อบรม สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรม หลักสูตรอบรมสัมมนาtraining ฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรอบรมin-house training อบรม ISO

สถาบันฝึกอบรมสัมมนาBIG Q TRAINING จัดฝึกอบรมสัมมนาโดยมีหลักสูตรฝึกอบรมสัมมนาแบบ IN HOUSE TRAINING และ Public Training


การบำรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม Total Productive Maintenance (TPM) (3 step,4 Pillar) ทฤษฎี + ปฏิบัติ 3 วัน

TRAINING WITHIN INDUSTRY (TWI) Job Instruction (JI) วิธีสอนงาน

เครื่องมือหลักสำหรับระบบ IATF16949:2016 (Basic Core Tools for IATF16949:2016) 1วัน

การวิเคราะห์ปัญหาเพื่อค้นหาสาเหตุด้วย WHY WHY ANALYSIS และหลักการ 3 GEN

เทคนิคการวิเคราะห์ P-M Analysis เพื่อลดของเสีย ( Phenomenon Mechanism Analysis )

จริยธรรมเพื่อการทำงานให้ประสบความสำเร็จ (Ethic for Successful Working)

การออกแบบระบบบริหาร และ การดำเนินการเชิงกระบวนการ Management System Design & Process Approach

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigq.co.th

ดูลิงค์ทั้งหมด


  
ระเบียบสหภาพยุโรป ELV (End of life Vehicles)

สถาบันฝึกอบรม ระเบียบสหภาพยุโรป ELV
(End of  life Vehicles)


ระเบียบสหภาพยุโรป ELV (End of  life Vehicles)

สภาพปัญหาที่พบ
   End-of-Life Vehicles เป็นระเบียบของสหภาพยุโรป (Directive 2000/53/EC) ที่ประกาศอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2543 และมีผลบังคับใช้ไปแล้วตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2546 ระเบียบนี้วางมาตรการเพื่อลดของเสียจากยานยนต์ โดยบังคับให้มีการบำบัดซากยานยนต์อย่างถูกวิธีและให้นำชิ้นส่วน/วัสดุกลับมา ใช้ประโยชน์ให้ได้ตามสัดส่วนที่กำหนด และเพื่อพัฒนาสมรรถนะทางสิ่งแวดล้อมในทุกธุรกิจในวัฏจักรชีวิตของยานยนต์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บำบัดซากยานยนต์
 
   วัตถุประสงค์และสาระสำคัญของ ELV เพื่อให้ผู้ผลิตรับผิดชอบต่อชิ้นส่วน / อะไหล่ ยานยนต์ที่หมดอายุการใช้งานได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมได้แก่
   ค่าใช้จ่ายในการจัดการซาก: ผู้ผลิตต้องรับ ภาระค่าใช้จ่าย "ส่วนใหญ่" ในการเก็บคืนซากยานยนต์ที่นำเข้าตลาดก่อน กรกฎาคม 2545 และภาระค่าใช้จ่ายทั้งหมดสำหรับซากยานยนต์ที่เกิดหลังปี พ.ศ. 2550 ไม่ว่ายานยนต์จะผ่านการบริการ/การซ่อมแซม การตกแต่งเพิ่มเติม หรือมีการเปลี่ยนชิ้นส่วน/อะไหล่ในระหว่างการใช้งาน มาอย่างไรก็ตาม
   เป้าหมายการรีไซเคิล:สัดส่วนการใช้ซ้ำ/การดึงทรัพยากรคืนไม่ต่ำกว่า 85% โดยน้ำหนักและการใช้ซ้ำ/การรีไซเคิลไม่ต่ำกว่า 80% โดยน้ำหนัก ภายในปี 2548
สัดส่วนการใช้ซ้ำ/การดึงทรัพยากรคืนไม่ต่ำกว่า 95% โดยน้ำหนักและการใช้ซ้ำ/การรีไซเคิลไม่ต่ำกว่า 85% โดยน้ำหนัก ภายในปี 2557
   การห้ามใช้โลหะหนัก 4 ชนิด: ยาน ยนต์และอะไหล่สำหรับยานยนต์ที่นำเข้าตลาดหลัง 1 กรกฎาคม 2546 ต้องปราศจาก ตะกั่ว (Pb) ปรอท (Hg) แคดเมียม (Cd) และ โครเมียมเฮกซะวาเลนซ์ (Cr-VI) ไม่ว่าจะอยู่ในรูปใด ยกเว้นการใช้งานเฉพาะบางอย่างที่ระบุให้เป็นข้อยกเว้น
   ระเบียบสหภาพยุโรป ELV (End of  life Vehicles) ได้กำหนดสาระสำคัญดังนี้
   1.การป้องกันการก่อของเสีย
   2.การเก็บคืนซากยานยนต์
   3.การบำบัดซากยานยนต์
   4.การใช้ซ้ำ และการดึงทรัพยากรกลับ
   5.การทำเครื่องหมายบนชิ้นส่วน
   6.การให้ข้อมูล และการรายงาน

วัตถุประสงค์
   1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ทราบถึงหลักการและความจำเป็นที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมยานยนต์ต้องประยุกต์ใช้ระเบียบ ELV
   2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจวิธีการปฏิบัติในแต่ละขั้นตอนตามระเบียบการของ ELV


กลุ่มเป้าหมาย : ผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน และผู้ที่สนใจ
จำนวนผู้เข้าอบรม : 30 คน/รุ่น

กำหนดการอบรม
09.00-12.00   - ที่มาของ ELV
                     - หลักการที่ผู้ผลิตต้องรับผิดชอบ
                     - ELV Time Line
                     - ยานยนต์ที่เข้าตามระเบียบ ELV
                     - มาตรการป้องกันการเกิดของเสีย
                     - กลไกการเก็บคืนซากรถยนต์
                     - การบำบัดซาก
                     - เป้าหมายการใช้ซ้ำและการนำทรัพยากรกลับคืน
                     - การใช้รหัสมาตรฐานและข้อมูลการถอดชิ้นส่วน
12.00-13.00   - พัก
13.00-16.30   - การรายงานและการให้ข้อมูล
                     - การคำนวณสัดส่วนการ Reuse/Recycle, Reuse/Recover
                     - การพิจารณาการปราศจากสารต้องห้าม
                     - รายการวัสดุและชิ้นส่วนยกเว้น
                     - การตรวจสอบปริมาณสารต้องห้าม
                     - สารต้องห้ามอื่นที่ประกาศห้ามใช้เพิ่มเติม
                     - ถาม-ตอบ

รูปแบบการอบรม
   - บรรยาย 80%  Workshop 20% 

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
บริษัท บิ๊กคิว เทรนนิ่ง จำกัด
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 หมู่ 6 ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000
Tel: 089-9993466 , 095-4469644 อุดมศักดิ์
Tel: 090-4649464 , 0954469446 กฤตติกา
Fax : 034973518

เว็บไซต์ : www.bigq.co.th
Email :
info@bigq.co.th

สถาบันฝึกอบรม ระเบียบสหภาพยุโรป ELV (End of  life Vehicles)