อบรม สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรม หลักสูตรอบรมสัมมนาtraining ฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรอบรมin-house training อบรม ISO

สถาบันฝึกอบรมสัมมนาBIG Q TRAINING จัดฝึกอบรมสัมมนาโดยมีหลักสูตรฝึกอบรมสัมมนาแบบ IN HOUSE TRAINING และ Public Training


อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigq.co.th

ดูลิงค์ทั้งหมด


  
การแก้ไข/ป้องกันตามหลักการ 8-Disciplines (8D)

หลักสูตรฝึกอบรม การแก้ไข/ป้องกัน 8-Disciplines (8D)


การแก้ไข/ป้องกันตามหลักการ 8-Disciplines (8D)

หลักการและเหตุผล
   การเกิดสิ่งที่ไม่สอดคล้องขึ้นในระบบ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องนำไปสู่การดำเนินการขจัดสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา เทคนิคหนึ่งที่ทางอุตสาหกรรมยานยนต์นิยมใช้ในการดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างกว้างขวางก็คือ การใช้เทคนิคของการแก้ไขปัญหาโดยใช้หลักการของ 8-Disciplines เข้ามาช่วยในการแก้ปัญหาและป้องกันไม่ให้ปัญหาที่ได้แก้ไปแล้วกลับมาเกิดซ้ำอีก อันจะส่งผลต่อความเชื่อมั่นโดยรวมของลูกค้าที่มีต่อองค์กร ซึ่งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินการแก้ไขจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเข้าใจหลักการและวิธีการ ที่จะเป็นเพื่อให้การแก้ไขนั้นประสบผลสำเร็จ ทางสถาบันจึงได้พัฒนาหลักสูตรนี้ขึ้นมาเพื่ออบรมให้ความรู้กับผู้ที่สนใจและผู้ที่เกี่ยวข้อง

วัตถุประสงค์
   1.เพื่อให้ผู้ฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจแก้ไขปัญหาตามหลักการ 8-Disciplines to Corrective Action
   2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีทักษะการดำเนินงานในแต่ละขั้นตอนตามหลักการ 8-Disciplines to Corrective Action

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
   ผู้บริหาร, วิศวกร, หัวหน้างานและพนักงาน

จำนวนผู้เข้าอบรม
   30 คน

กำหนดการอบรม
เวลา                รายละเอียด

09.00-12.00 น.     หลักการและเหตุผล
                               -  อะไรคือปัญหา , ปัญหาคืออะไร , ระดับของปัญหา
                               -  แหล่งที่มาของสิ่งไม่เป็นไปตามข้อกำหนด
                             การแก้ไขและป้องกันปัญหา 
                               - แนวคิดการแก้ไขปัญหา
                               -  ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขป้องกัน
                               -  8-Disciplines to Corrective Action
                                    1. Use Team Approach
                                    2. Describe the Problem
                                    3. Develop an Interim Containment Actions
                               -  WORKSHOP
12.00-13.00 น.       - พัก
13.00-16.00 น.            4. Define and Verify Root Causes
                               - WORKSHOP
                                    5. Verify Corrective Actions                               
                                    6. Implement Permanent Corrective Actions
                                    7. Prevent Recurrence
                                    8. Congratulate Your Team
                              -  WORKSHOP
                              -  Q&A


ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม

บริษัท บิ๊กคิว เทรนนิ่ง จำกัด
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 หมู่ 6 ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

Tel: 089-9993466 อุดมศักดิ์
Tel: 090-4649464 กฤตติกา

Fax : 034973518

เว็บไซต์ : www.bigq.co.th
Email :
info@bigq.co.th

หลักสูตรฝึกอบรม การแก้ไข/ป้องกันตามหลักการ 8-Disciplines (8D)