อบรม สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรม หลักสูตรอบรมสัมมนาtraining ฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรอบรมin-house training อบรม ISO

สถาบันฝึกอบรมสัมมนาBIG Q TRAINING จัดฝึกอบรมสัมมนาโดยมีหลักสูตรฝึกอบรมสัมมนาแบบ IN HOUSE TRAINING และ Public Training


เทคนิคการเป็นผู้นำกลุ่ม QCC (QC Circle Leader Techniques)

เครื่องมือหลักสำหรับระบบ IATF16949:2016 (Basic Core Tools for IATF16949:2016) 3วัน

การบำรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม Total Productive Maintenance (TPM) (3 step,4 Pillar) ทฤษฎี + ปฏิบัติ 3 วัน

การใช้ KPI ในการประเมินผลและติดตามผลการฝึกอบรม (Key Performance Indicator In Training Follow Up)

วิธีการที่ดีในการผลิตเครื่องมือแพทย์ GMP Medical Devices

การวิเคราะห์ปัญหาเพื่อค้นหาสาเหตุด้วย Why Why Analysis & Cause and Effect Diagram & W5 Image analysis

การระบุและประเมินประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม Aspect Identification for Environmental Systems ( ISO14001 2015 )

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigq.co.th

ดูลิงค์ทั้งหมด


  
วิธีการที่ดีในการผลิตเครื่องมือแพทย์ GMP Medical Devices

หลักสูตรฝึกอบรม วิธีการที่ดีในการผลิตเครื่องมือแพทย์ GMP Medical Devices


วิธีการที่ดีในการผลิตเครื่องมือแพทย์
GMP Medical Devices

บทนำ
   เป้าหมายของการดำเนินธุรกิจคือ ผลกำไร และ อัตราการเติบโต ซึ่งกระบวนการทำให้เกิดกำไรนั้นจำเป็นต้องมีการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการ เป็นเงินกลับมาให้องค์กร โดยทางองค์กรต้องพยายามทำให้มีต้นทุกในการก่อนเกิดสินค้าและบริหารที่ต่ำกว่าเงินที่ได้รับมาผลต่างนั้นคือกำไร แต่ปัญหาของการทำธุรกิจไม่ได้มีเพียงการทำให้เกิดตัวเงินที่เหมาะสมยังมีปัจจัยภายนอกเช่น ข้อแม้ของลูกค้าที่ใช้เป็นเกณฑ์การตัดสินใจเลือกใช้บริการ คู่แข่งทางธุรกิจ ซึ่งทำให้เกิดส่วนแบ่งทางการตลาดที่ไม่แน่นอน ทุกองค์กรจึงไม่สามารถรักษาระดับการตลาดได้อย่างมั่นคงจำเป็นต้องมีการพัฒนาเพื่อตอบสนองความต้องการอยู่ตลอดเวลาเพื่อรักษาและเพิ่มระดับยอดขาย ส่วนปัจจัยภายในที่ใช้ในการเพื่อผลผลิต เช่น คน เครื่องจักรอุปกรณ์ สภาพแวดล้อม วัตถุดิบ วิธีการ ซึ่งเป็นตัวทำให้เกิดต้นทุนก็ต้องมีการบริหารจัดการและใช้อย่างเหมาะสมคุ้มค่าที่สุด
 

    ในปี 2558 ประเทศไทยจะเข้าสู่สมาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพื่อให้ผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์ในประเทศสามารถแข่งขันด้านการค้ากับต่างชาติ มีมาตรฐานทัดเทียมมาตรฐานสากล สำนักงานคณะกรรมการอาการและยา จึงได้จัดทำคู่มือหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตเครื่องมือแพทย์ โดยมีมาตรฐานสอดคล้องกับ ISO13485:2003 ให้องค์กรผู้ผลิตประยุกต์ใช้ในองค์กร

วัตถุประสงค์
   เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความเข้าใจในการประยุกต์ใช้ข้อกำหนดวิธีการที่ดีในการผลิตเครื่องมือแพทย์

กลุ่มเป้าหมาย : ผู้จัดการ หัวหน้างาน พนักงาน

จำนวนผู้เข้าอบรม : 30 คน/รุ่น

กำหนดการ
09.00-12.00    หมวดที่ 1 ระบบบริหารงานคุณภาพ
                           ข้อ 2 ข้อกำหนดทั่วไป
                           ข้อ 3 ข้อกำหนดด้านเอกสาร
                     หมวดที่ 2 ความรับผิดชอบของฝ่ายบริหาร
                           ข้อ 4 นโยบายคุณภาพ
                           ข้อ 5 วัตถุประสงค์ด้านคุณภาพ
                           ข้อ 6 อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ
                           ข้อ 7 ตัวแทนฝ่ายบริหาร
                     หมวดที่ 3 การจัดการทรัพยากร
                           ข้อ 8 ทรัพยากรบุคคล
                           ข้อ 9 โครงสร้างพื้นฐาน
                           ข้อ 10 สภาพแวดล้อมมนการทำงาน
                     หมวดที่ 4 การผลิต
                           ข้อ 11 การวางแผน
                           ข้อ 12 ข้อกำหนดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
                           ข้อ 13 การออกแบบและพัฒนา
                           ข้อ 14 การจัดซื้อ
12.00-13.00   พัก
13.00-16.30          ข้อ 15 การดำเนินการผลิตและการบริการ
                                - ข้อกำหนดทั่วไป
                           ข้อ 16 การดำเนินการผลิตและการบริการ
                                - ข้อกำหนดเฉพาะ
                           ข้อ 17 การตรวจสอบความถูกต้องของกระบวนการผลิตและการบริการ
                           ข้อ 18 การชี้บ่งและการสอบกลับได้
                           ข้อ 19 ทรัพย์สินของลูกค้า
                           ข้อ 20 การเก็บรักษาผลิตภัณฑ์
                           ข้อ 21 การควบคุมเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสอบและทดสอบ
                     หมวดที่ 5 การตรวจสอบ การทดสอบ และการแก้ไข
                           ข้อ 22 การตรวจสอบและทดสอบผลิตภัณฑ์
                           ข้อ 23 การตรวจติดตามภายใน
                           ข้อ 24 การควบคุมผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด
                           ข้อ 25 การปฏิบัติการแก้ไข

รูปแบบการอบรม
   - บรรยาย 80%  Workshop 20% 


ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม

บริษัท บิ๊กคิว เทรนนิ่ง จำกัด
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 หมู่ 6 ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

Tel: 089-9993466 อุดมศักดิ์
Tel: 090-4649464 กฤตติกา
Fax : 034973518

เว็บไซต์ : www.bigq.co.th
Email :
info@bigq.co.th

หลักสูตรฝึกอบรม วิธีการที่ดีในการผลิตเครื่องมือแพทย์ GMP Medical Devices