อบรม สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรม หลักสูตรอบรมสัมมนาtraining ฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรอบรมin-house training อบรม ISO

สถาบันฝึกอบรมสัมมนาBIG Q TRAINING จัดฝึกอบรมสัมมนาโดยมีหลักสูตรฝึกอบรมสัมมนาแบบ IN HOUSE TRAINING และ Public Training


การบริหารเชิงกลยุทธ์สำหรับผู้บริหาร Strategic Management for managerial person

การคิดวิเคราะห์ (Analytical Thinking) 2วัน เน้นภาคปฎิบัติ

การบริหารตามนโยบาย (Policy Management : PM)

การวิเคราะห์ปัญหาเพื่อค้นหาสาเหตุด้วย WHY-WHY ANALYSIS & Cause and Effect Diagram

ทฤษฎีแห่งข้อจำกัด Theory of Constraints (TOC)

ระบบป้องกันความผิดพลาด(Poka Yoke Error Proofing)

การตรวจประเมินคุณภาพภายใน INTERNAL QUALITY AUDITS ( IQA ) ISO9001:2015 (1วัน)

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigq.co.th

ดูลิงค์ทั้งหมด


  
การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย (Job Safety Analysis:JSA)

หลักสูตรฝึกอบรม การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย (Job Safety Analysis:JSA)


การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย
(Job Safety Analysis:JSA)

หลักการและเหตุผล
   ในสถานประกอบการของทุกแห่งย่อมมีความเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุซึ่ง H.W. Heinrich ได้ศึกษาถึงสาเหตุที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุอย่างจริงจังในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ในปี ค.ศ. 1920 ผลการวิจัย สรุปสาเหตุของอุบัติเหตุ ที่สำคัญมี 3 ประการ ได้แก่
   1. สาเหตุที่เกิดจากคน (Human Cause) มีจำนวนสูงที่สุด คือ 88% ของการเกิดอุบัติเหตุทุกครั้ง ตัวอย่างเช่น การทำงานที่ไม่ถูกต้อง ความพลั้งเผลอ ความประมาท การมีนิสัยชอบเสี่ยงในการทำงาน เป็นต้น
   2. สาเหตุที่เกิดจากความผิดพลาดของเครื่องจักร (Mechanical Failure) มีจำนวนเพียง 10% ของการเกิดอุบัติเหตุทุกครั้ง ตัวอย่างเช่น ส่วนที่เป็นอันตรายของเครื่องจักรที่ไม่มีเครื่องป้องกัน เครื่องจักร เครื่องมือหรืออุปกรณ์ต่างๆชำรุดบกพร่อง รวมถึงการวางผังโรงงานไม่เหมาะสม สภาพแวดล้อมในการทำงานไม่ปลอดภัย เป็นต้น
   3. สาเหตุที่เกิดจากธรรมชาติ (Acts of God) มีจำนวนเพียง 2 % เป็นสาเหตุที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ นอกเหนือการควบคุมได้ เช่น พายุ น้ำท่วม ฟ้าผ่า เป็นต้น
 
   ปัจจุบันสถานประกอบกิจการหลายแห่งได้นำการบริหารความปลอดภัยสมัยใหม่ เช่น KYT , JSA ฯลฯ มาประยุกต์ใช้อย่างแพร่หลาย ซึ่งเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีการจัดการสาเหตุที่ทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยทำให้อุบัติเหตุในองค์กรนั้นลดน้อยลง เพื่อทำให้ พนักงานเกิดความปลอดภัยในการทำงาน ลดค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุ รวมถึงการเพิ่มขวัญกำลังใจในการทำงาน
 
   JSA ย่อมาจาก Job Safety Analysis การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัยเป็นเทคนิควิธีการที่จะให้ผู้ปฏิบัติงานทำ งานอย่างปลอดภัยที่สุด โดย การวิเคราะห์ถึงอันตรายที่แฝงอยู่ในขั้นตอนการทำงาน และ พัฒนาวิธีการป้องกันแก้ปัญหาอันตรายนั้นไม่ให้เกิดขึ้น

 
   โดยหลักการของขั้นตอนการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัยมี 4 ขั้นดังนี้ 1 เลือกงาน(Select)ที่จะทำการวิเคราะห์  2 แตกงาน(Step)ที่จะวิเคราะห์เป็นลำดับขั้นตอน 3 ค้นหาอันตราย(Identify)ที่แฝงอยู่ในแต่ละขั้นตอน 4 พัฒนา(Develop) เพื่อหามาตรการในการแก้ไขปัญหา

วัตถุประสงค์
  - เพื่อทำให้พนักงานผู้ปฏิบัติงานเข้าใจถึงความเสียงรวมถึงอุบัติเหตุที่อาจทำให้เกิดความสูญเสียในอนาคต
  - เพื่อทำให้ผู้เข้าอบรมสามารถประยุกต์ใช้เครื่องมือต่างๆสำหรับการจัดการกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตโดยใช้หลักการ JSA

กลุ่มเป้าหมาย : ผู้จัดการ หัวหน้างาน พนักงาน และผู้ที่สนใจ
จำนวนผู้เข้าอบรม : 30 คน/รุ่น

กำหนดการอบรม
09.00-12.00   - ความหมาย ความสำคัญของกิจกรรมการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย
                    - ประโยชน์ของการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย
                    - ขั้นตอนการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย
                    - Form JOB SAFETY ANALYSIS
                           1 เลือกงาน(Select)ที่จะทำการวิเคราะห์
                           2 แตกงาน(Step)ที่จะวิเคราะห์เป็นลำดับขั้นตอน
                    - WORKSHOP
12.00-13.00   - พัก
13.00-16.30          3 ค้นหาอันตราย(Identify)ที่แฝงอยู่ในแต่ละขั้นตอน
                           4 พัฒนา(Develop) เพื่อหามาตรการในการแก้ไขปัญหา
                    - WORKSHOP
                    - การนํา JSA ที่พัฒนาแล้วไปใช้
                    - Q&A     

การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย (Job Safety Analysis:JSA)                     

รูปแบบการอบรม
   - บรรยาย 30% Work 70%
   - ดำเนินการทำกิจกรรมกลุ่มและระดมความคิดในการดำเนินกิจกรรม JSA
   - สำรวจหน้างานจริงเพื่อบ่งชี้และยกตัวอย่างจุดเสี่ยง

  
ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม

บริษัท บิ๊กคิว เทรนนิ่ง จำกัด
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 หมู่ 6 ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

Tel: 089-9993466 อุดมศักดิ์
Tel: 090-4649464 กฤตติกา
Fax : 034973518

เว็บไซต์ : www.bigq.co.th
Email :
info@bigq.co.th

หลักสูตรฝึกอบรม การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย (Job Safety Analysis:JSA)