อบรม สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรม หลักสูตรอบรมสัมมนาtraining ฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรอบรมin-house training อบรม ISO

สถาบันฝึกอบรมสัมมนาBIG Q TRAINING จัดฝึกอบรมสัมมนาโดยมีหลักสูตรฝึกอบรมสัมมนาแบบ IN HOUSE TRAINING และ Public Training


การวิเคราะห์การเสียของเครื่องจักร (Machine Breakdown Analysis)

การนำ Competency มาใช้ในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

การควบคุมกระบวนการด้วยสถิติ STATISTICAL PROCESS CONTROL (SPC) 2nd Edition สำหรับผู้มีความรู้ทางสถิติ (1วัน)

กลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรใต้บังคับบัญชา

การทำงานอย่างชาญฉลาด (Working Smart)

เครื่องมือควบคุมคุณภาพ 7 ชนิด ( QC 7 Tools ) 1 วัน

การบำรุงรักษาด้วยตนเอง Autonomous Maintenance (AM) (ภาคปฏิบัติ 3 Step) 5วัน

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigq.co.th

ดูลิงค์ทั้งหมด


  
การสร้างพฤติกรรมความปลอดภัย Behavior-based safety ( BBS )

หลักสูตรฝึกอบรม การสร้างพฤติกรรมความปลอดภัย Behavior-based safety ( BBS )


การสร้างพฤติกรรมความปลอดภัย
Behavior-based safety ( BBS )


หลักการ
    ในการทำงานของพนักงานย่อมมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องที่เป็นองค์ประกอบในการทำงาน ซึ่งอาจเป็นสภาพแวดล้อมที่อาจก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัย และเมื่อเกิดความผิดปกติส่วนบุคล และเกิดการกระทำที่ไม่เหมาะสม อุบัติเหตุย่อมบังเกิด
 

การกระทำที่ไม่ปลอดภัย (Unsafe Act) หมายถึง  การกระทำหรือการปฏิบัติงานของคนที่มีผลทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยกับตนเองและผู้อื่น เช่น
 การทำงานไม่ถูกวิธี หรือไม่ถูกขั้นตอน  เช่น ยกของด้วยท่าทางที่ผิด
 ความประมาท พลั้งเผลอ เหม่อลอย
 ถอดเครื่องกำบังเครื่องจักร
 ใช้เครื่องมือไม่เหมาะสมกับงาน
 การไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ
 การมีทัศนคติที่ไม่ถูกต้อง เช่น อุบัติภัยเป็นเรื่องของเคราะห์กรรมแก้ไขป้องกันไม่ได้
 การทำงานโดยที่ร่างกายและจิตใจไม่พร้อมหรือผิดปกติ เช่น ไม่สบาย  เมาค้าง มีปัญหาครอบครัว ทะเลาะกับแฟน เป็นต้น
 การใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ต่างๆไม่เหมาะสมกับงานเช่นการใช้ขวดแก้วตอกตะปูแทนการใช้ค้อน ฯลฯ

ผลกระทบ : การสูญเสียเนื่องจากการเกิดอุบัติเหตุ
 
  
   การสร้างความตระหนักและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ให้กับผู้ปฏิบัติงานสามารถสร้างได้โดยอาศัยแนวคิดย้อนกลับโดย ทฤษฎีโดมิโน โดย
1. ต้องทำให้ผู้ปฎิบัติรับรู้ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเกิดอุบัติเหตุ ที่มีต่อตนเอง ครอบครัว องค์กร สังคม เพื่อทำให้เกิดความตระหนัก
2. หลังจากนั้นจะเข้าสู่กระบวนการรับรู้รูปแบบอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นหรืออาจจะเกิดขึ้นในพื้นที่จุดปฏิบัติงานโดยผ่านการศึกษาข้อมูลในอดีต หรือการแลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกัน
3. หลังจากนั้นให้ทำกิจกรรมเพื่อวิเคราะห์สาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุ และร่วมกันหามาตรการป้องกัน 
   ในการเรียนรู้ทำความเข้าใจเรื่องอุบัติเหตุ และการวิเคราะห์ ร่วมกันจะทำให้เกิดการรับรู้และเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเองในระหว่างการปฏิบัติงานเนื่องจากเกิดความตระหนักและไม่อยากให้เกิดอุบัติเหตุกับตน
“อุบัติเหตุไม่ใช่เรื่องของเวรกรรม แต่มันคือเรื่องของการกระทำ
ทุกการกระทำ คือ เงาของความคิด คิดแบบไหนชีวิตก็เป็นแบบนั้น”

วัตถุประสงค์
 เพื่อให้มีความตระหนักและเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยของตนเอง เพื่อนร่วมงาน ผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้บังคับบัญชา บุคคลภายนอกและทรัพย์สินขององค์กร
 เพื่อให้สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมความปลอดภัย และสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในองค์กรได้อย่างเป็นรูปธรรม
 เพื่อให้ทราบถึงความสูญเสียและผลกระทบจากการเกิดอุบัติเหตุ อุบัติการณ์
 เพื่อให้สามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับ ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริงได้

กลุ่มเป้าหมาย : ผู้จัดการ หัวหน้างาน พนักงาน และผู้ที่สนใจ
จำนวนผู้เข้าอบรม : 30 คน/รุ่น
กำหนดการอบรม
09.00-12.00 น.      - อุบัติเหตุและความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุ
                           - ประเภทอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นในขณะปฏิบัติงาน
                           - ทฤษฎีโดมิโน (Domino Theory) ของการเกิดอุบัติเหตุ
                           - สาเหตุโดยทั่วไปของการเกิดอุบัติเหตุ
                           - Workshop รวมกลุ่มและนำเสนออุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในจุดปฏิบัติงานและ นำเสนอผลกระทบที่เกิดขึ้น
                             และสาเหตุ)
                           - หลักในการทำให้อุบัติเหตุเป็น ศูนย์ ZERO ACCIDENT
                           - BBS คือ อะไร, ทำไมต้อง BBS
12.00-13.00 น.      - พัก
13.00-16.00 น.      - ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมไม่ปลอดภัย
                           - การสร้างพฤติกรรมความปลอดภัย
                           - เทคนิคการสื่อสาร และจูงใจ
                           - เทคนิคการสังเกต และควบคุมพฤติกรรมไม่ปลอดภัย
                           - workshop ทำทะเบียนพฤติกรรมเสี่ยงและเลือกพฤติกรรมเสี่ยงและการนำเสนอแนวทางการปรับ
                              เปลี่ยนพฤติกรรม
                           - Q&A

การสร้างพฤติกรรมความปลอดภัย Behavior-based safety ( BBS )

รูปแบบการอบรม

   - บรรยาย 30% Work 70%

  
ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม

บริษัท บิ๊กคิว เทรนนิ่ง จำกัด
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 หมู่ 6 ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

Tel: 089-9993466 อุดมศักดิ์
Tel: 090-4649464 กฤตติกา
Fax : 034973518

เว็บไซต์ : www.bigq.co.th
Email :
info@bigq.co.th

หลักสูตรฝึกอบรม การสร้างพฤติกรรมความปลอดภัย Behavior-based safety ( BBS )