อบรม สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรม หลักสูตรอบรมสัมมนาtraining ฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรอบรมin-house training อบรม ISO

สถาบันฝึกอบรมสัมมนาBIG Q TRAINING จัดฝึกอบรมสัมมนาโดยมีหลักสูตรฝึกอบรมสัมมนาแบบ IN HOUSE TRAINING และ Public Training


เทคนิคการวิเคราะห์และตัดสินใจแก้ปัญหา 2วัน เน้นภาคปฏิบัติ

การบริหารโครงการ ( Project Management )

การแก้ไขป้องกันตามหลักการ 8-Disciplines (8D) & Why-Why Analysis 1 วัน

วิธีการที่ดีในการผลิตเครื่องมือแพทย์ GMP Medical Devices

การบำรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม Total Productive Maintenance (TPM) (3 step,4 Pillar) ทฤษฎี + ปฏิบัติ 3 วัน

เทคนิคการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอย่างสร้างสรรค์Immediate problems solving techniques creatively

ระบบการผลิตแบบลีน และการจัดการ (Lean Manufacturing System and Management) 1วัน

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigq.co.th

ดูลิงค์ทั้งหมด


  
ข้อกำหนด มาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย Occupational Health and Safety Management Standard ISO 45001:2018

หลักสูตรฝึกอบรม ข้อกำหนด มาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย Occupational Health and Safety Management Standard ISO 45001 2018


ข้อกำหนดมาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
Occupational Health and Safety Management Standard
ISO 45001:2018

หลักการและเหตุผล

    ผู้ป่วยกว่า 7600 คนเสียชีวิตในแต่ละวันจากอุบัติเหตุหรือโรคที่เกี่ยวกับการทำงานซึ่งมีมากกว่า 2.78 ล้านคนต่อปีภาระของการบาดเจ็บและโรคในงานมีความสำคัญทั้งสำหรับนายจ้างและเศรษฐกิจที่กว้างขึ้นส่งผลให้เกิดความสูญเสียจากการเกษียณอายุก่อนกำหนดขาดพนักงานและเบี้ยประกันเพิ่มขึ้น
   ในการต่อสู้กับปัญหา ISO ได้พัฒนามาตรฐาน ISO 45001 ระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยซึ่งจะช่วยให้องค์กรสามารถลดภาระนี้โดยการจัดหากรอบการทำงานเพื่อปรับปรุงความปลอดภัยของพนักงานลดความเสี่ยงในที่ทำงานและสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีและปลอดภัยยิ่งขึ้น

   มาตรฐานดังกล่าวได้รับการพัฒนาโดยคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยและปฏิบัติตามแนวทางการจัดการระบบทั่วไปอื่น ๆ เช่น ISO 14001 และ ISO 9001 โดยจะคำนึงถึงมาตรฐานสากลอื่น ๆ ในเรื่องนี้เช่น OHSAS 18001 ILO ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ แนวทางขององค์การอาหารและยา, มาตรฐานต่างๆของประเทศและมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศของ ILO และอนุสัญญา

วัตถุประสงค์
   1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมทราบแนวคิดการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดจาก OHSAS18001:2007 เป็น ISO 45001:2018
   2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมทราบรายละเอียดข้อกำหนดของ ISO 45001:2018 และการประยุกต์ใช้

กลุ่มเป้าหมาย : ผู้บริหารระดับสูง ผู้จัดการ หัวหน้างาน และผู้ที่สนใจ
จำนวนผู้เข้าอบรม : 30 คน/รุ่น

กำหนดการอบรม
  1 วัน  ตั้งแต่ 09.00-16.30
หัวข้อการอบรม
09.00-12.00    1 ขอบเขต                                                                                          
                     2 การอ้างอิง                                                                                       
                     3 คำจำกัดความ                                                                                 
                     4 บริบทขององค์กร                                                                         
                     4.1 ความเข้าใจในองค์กรและบริบทขององค์กร                           
                     4.2 ความเข้าใจเกี่ยวกับความต้องการและความคาดหวังของคนงานและผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ
                     4.3 การกำหนดขอบเขตของการจัดการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
                     4.4 ระบบการจัดการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
                     5 ภาวะผู้นำและการมีส่วนร่วมของพนักงาน                                                                                       
                     5.1 ภาวะผู้นำและความมุ่งมั่น                                                       
                     5.2 นโยบายการจัดการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย                                                               
                     5.3 บทบาท ความรับผิดชอบ และอำนาจหน้าที่ขององค์กร          
                     6 การวางแผน                                                                                   
                     6.1 การดำเนินการเพื่อรับมือกับความเสี่ยงและโอกาส                 
                     6.1.1 บททั่วไป                                                                              
                     6.1.2 การระบุความเสี่ยงและการประเมินความเสี่ยงด้านปลอดภัยและอาชีวอนามัย
                     6.1.3 การกำหนดข้อกำหนดทางกฎหมายที่บังคับใช้และข้อกำหนดอื่น ๆ
                     6.1.4 การดำเนินการวางแผน                                                         
                     6.2 วัตถุประสงค์ด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยและการวางแผนเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์                                                                           
                     6.2.1 วัตถุประสงค์ด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย                                            
                     6.2.2 การดำเนินการวางแผนเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย      
                     7 การสนับสนุน                                                                               
                     7.1 ทรัพยากร                                                                                
                     7.2 ทักษะความสามารถ                                                                
                     7.3 ความตระหนัก                                                                        
                     7.4 การสื่อสาร                                                                              
                     7.4.1 บททั่วไป                                                                              
                     7.4.2 การสื่อสารภายใน                                                                
                     7.4.3 การสื่อสารภายนอก 
12.00-13.00   พัก                                                
13.00-16.30    7.5 เอกสารสารสนเทศ                                                                  
                     7.5.1 บททั่วไป                                                                              
                     7.5.2 การสร้างและการอัพเดตข้อมูล                                             
                     7.5.3 การควบคุมสารสนเทศที่เป็นลายลักษณ์อักษร    
                     8 การดำเนินงาน                                                                               
                     8.1 การวางแผนและการควบคุมงาน
                      8.1.1 ทั่วไป
                      8.1.2 การขจัดความเป็นอันตรายและการลดความเสี่ยงความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
                      8.1.3 การจัดการการเปลี่ยนแปลง
                      8.1.4 การจัดหา
                     8.2 การเตรียมความพร้อมและการตอบสนองในกรณีฉุกเฉิน       
                     9 การประเมินผลการดำเนินงาน                                                      
                     9.1 การติดตาม การวัดผล การวิเคราะห์ และการประเมินผล 
                     9.1.1 บททั่วไป                                                                             
                     9.1.2 ประเมินผลความสอดคล้อง     
                     9.2 การตรวจประเมินภายใน                                                       
                     9.2.1 บททั่วไป                                                                              
                     9.2.2 โครงการการตรวจประเมินภายใน                                       
                     9.3 การทบทวนโดยฝ่ายบริหาร                                                     
                    10 การปรับปรุง                                                                                
                    10.1 บททั่วไป                                                                               
                    10.2 ความไม่สอดคล้องและการดำเนินการแก้ไข                        
                    10.3 การปรับปรุงเป็นประจำ                                                        

ข้อกำหนด มาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย Occupational Health and Safety Management Standard ISO 45001 2018.PDF


รูปแบบการอบรม

   - บรรยายทำความเข้าใจข้อกำหนดและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
บริษัท บิ๊กคิว เทรนนิ่ง จำกัด
BIG Q TRAINING CO., LTD.

บริษัท บิ๊กคิว เทรนนิ่ง จำกัด
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 หมู่ 6 ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

Tel :
090-4649464 , 095-4469446 (กฤตติกา)  Tel : 089-9993466(อุดมศักดิ์)

Fax : 034973518

เว็บไซต์ : www.bigq.co.th
Email :
info@bigq.co.th


หลักสูตรฝึกอบรม ข้อกำหนด มาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย Occupational Health and Safety Management Standard ISO 45001 2018