อบรม สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรม หลักสูตรอบรมสัมมนาtraining ฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรอบรมin-house training อบรม ISO

สถาบันฝึกอบรมสัมมนาBIG Q TRAINING จัดฝึกอบรมสัมมนาโดยมีหลักสูตรฝึกอบรมสัมมนาแบบ IN HOUSE TRAINING และ Public Training


ฝึกอบรมการดำเนินโครงการ Six-Sigma ในองค์กร

ข้อกำหนดระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 2015 (Fifth edition 2015-09-15)

เทคนิคเบื้องต้น เพื่อลดความผิดพลาดในกระบวนการผลิต

การตรวจประเมินภายในระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย Internal Occupational Health and Safety audits (IOSHA) มอก.-OHSAS 18001

แนวคิดเพื่อการทำงาน (Conceptual for working)

เทคนิคการแก้ไขปัญหา (Problem Solving Techniques) สำหรับผู้เริ่มต้น

การบริหารนโยบายสไตล์ญี่ปุ่น (Hoshin Kanri)

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigq.co.th

ดูลิงค์ทั้งหมด


  
ข้อกำหนดและเครื่องมือหลักสำหรับระบบ ISO/TS16949:2009 (Requirement & Core Tools for ISO/TS16949:2009)

หลักสูตรฝึกอบรม ข้อกำหนดและเครื่องมือหลักสำหรับระบบ ISO/TS16949:2009 (Requirement & Core Tools  for ISO/TS16949:2009)


ข้อกำหนดและเครื่องมือหลักสำหรับระบบ ISO/TS16949:2009
(Requirement & Core Tools  for ISO/TS16949:2009)

หลักการและเหตุผล
   มาตรฐาน ISO/TS 16949 คือระบบบริหารงานคุณภาพสำหรับผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ซึ่งได้รับการจัดทำขึ้นโดย IATF และ JAMA มีเป้าหมายหลักเพื่อให้ผู้ผลิตนำไปประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารคุณภาพ เพื่อให้มีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เน้นการป้องการข้อบกพร่องต่าง ๆ ลดความผันแปร และความสูญเสียที่เกิดขึ้นในกลุ่มผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ โดยนำเครื่องมือหลัก(core tools) ที่สำคัญเข้ามาใช้ในการดำเนินงานซึ่งประกอบด้วย APQP , FMEA , SPC ,MSA , PPAP เพื่อทำให้เกิดความเข้าใจในการนำไปประยุกต์ใช้งานอย่างเหมาะสมจึงได้มีการพัฒนาหลักสูตรเฉพาะนี้ขึ้นมาเพื่อให้ผู้สนใจได้รับความรู้พื้นฐานสำหรับการนำไปต่อยอด

วัตถุประสงค์
   1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับแนวคิดและความต้องการของระบบ ISO/TS 16949
   2.เพื่อเพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้เครื่องมือหลัก(core tools) APQP , FMEA , SPC ,MSA , PPAP ระบบ ISO/TS 16949

จำนวนผู้เข้าอบรม            
   30 คน

กำหนดการอบรม
เวลา                    กิจกรรม

วันที่ 1
09.00-12.00- ดัชนีชี้วัดความสำเร็จของระบบ ISO/TS16949
                 - 4M1E ปัจจัยพื้นฐานสำหรับการเพิ่มผลผลิต
                 - หลักการจัดทำระบบบริหารคุณภาพ ISO/TS16949
                 - กระบวนการระบบบริหารคุณภาพ
                    * ข้อ 4. ระบบบริหารคุณภาพ
                    * ข้อ 5. ความรับผิดชอบของฝ่ายบริหาร 
                    * ข้อ 6. การบริหารทรัพยากร
12.00-13.00- พัก
13.00-16.30   * ข้อ 7. กระบวนการผลิต/การบริการ  
                    * ข้อ 8. การวัดการวิเคราะห์ และการปรับปรุง                 
วันที่ 2
09.00-12.00- ความแปรผันและความผิดพลาดต่างๆในการทำงาน
                 - เครื่องมือหลัก(core tools) ของระบบ
                 - แนวคิดและหลักการประยุกต์ใช้
                    * การวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์ล่วงหน้าและแผน
                       ควบคุม APQP & CP
                    * การวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบ FMEA
12.00-13.00- พัก
13.00-16.00   * การควบคุมกระบวนการด้วยสถิติ SPC
                    * การวิเคราะห์ระบบการวัด MSA
                    * กระบวนการตรวจรับรองชิ้นส่วนการผลิต PPAP
                 - Q&A

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
บริษัท บิ๊กคิว เทรนนิ่ง จำกัด
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 หมู่ 6 ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

Tel: 089-9993466 อุดมศักดิ์
Tel: 090-4649464 กฤตติกา

Fax : 034973518

เว็บไซต์ : www.bigq.co.th
Email :
info@bigq.co.th

 

หลักสูตรฝึกอบรม ข้อกำหนดและเครื่องมือหลักสำหรับระบบ ISO/TS16949:2009 (Requirement & Core Tools  for ISO/TS16949:2009)