อบรม สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรม หลักสูตรอบรมสัมมนาtraining ฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรอบรมin-house training อบรม ISO

สถาบันฝึกอบรมสัมมนาBIG Q TRAINING จัดฝึกอบรมสัมมนาโดยมีหลักสูตรฝึกอบรมสัมมนาแบบ IN HOUSE TRAINING และ Public Training


TRAINING WITHIN INDUSTRY (TWI) Job Relations (JR) วิธีสร้างสัมพันธภาพในงาน

การลดความสูญเปล่า 7+1 ประการ (7+1 Wastes Reduction)

การหยังรู้ระวังภัย KYT ( KIKEN YOCHI TRAINING )

กฎหมายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานสำหรับ ISO45001

การลดความสูญเสีย 16 ประการ (16 Losses Reduction) 2 วัน

การบำรุงรักษาด้วยตนเอง Autonomous Maintenance (AM) (ภาคปฏิบัติ 3 Step) 3วัน

ทักษะการสื่อสารเพื่อสร้างสัมพันธ์ภาพและลดความขัดแย้ง

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigq.co.th

ดูลิงค์ทั้งหมด


  
ข้อกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับ ISO14001

หลักสูตรฝึกอบรม ข้อกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับ ISO14001


ข้อกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับ ISO14001

หลักการและเหตุผล
   หนึ่งในเป้าหมายของการทำระบบ  ISO 14001 คือต้องการปกป้องสิ่งแวดล้อม  (protect the environment) ป้องกันมลพิษ (prevent pollution) และปรับปรุงสมรรถนะโดยรวมที่มีผลต่อสภาวะแวดล้อมให้สอดคล้องกับข้อกำหนดกฎหมายสิ่งแวดล้อมที่องค์กรพิจารณาว่าเกี่ยวข้อง ซึ่งจะพบได้ว่ากฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมในประเทศไทยได้มีหลายกระทรวง หลายหน่วยงาน และหลายเขตนิคมย่อยๆต่างๆได้มีการประกาศไว้

จึงเป็นปัญหากับหลายองค์กรเกี่ยวกับการบ่งชี้รายการกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับองค์กรที่มีความซับซ้อนและซ้ำกันเพื่อให้การดำเนินงานของทีมกฎหมายมีประสิทธิภาพจึงจำเป็นต้องมีการอบรมเพื่อทำให้สามารถบ่งชี้และขึ้นทะเบียนกฎหมายได้ถูกต้อง

วัตถุประสงค์
   1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถชี้บ่งและเข้าถึงกฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อมขององค์กร
   2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถกำหนดว่าข้อกำหนดต่าง ๆ ดังกล่าวนำไปประยุกต์ใช้กับลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อมขององค์กรอย่างไร

จำนวนผู้เข้าอบรม            
   30 คน

กำหนดการอบรม
เวลา                    กิจกรรม

09.00-12.00 - ดัชนีชี้วัดความสำเร็จของ ระบบ ISO14001
                   - สิ่งแวดล้อมหมายถึงอะไร
                   - กฎหมายและข้อกำหนดอื่น ๆและหน่วยต่างๆที่กำหนดข้อกำหนดกฎหมายสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย 
                   - หน้าที่ของทีมกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม
                   - ขั้นตอนสำหรับการบ่งชี้และการประยุกต์ใช้ข้อกฎหมาย
                     * การประเมินรายการสิ่งแวดล้อมจากลักษณะธุรกิจองค์กร
                     * การคัดเลือกและการบ่งชี้รายการกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
                     * การบ่งชี้และการนำไปประยุกต์ใช้กับหน่วยงานในองค์กร
12.00-13.00 - พัก
13.00-16.30    * การขึ้นทะเบียนและการสื่อสารและการทบทวนการเปลี่ยนแปลง
                     * การประเมินผลการดำเนินงานกับความสอดคล้องกับข้อกฎหมาย
                   - Q&A

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
บริษัท บิ๊กคิว เทรนนิ่ง จำกัด
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 หมู่ 6 ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

Tel: 089-9993466 อุดมศักดิ์
Tel: 090-4649464 กฤตติกา
Fax : 034973518

เว็บไซต์ : www.bigq.co.th
Email :
info@bigq.co.th


หลักสูตรฝึกอบรม ข้อกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับ ISO14001