อบรม สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรม หลักสูตรอบรมสัมมนาtraining ฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรอบรมin-house training อบรม ISO

สถาบันฝึกอบรมสัมมนาBIG Q TRAINING จัดฝึกอบรมสัมมนาโดยมีหลักสูตรฝึกอบรมสัมมนาแบบ IN HOUSE TRAINING และ Public Training


การดำเนินกิจกรรม 5ส อย่างมีประสิทธิผล

การวางแผนอัตรากำลังคนในสายการผลิตล่วงหน้า

การควบคุมคุณภาพทั่วทั้งองค์กร (Total Quality Control)

การวิเคราะห์ระบบการวัดMeasurement System Analysis (MSA) 4th Edition 1วัน (สำหรับผู้มีประสบการณ์)

การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน Preventive Maintenance ภาคทฤษฏี (1วัน)

การประเมินผลและการให้คำปรึกษากลุ่มควบคุมคุณภาพ QCC

การเป็นครูฝึกอบรมภายใน (Train the Trainer)

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigq.co.th

ดูลิงค์ทั้งหมด


  
การแก้ไข/ป้องกันตามหลักการ 8-Disciplines (8D)

หลักสูตรฝึกอบรม การแก้ไข/ป้องกัน 8-Disciplines (8D)


การแก้ไข/ป้องกันตามหลักการ 8-Disciplines (8D)

หลักการและเหตุผล
   การเกิดสิ่งที่ไม่สอดคล้องขึ้นในระบบ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องนำไปสู่การดำเนินการขจัดสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา เทคนิคหนึ่งที่ทางอุตสาหกรรมยานยนต์นิยมใช้ในการดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างกว้างขวางก็คือ การใช้เทคนิคของการแก้ไขปัญหาโดยใช้หลักการของ 8-Disciplines เข้ามาช่วยในการแก้ปัญหาและป้องกันไม่ให้ปัญหาที่ได้แก้ไปแล้วกลับมาเกิดซ้ำอีก อันจะส่งผลต่อความเชื่อมั่นโดยรวมของลูกค้าที่มีต่อองค์กร ซึ่งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินการแก้ไขจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเข้าใจหลักการและวิธีการ ที่จะเป็นเพื่อให้การแก้ไขนั้นประสบผลสำเร็จ ทางสถาบันจึงได้พัฒนาหลักสูตรนี้ขึ้นมาเพื่ออบรมให้ความรู้กับผู้ที่สนใจและผู้ที่เกี่ยวข้อง

วัตถุประสงค์
   1.เพื่อให้ผู้ฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจแก้ไขปัญหาตามหลักการ 8-Disciplines to Corrective Action
   2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีทักษะการดำเนินงานในแต่ละขั้นตอนตามหลักการ 8-Disciplines to Corrective Action

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
   ผู้บริหาร, วิศวกร, หัวหน้างานและพนักงาน

จำนวนผู้เข้าอบรม
   30 คน

กำหนดการอบรม
เวลา                รายละเอียด

09.00-12.00 น.     หลักการและเหตุผล
                               -  อะไรคือปัญหา , ปัญหาคืออะไร , ระดับของปัญหา
                               -  แหล่งที่มาของสิ่งไม่เป็นไปตามข้อกำหนด
                             การแก้ไขและป้องกันปัญหา 
                               - แนวคิดการแก้ไขปัญหา
                               -  ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขป้องกัน
                               -  8-Disciplines to Corrective Action
                                    1. Use Team Approach
                                    2. Describe the Problem
                                    3. Develop an Interim Containment Actions
                               -  WORKSHOP
12.00-13.00 น.       - พัก
13.00-16.00 น.            4. Define and Verify Root Causes
                               - WORKSHOP
                                    5. Verify Corrective Actions                               
                                    6. Implement Permanent Corrective Actions
                                    7. Prevent Recurrence
                                    8. Congratulate Your Team
                              -  WORKSHOP
                              -  Q&A


ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม

บริษัท บิ๊กคิว เทรนนิ่ง จำกัด
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 หมู่ 6 ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

Tel: 089-9993466 อุดมศักดิ์
Tel: 090-4649464 กฤตติกา

Fax : 034973518

เว็บไซต์ : www.bigq.co.th
Email :
info@bigq.co.th

หลักสูตรฝึกอบรม การแก้ไข/ป้องกันตามหลักการ 8-Disciplines (8D)