อบรม สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรม หลักสูตรอบรมสัมมนาtraining ฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรอบรมin-house training อบรม ISO

สถาบันฝึกอบรมสัมมนาBIG Q TRAINING จัดฝึกอบรมสัมมนาโดยมีหลักสูตรฝึกอบรมสัมมนาแบบ IN HOUSE TRAINING และ Public Training


เทคนิคการวิเคราะห์ PM Analysis เพื่อลดของเสียและเครื่องจักรเสียหายเป็นศูนย์

การจัดทำเอกสารคำบรรยายลักษณะงาน (Job Description)

เทคนิคการบริหารงานและเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ

SWOT ANALYSIS เชิงปฏิบัติการ

เทคนิคการลดต้นทุนการผลิต (Reduce Cost)

เทคนิคการสื่อสารและการประสานงานอย่างมีประสิทธิผล

เทคนิคการลดต้นทุนการผลิต (Reduce Cost) สำหรับพนักงาน

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigq.co.th

ดูลิงค์ทั้งหมด


  
การตรวจประเมินภายในระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย Internal Occupational Health and Safety audits (IOSHA) มอก.-OHSAS 18001

หลักสูตรฝึกอบรม ตรวจประเมิน มอก./OHSAS 18001


ข้อการตรวจประเมินภายในระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัยมอก./OHSAS 18001
Internal Occupational Health and Safety audits (IOSHA)

หลักการและเหตุผล
   มอก./OHSAS 18001 เป็นมาตรฐานสากลสำหรับระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เพื่อให้ทุกองค์กรนำไปประยุกต์ใช้สำหรับ ปฏิบัติ, คงรักษาไว้และปรับปรุง ลดผลกระทบที่มีต่ออาชีวอนามัยและความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน
   ผู้ดำเนินการผลักดันและตรวจประเมินภายในจึงจำเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวกับแนวทางตรวจประเมินที่ถูกต้องเพื่อค้นหาข้อบกพร่องที่จำเป็นต้องปรับปรุงให้สอดรับกับนโยบายขององค์กรและข้อกำหนดกฎหมาย

วัตถุประสงค์
   1.เพื่อให้ผู้ฝึกอบรมเข้าใจแนวทางการตรวจประเมินระบบ มอก./OHSAS 18001 ตามแนวทาง ISO 19011
   2.เพื่อให้ผู้ฝึกอบรมมีทักษะในการดำเนินกิจกรรมต่างๆในการตรวจประเมิน

จำนวนผู้เข้าอบรม
   30 คน

กำหนดการอบรม
เวลา                     กิจกรรม

วันที่ 1
09.00-12.00 น.         - ทบทวนข้อกำหนด มอก./OHSAS 18001
                                - ข้อกำหนด มอก./OHSAS 18001 ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจประเมิน
                                - ผู้เกี่ยวข้องกับการตรวจติดตามภายใน
                                - หลักการของการตรวจติดตาม
                                - การบริหารโปรแกรมการตรวจติดตาม
12.00-13.00 น.        - พัก
13.00-16.30 น.        - ขั้นตอนในการตรวจติดตาม
                                    * การกำหนดทีมผู้ตรวจติดตาม
                                    * การทบทวนเอกสาร (Conducting document review)
                                    * การวางแผนการตรวจติดตาม WORK SHOP
                                    * การจัดทำ Check List
                                    * WORK SHOP
วันที่ 2
09.00-12.00 น.            * การประชุมเปิด
                                    * เทคนิคการตรวจและการสัมภาษณ์
                                    * เทคนิคการบันทึกผลการตรวจติดตาม
                                    * WORK SHOP
12.00-13.00 น.       - พัก
13.00-16.30 น.            * การวิเคราะห์สิ่งที่ตรวจพบและการเขียนใบ CAR
                                    * การประชุมปิด
                              - ความสามารถและการประเมินผู้ตรวจติดตาม
                              - Q&A

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
บริษัท บิ๊กคิว เทรนนิ่ง จำกัด
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 หมู่ 6 ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

Tel: 089-9993466 อุดมศักดิ์
Tel: 090-4649464 กฤตติกา

Fax : 034973518

เว็บไซต์ : www.bigq.co.th
Email :
info@bigq.co.th

หลักสูตรฝึกอบรม ตรวจประเมิน มอก./OHSAS 18001