อบรม สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรม หลักสูตรอบรมสัมมนาtraining ฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรอบรมin-house training อบรม ISO

สถาบันฝึกอบรมสัมมนาBIG Q TRAINING จัดฝึกอบรมสัมมนาโดยมีหลักสูตรฝึกอบรมสัมมนาแบบ IN HOUSE TRAINING และ Public Training


ข้อกำหนดระบบจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 (Third edition: 2015-09-15)

การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC)2015

การควบคุมด้วยการมองเห็นสำหรับกิจกรรม5ส (Visual Control for 5S Activity)

การควบคุมด้วยการมองเห็น Visual Control

การควบคุมสารต้องห้าม (RoHS v.2.1)

จิตสำนึกความปลอดภัยในองค์กร (Safety Awareness with in Organization)

การปรับเปลี่ยนรุ่นการผลิตเร็วด้วยเทคนิค Single Minute Exchange of Die (SMED)

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigq.co.th

ดูลิงค์ทั้งหมด


  
การจัดเก็บเอกสารและบันทึกอย่างมีประสิทธิภาพโดยหลักการ 3S

หลักสูตรฝึกอบรม การจัดเก็บเอกสารและบันทึก


การจัดเก็บเอกสารและบันทึกอย่างมีประสิทธิภาพโดยหลักการ 3S

หลักการและเหตุผล
   เอกสารและบันทึก คือสิ่งจำเป็นสำหรับดำเนินกิจกรรมของทุกองค์กรเนื่องด้วยเอกสารและบันทึกเป็นปัจจัยป้อนเข้าเพื่อให้ผู้ปฏิบัติทราบสิ่งที่ต้องทำหรือกฎเกณฑ์วิธีการต่างๆ ส่วนบันทึกใช้สำหรับการสื่อสารและการสอบกลับเพื่อหาข้อมูล ดังนั้นจะพบว่าทั้งเอกสารหรือบันทึกจำเป็นจะต้องได้รับการควบคุมและจัดเก็บอย่างเหมาะสมเพื่อให้การดำเนินกิจกรรมทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
   การจัดเก็บเอกสารและบันทึก ให้มีเฉพาะสิ่งที่จำเป็นในจุดปฏิบัติงาน การบ่งชี้ การจัดวางจัดเรียง หรือการกำหนดอายุการจัดเก็บ วิธีการทำลาย เอกสารและบันทึกแต่ละประเภทย่อมมีความแตกต่างกัน ดังนี้ผู้ที่ดำเนินการควรมีความรู้และความเข้าใจในหลักการรวมถึงเครื่องมือ 3S สำหรับการจัดการเพื่อให้เกิดการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์
   1.เพื่อให้ผู้ฝึกอบรมมีความรู้ และเข้าใจถึงความจำเป็นในการจัดเก็บเอกสารและบันทึกอย่างมีประสิทธิภาพ
   2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีทักษะการใช้หลักการ 3S ในการจัดเก็บเอกสารและบันทึกอย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
   หัวหน้างานและพนักงานและผู้สนใจทั่วไป

จำนวนผู้เข้าอบรม
   30 คน

กำหนดการอบรม
เวลา                 รายละเอียด

09.00-12.00 น.   หลักการและเหตุผล
                               -  เอกสารและบันทึกคืออะไร
                               -  ปัญหาและความผิดพลาดจากเอกสาร/บันทึก
                               -  ความสัมพันธ์ระหว่าง PDCA กับ เอกสาร/บันทึก
                               -  3S เพื่อการจัดการสถานที่ปฏิบัติงาน           
                            การจัดเก็บเอกสาร/บันทึกอย่างมีประสิทธิภาพ                          
                               -  การวิเคราะห์งานเพื่อระบุเอกสารและบันทึก
                               -  การจัดกลุ่มเอกสาร/บันทึก
                               -  การกำหนด layout เพื่อกำหนดจุดจัดวางเอกสาร/ บันทึก
                               -  WORKSHOP
12.00-13.00 น.       -  พัก
13.00-16.00 น.       -  การวิเคราะห์วิธีการจัดวาง จัดเรียง การบ่งชี้ การจัดการเอกสารที่หมดอายุการใช้งาน
                               -  WORKSHOP
                               -  การจัดทำมาตรฐานการจัดเก็บเอกสารและบันทึก 
                               -  WORKSHOP
                               -  การดำเนินการตรวจสอบเพื่อรักษามาตรฐาน
                               -  Q&A

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม

บริษัท บิ๊กคิว เทรนนิ่ง จำกัด
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 หมู่ 6 ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

Tel: 089-9993466 อุดมศักดิ์
Tel: 090-4649464 กฤตติกา
Fax : 034973518

เว็บไซต์ : www.bigq.co.th
Email :
info@bigq.co.th

หลักสูตรฝึกอบรม การจัดเก็บเอกสารและบันทึกอย่างมีประสิทธิภาพโดยหลักการ 3S