อบรม สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรม หลักสูตรอบรมสัมมนาtraining ฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรอบรมin-house training อบรม ISO

สถาบันฝึกอบรมสัมมนาBIG Q TRAINING จัดฝึกอบรมสัมมนาโดยมีหลักสูตรฝึกอบรมสัมมนาแบบ IN HOUSE TRAINING และ Public Training


การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม SWOT ANALYSIS

การคิดเชิงกลยุทธ์สำหรับผู้บริหาร(Strategic Thinking for managerial person)

การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน Preventive Maintenance (ภาคทฤษฏี+ปฏิบัติ) 2วัน

การวิเคราะห์ปัญหาด้วย W5 Image analysis

การใช้ KPI ในการประเมินผลและติดตามผลการฝึกอบรม (Key Performance Indicator In Training Follow Up)

เครื่องมือควบคุมคุณภาพ 7 ชนิด ( QC 7 Tools ) 1 วัน

การจัดการคลังสินค้า (Inventory Management)

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigq.co.th

ดูลิงค์ทั้งหมด


  
การพัฒนาแผนควบคุมหรือแผนคุณภาพ Control Plan Or Quality Plan

หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาแผนควบคุมหรือแผนคุณภาพ Control Plan Or Quality Plan


การพัฒนาแผนควบคุมหรือแผนคุณภาพ Control Plan Or Quality Plan

หลักการ
Control Plan คือสารสนเทศประเภทหนึ่งในระบบบริหารคุณภาพ ทำหน้าที่สื่อสารให้ผู้เกี่ยวข้องกับการผลิตในแต่ละกระบวนการเข้าใจสิ่งที่ต้องควบคุม และวิธีการควบคุม เพื่อทำให้กระบวนการนั้นๆผลิตสินค้าออกมามีคุณภาพสอดคล้องกับข้อกำหนดของลูกค้ากฎหมาย
 

   ในการออกแบบ Control Plan จะมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการในการวิเคราะห์ความเสี่ยง FMEA เพื่อนำผลการวิเคราะห์และแนวทางการควบคุมป้องกันมาใช้เป็นแนวทางการควบคุม

การเชื่อมโยงของ PFMEA/Control Plan

 
วัตถุประสงค์
   1.เพื่อให้ผู้ฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจหลักการวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบ PFMEA และการพัฒนาแผนควบคุม ตามคำแนะนาของ AIAG
   2.เพื่อใช้ผู้เข้ารับการอบรมมีทักษะการวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบของกระบวนการและการพัฒนาแผนควบคุม

กลุ่มเป้าหมาย :
ผู้จัดการ หัวหน้างาน และผู้ที่สนใจ
จำนวนผู้เข้าอบรม : 30 คน/รุ่น

กำหนดการอบรม
09.00-12.00 น.      บทนำ
                                - Control Plan or Quality Plan คืออะไร
                                - ความสัมพันธ์ของ FMEA และ CP or QP
                                - การจัดทำและแก้ไขแผนควบคุม
                           การจัดเตรียมข้อมูลสำหรับการออกแบบ
                                - การกำหนด Process Flowchart หลักและรอง
                                - การศึกษาจุดควบคุมของกระบวนการและผลิตภัณฑ์
                           การออกแบบ CP or QP
                                - การกำหนดกระบวนนการใน CP or QP จาก Flow chart
                                - การระบุเครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต และคู่มือที่จำเป็น
                                - การระบุจุดควบคุมของกระบวนการและผลิตภัณฑ์ และเกณฑ์การยอมรับ
12.00-13.00 น.           - พัก
13.00-16.30 น.           - การกำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการเฝ้าติดตามจุดควบคุม
                                - การกำหนดเกณฑ์การสุ่มตรวจเพื่อการยอมรับ
                                - การระบุวิธีการควบคุมป้องกันและการตอบสนอง
                            พัฒนา CP or QP
                                - แนวทางปฏิบัติสำหรับการปรับปรุง Control Plan
                                - การตรวจสอบความสมบูรณ์ของ CP or QP โดย A8
                                - การปรับปรุง FMEA และ CP or QP ตามข้อกำหนด 10.2.3
                            Q&A


การพัฒนาแผนควบคุมหรือแผนคุณภาพ Control Plan Or Quality Plan

รูปแบบการอบรม
   - บรรยาย 30%  Workshop 70% 
   - ลูกค้าต้องจัดเตรียม PFMEA ที่สมบูรณณ์ของกระบวนการที่จะทำ Workshop

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม

บริษัท บิ๊กคิว เทรนนิ่ง จำกัด
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 หมู่ 6 ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

Tel: 089-9993466 อุดมศักดิ์
Tel: 090-4649464 กฤตติกา
Fax : 034973518

เว็บไซต์ : www.bigq.co.th
Email :
info@bigq.co.th

หลักสูตรฝึกอบรม Control Plan Or Quality Plan