อบรม สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรม หลักสูตรอบรมสัมมนาtraining ฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรอบรมin-house training อบรม ISO

สถาบันฝึกอบรมสัมมนาBIG Q TRAINING จัดฝึกอบรมสัมมนาโดยมีหลักสูตรฝึกอบรมสัมมนาแบบ IN HOUSE TRAINING และ Public Training


การพัฒนาทักษะในการทำงานร่วมกันอย่างเป็นสุข (Happy Workplace)

การบริหารเชิงกลยุทธ์สำหรับผู้บริหาร Strategic Management for managerial person

กระบวนการแก้ปัญหา และติดตามงานด้วยกระดาษ A3 (A3 PROBLEM REPORT & PROBLEM SOLVING)

การวางแผนความต้องการวัสดุ (Material Requirements Planning : MRP)

การลดความสูญเสีย 16 ประการ (16 Losses Reduction) 2 วัน

เครื่องมือหลักสำหรับระบบ IATF16949:2016 (Basic Core Tools for IATF16949:2016) 2วัน

การออกแบบระบบบริหาร และ การดำเนินการเชิงกระบวนการ Management System Design & Process Approach

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigq.co.th

ดูลิงค์ทั้งหมด


  
วิธีการที่ดีในการผลิตเครื่องสําอาง (COSMETIC GOOD MANUFACTURING PRACTICE ) GMP COSMETIC

หลักสูตรฝึกอบรม วิธีการที่ดีในการผลิตเครื่องสําอาง (COSMETIC GOOD MANUFACTURING PRACTICE ) GMP COSMETIC


วิธีการที่ดีในการผลิตเครื่องสําอาง
(COSMETIC GOOD MANUFACTURING PRACTICE )
GMP COSMETIC

หลักการและเหตุผล
   เป้าเครื่องสําอางเป็นปัจจัยเสริมที่มีความจําเป็นต่อมนุษย์อาจกล่าวได้ว่าในสังคมปัจจุบันไม่มีผู้ใดดําเนินชีวิตประจําวันโดยไม่ได้ใช้เครื่องสําอางอย่างน้อยที่สุดก็ใช้เครื่องสําอางบางประเภทเช่น สบู่ แชมพูหรือยาสีฟัน เพื่อความสะอาดเพื่อความสวยงามหรือส่งเสริมให้เกิดความสวยงามการใช้เครื่องสําอางเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้นอาจก่อให้เกิดอันตรายเช่นการแพ้เครื่องสําอางโดยสาเหตุของการแพ้อาจเกิดเฉพาะตัวบุคคลที่ใช้เองหรืออาจเกิดจากการใช้เครื่องสําอางที่ไม่ได้คุณภาพมาตรฐานการผลิตเครื่องสําอางที่มีคุณภาพ


ต้องมีการควบคุมดูแลและตรวจสอบทุกขั้นตอนเริ่มตั้งแต่ตัวอาคารสถานที่ผลิตอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตบุคลากรวัตถุดิบและกรรมวิธีในการผลิตหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตเครื่องสําอางดังต่อไปนี้จึงเป็นข้อแนะนําทั่วๆไปที่ผู้ผลิตสามารถนําไปปรับปรุงให้สอดคล้องกับสภาพของสถานที่ผลิตเครื่องสําอางแต่ละแห่งได้โดยมีวัตถุประสงค์ที่สําคัญคือเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพมาตรฐานและมีความปลอดภัยอันจะเป็นการคุ้มครองสุขอนามัยและผลประโยชน์ของผู้บริโภคในขณะเดียวกันผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพมาตรฐานก็จะได้รับความเชื่อถือจากผู้บริโภคเป็นการตอบแทนวัตถุประสงค์ในการกําหนดหลักเกณฑ์นี้เพื่อให้ผู้ผลิตเครื่องสําอางได้ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติเพื่อให้การผลิตเครื่องสําอางภายในประเทศมีการพัฒนาก้าวหน้ายิ่งขึ้นต่อไป

   ASEAN GMP Cosmetic  จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้ผลิตที่ต้องการขยายตลาดสู่ตลาดอาเซียนควรต้องยื่นขอการรับรองตามแนวทางกฎหมายก่อน  ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)ได้ออกประกาศ เรื่องการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตเครื่องสำอางของอาเซียนประกาศ ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2549 ซึ่งมีผลบังคับใช้วันที่ 1 มกราคม 2551 ใช้แทนระบบ GMP เป็นการดำเนินการภายใต้ข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือระหว่างอาเซียน ที่กำหนดใช้หลักเกณฑ์วิธีการผลิตที่ดีสำหรับเครื่องสำอางให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน

 วัตถุประสงค์
   เพื่อให้เข้าใจแนวทางวิธีการที่ดีในการผลิตเครื่องสำอาง นำไปสู่มีการผลิตและควบคุมให้ได้คุณภาพตามข้อกำหนดอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการผลิตและการควบคุมคุณภาพ

กลุ่มเป้าหมาย : ผู้จัดการ หัวหน้างาน พนักงาน

จำนวนผู้เข้าอบรม : 30 คน/รุ่น

กำหนดการ
09.00-12.00  1. บทนำ
                   2. บุคลากร
                   3. สถานที่ผลิต
                   4. อุปกรณ์เครื่องมือ
                   5. สุขลักษณะและสุขอนามัย
                   6. การดำเนินการผลิต
                   7. การควบคุมคุณภาพ
12.00-13.00  พัก
13.00-16.00  8. เอกสาร
                   9. การตรวจสอบภายใน
                 10. การเก็บ
                 11. ผู้ผลิตและผู้วิเคราะห์ที่เป็นคู่สัญญา
                 12. เรื่องร้องเรียน
                 13. การเรียกคืนสินค้า
                 14. คำศัพท์เทคนิค
                 15. เอกสารอ้างอิง


วิธีการที่ดีในการผลิตเครื่องสําอาง (COSMETIC GOOD MANUFACTURING PRACTICE ) GMP COSMETIC

รูปแบบการอบรม
   - บรรยาย 80%  Workshop 20% 


ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม

บริษัท บิ๊กคิว เทรนนิ่ง จำกัด
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 หมู่ 6 ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

Tel: 089-9993466 อุดมศักดิ์
Tel: 090-4649464 กฤตติกา
Fax : 034973518

เว็บไซต์ : www.bigq.co.th
Email :
info@bigq.co.th

หลักสูตรฝึกอบรม วิธีการที่ดีในการผลิตเครื่องสําอาง (COSMETIC GOOD MANUFACTURING PRACTICE ) GMP COSMETIC