อบรม สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรม หลักสูตรอบรมสัมมนาtraining ฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรอบรมin-house training อบรม ISO

สถาบันฝึกอบรมสัมมนาBIG Q TRAINING จัดฝึกอบรมสัมมนาโดยมีหลักสูตรฝึกอบรมสัมมนาแบบ IN HOUSE TRAINING และ Public Training


อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigq.co.th

ดูลิงค์ทั้งหมด


  
จิตสำนึกอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมในองค์กร (Energy Conservation and Environmental Awareness with in Organization)

หลักสูตรฝึกอบรม จิตสำนึกอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม


จิตสำนึกอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมในองค์กร
(Energy Conservation and Environmental Awareness with in Organization)

หลักการและเหตุผล
   ปัจจุบันหลายประเทศทั่วโลกได้ให้ความสำคัญต่อการใช้พลังงานและปัญหาสิ่งแวดล้อมในการทำงานมากยิ่งขึ้น จึงทำให้หลายประเทศได้มีการออกกฎหมายขึ้นมาใช้บังคับ อีกทั้งยังมีคณะกรรมการวิชาการ (TC) ได้มีการพัฒนามาตรฐานสากลเช่นISO50001,ISO14001 เพื่อเป็นแนวทางให้องค์กรที่สนใจนำไปประยุกต์ใช้ เพื่อให้การดำเนินงานเกิดผลสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นคือผู้ดำเนินการไม่มีความเข้าใจถึงเหตุและผลของการดำเนินงานจึงทำให้เกิดความละเลยต่อการปฏิบัติทำให้เกิดปัญหาและผลกระทบต่างๆขึ้นมามากมาย การสร้าง“จิตสำนึกและความตระหนัก” จึงเป็นวิธีการหนึ่งที่จะชักจูงให้ผู้ปฏิบัติงานเล็งเป็นความสำคัญและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นนำไปสู่การปฏิบัติที่เกิดประสิทธิผล

วัตถุประสงค์
   1. เพื่อสร้างจิตสำนึกและความตระหนัก ต่อการใช้พลังงานและด้านสิ่งแวดล้อม ในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับงานที่รับผิดชอบ
   2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถบ่งชี้สภาพปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและการใช้พลังงาน และสามารถนำเสนอแนวทางการปรับปรุงได้

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
ผู้บริหาร, หัวหน้างานและพนักงาน

จำนวนผู้เข้าอบรม
30 คน

กำหนดการอบรม
    09.00-12.00       - ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ที่มีต่อตนเองและสังคม
                              - มาตรฐานสากลด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมISO14001
                              - PDCA หลักการบริหารสู่ความสำเร็จ
                              - การปกป้องสิ่งแวดล้อมและป้องกันมลภาวะ
                              - การบ่งชี้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและวิธีการปรับปรุง และการเขียนข้อเสนอแนะ
                              - ฝึกปฏิบัติ (Workshop) บ่งชี้และปรับปรุง
    12.00-13.00       - พัก
    13.00-16.30       - ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพลังงานในองค์กร
                              - ผลกระทบ/ความสูญเสียของการใช้พลังงานอย่างสิ้นเปลืองในองค์กร
                              - การค้นหาและบ่งชี้การใช้พลังงานที่สิ้นเปลือง
                              - ฝึกปฏิบัติ (Workshop) สำรวจการใช้พลังงานและเสนอแนะแนวทางอนุรักษ์พลังงาน
                              - Q&A


ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม

บริษัท บิ๊กคิว เทรนนิ่ง จำกัด
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 หมู่ 6 ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

Tel: 089-9993466 อุดมศักดิ์
Tel: 090-4649464 กฤตติกา

Fax : 034973518

เว็บไซต์ : www.bigq.co.th
Email :
info@bigq.co.th

หลักสูตรฝึกอบรม ระเบียบของสหภาพยุโรป RoHSv.2 & ELV