบายความปลอดภัย ฯ
                   - ระเบียบข้อบังคับทั่วไปเกี่ยวกับความปลอดภัย
                   - ความปลอดภัยในสานักงาน (Office Safety)
                   - จัดสภาพแวดล้อมการทำงานให้เหมาะสม
                   - ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน (Operation Safety)
                   - การยกเคลื่อนย้ายอย่างถูกวิธีปลอดภัย(Safety Handling) : แรงคน
                   - การยกวัสดุด้วยมือเปล่าที่ถูกต้องปลอดภัย , รถยก , ปั้นจั่น ,
                   - ความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือ (Handtools Safety)
12.00-13.00  พัก
13.00-16.30  - ความปลอดภัยในการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า
                   - ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานบนที่สูง (Work at Height Safety)
                   - ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานในที่อับอากาศ (Confined Space)
                   - ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานกับไฟฟ้า(Electrical Safety)
                   - ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานกับสารเคมี (Chemical Safety)
                   - อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคค(Personal Protective
                     Equipment :PPE)
                   - การเตรียมความพร้อมสาหรับเหตุฉุกเฉิน (Emergency Preparedness)
                   - ขั้นตอนปฏิบัติ “กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน”
                   - ป้ายเตือนและสัญลักษณ์ความปลอดภัย (Safety Sign)
                   - การรักษาความสะอาดในสถานที่ทางาน
                   Q&A

รูปแบบการอบรม
   - บรรยายทำความเข้าใจและทำ WORKSHOP

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
บริษัท บิ๊กคิว เทรนนิ่ง จำกัด
BIG Q TRAINING CO., LTD.

บริษัท บิ๊กคิว เทรนนิ่ง จำกัด
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 หมู่ 6 ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

Tel :
090-4649464 , 095-4469446 (กฤตติกา)  Tel : 089-9993466(อุดมศักดิ์)

Fax : 034973518

เว็บไซต์ : www.bigq.co.th
Email :
info@bigq.co.th


หลักสูตรฝึกอบรม ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานสำหรับลูกจ้างทั่วไปและลูกจ้างเข้าทำงานใหม่