อบรม สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรม หลักสูตรอบรมสัมมนาtraining ฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรอบรมin-house training อบรม ISO

สถาบันฝึกอบรมสัมมนาBIG Q TRAINING จัดฝึกอบรมสัมมนาโดยมีหลักสูตรฝึกอบรมสัมมนาแบบ IN HOUSE TRAINING และ Public Training


การรายงาน ประสานงาน ปรึกษา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน (HORENSO) โฮเรนโซ

เทคนิคการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอย่างสร้างสรรค์Immediate problems solving techniques creatively

การลดต้นทุนด้วยเทคนิควิศวกรรมคุณค่า (Cost reduction by Value engineering techniques)

จิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงานในองค์กร (Energy Conservation Awareness)

Kaizen by Suggestion System

การสร้างทีมและกิจกรรมWalk rally(Team building & Walk rally)

เทคนิค PERT-CPM ในการวางแผนโครงการ

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigq.co.th

ดูลิงค์ทั้งหมด


  
ข้อกำหนดจรรยาบรรณทางธุรกิจของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ Responsible Business Alliance (RBA) Version 6.0 2 วัน

หลักสูตรฝึกอบรม ข้อกำหนดจรรยาบรรณทางธุรกิจของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ Responsible Business Alliance (RBA) Version 6.0


ข้อกำหนดจรรยาบรรณทางธุรกิจของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์
Responsible Business Alliance (RBA) Version 6.0

หลักการและเหตุผล
   เพื่อให้สภาพการทำงานตลอดห่วงโซ่อุปทานของกลุ่มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์มีความปลอดภัย พนักงานได้รับการปฏิบัติด้วยความเคารพอย่างมีศักดิ์ศรีและการดำเนินธุรกิจมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งมาตรฐานฉบับนี้จัดทำขึ้นมาเพื่อนำไปใช้กับองค์กรที่เกี่ยวข้องกับ การออกแบบ การตลาด การผลิต รวมถึงการจัดหาสินค้าและการบริหาร ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ ดังนั้นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อจำเป็นต้องมีความรู้ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานและกฎเกณฑ์ที่กำหนดไว้เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในองค์กรอย่างเหมาะสม

   หลักจรรยาบรรณนี้แบ่งออกเป็น 5 หมวด
   ภาพรวมของจรรยาบรรณ
- เป็นจรรยาบรรณที่สร้างขึ้นสำหรับปฏิบัติในกลุ่มผู้ผลิตสินค้าด้านอิเล็คทรอนิกส์โดยเฉพาะ
- ลักษณะเป็นมาตรฐานบริหารจัดการองค์กร
- ข้อกำหนดต่างๆมีพื้นฐานมาจากข้อกำหนดทางกฏหมายในแต่ละประเทศ อนุสัญญาต่างๆขององค์การสหประชาชาติ รวมถึงมาตรฐานบริหารงานสากลต่างๆที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป
- ข้อกำหนดจรรยาบรรณระบุ ในฐานะที่ผู้ส่งมอบเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่ธุรกิจ
- ลูกค้าของผู้ส่งมอบระบุชัดเจน และอาจมีผลต่อระดับความสัมพันธ์ทางธุรกิจของผู้ส่งมอบต่อลูกค้ารายนั้นๆ


วัตถุประสงค์
   1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจข้อกำหนดจรรยาบรรณทางธุรกิจของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ RBA Version 6.0
   2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบวิธีการปฏิบัติและการตรวจประเมินเพื่อขอการรับรอง RBA

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
   ผู้บริหาร, วิศวกร, หัวหน้างานและพนักงาน

จำนวนผู้เข้าอบรม
   30 คน

กำหนดการอบรม
วันที่ 1
09.00-12.00  - RBA คืออะไร
                    - จุดมุ่งหมายของ RBA
                    - ภาพรวมข้อกำหนด RBA หมวด A – E
                    - ข้อกำหนด RBA  หมวด A  แรงงาน
                      A1:เสรีภาพในการเลือกงาน
                      A2:แรงงานเยาวชน
                      A3:ชั่วโมงการทำงาน
                      A4:ค่าจ้างและสวัสดิการ
                      A5:การปฏิบัติอย่างมีมนุษยธรรม
                      A6:การไม่เลือกปฏิบัติ
                      A7:เสรีภาพในการสมาคม                            
12.00-13.00  - พัก
                   - ข้อกำหนด RBA  หมวด D  จริยธรรม
                      D1:ความซื่อสัตย์ทางธุรกิจ
                      D2:ไม่มีการเอื้อประโยชน์ที่ไม่เหมาะสม
                      D3:การเปิดเผยข้อมูล
                      D4:ทรัพย์สินทางปัญญา
                      D5:การดำเนินธุรกิจ การโฆษณา และการแข่งขันที่เป็นธรรม
                      D6:การปกป้องลักษณะบุคคลและการไม่ตอบโต้
                      D7:การหาแหล่งแร่ธาตุโดยมีความรับผิดชอบ
                      D8:ความเป็นส่วนตัว
                   - ข้อกำหนด RBA  หมวด E  ระบบการบริหารจัดการ
                      E1:คำมั่นสัญญาของบริษัท               
                      E2:ความสำนึกในหน้าที่และความรับผิดชอบของฝ่ายบริหาร       
                      E3:ข้อกำหนดทางกฎหมายและข้อกำหนดของลูกค้า   
                      E4:การประเมินความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยง
                      E5:วัตถุประสงค์การปรับปรุง
                      E6:การฝึกอบรม
                      E7:การสื่อสาร                       
                      E8:ความคิดเห็นตอบกลับ การมีส่วนร่วม และการร้องทุกข์ของแรงงาน 
                      E9:การตรวจติดตามและประเมิน       
                      E10:กระบวนการปฏิบัติการแก้ไข   
                      E11:การจัดทำเอกสารและบันทึกข้อมูล
                      E12:ความรับผิดชอบต่อผู้ส่งมอบ
วันที่ 2
09.00-12.00 - ข้อกำหนด RBA  หมวด B  สุขภาพและความปลอดภัย
                      B1: ความปลอดภัยในการทำงาน
                      B2:ความพร้อมในกรณีฉุกเฉิน
                      B3:การบาดเจ็บและความเจ็บป่วยอันเนื่องจากการทำงาน
                      B4:สุขอนามัยอุตสาหกรรม
                      B5:งานที่ต้องการแรงงานทางกายภาพ
                      B6:การป้องกันอันตรายจากการใช้เครื่องจักรกล
                      B7:สุขอนามัย อาหาร และที่อยู่อาศัย
                      B8:การสื่อสารด้านสุขภาพและความปลอดภัย
12.00-13.00  - พัก
13.00-16.00  - ข้อกำหนด RBA  หมวด C  สิ่งแวดล้อม
                      C1:ใบอนุญาตและการรายงานด้านสิ่งแวดล้อม
                      C2:การป้องกันมลภาวะและการลดการใช้ทรัพยากร
                      C3:วัตถุอันตราย
                      C4:ขยะมูลฝอย
                      C5:การปล่อยมลภาวะทางอากาศ
                      C6:ข้อจำกัดด้านวัสดุ
                      C7:การจัดการน้ำ
                      C8:การใช้พลังงานและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรูปแบบการอบรม
   -  บรรยายเชิงให้คำแนะนำ

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
บริษัท บิ๊กคิว เทรนนิ่ง จำกัด
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 หมู่ 6 ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

Tel: 089-9993466 อุดมศักดิ์
Tel: 090-4649464 กฤตติกา
Fax : 034973518

เว็บไซต์ : www.bigq.co.th
Email :
info@bigq.co.th

หลักสูตรฝึกอบรม ข้อกำหนดจรรยาบรรณทางธุรกิจของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ Responsible Business Alliance (RBA) Version 6.0   2 วัน