อบรม สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรม หลักสูตรอบรมสัมมนาtraining ฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรอบรมin-house training อบรม ISO

สถาบันฝึกอบรมสัมมนาBIG Q TRAINING จัดฝึกอบรมสัมมนาโดยมีหลักสูตรฝึกอบรมสัมมนาแบบ IN HOUSE TRAINING และ Public Training


จิตสำนึกในการดูแลและใช้งาน หม้อไอน้ำ&เครื่องทำน้ำเย็น (Maintenance and operate Boiler & Chiller awareness)

การเปลี่ยนแปลงสู่สิ่งที่ดีขึ้น (Kaizen) 2วัน

กลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรใต้บังคับบัญชา

ระบบป้องกันความผิดพลาด(Poka Yoke Error Proofing)

การควบคุมสารต้องห้าม (RoHS v.2.1 And REACH)

การรายงาน ประสานงาน ปรึกษา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน (HORENSO) โฮเรนโซ

เทคนิคการวางแผนงาน Action Plan Technique

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigq.co.th

ดูลิงค์ทั้งหมด


  
การหยังรู้ระวังภัย KYT ( KIKEN YOCHI TRAINING )

ฝึกอบรม การหยังรู้ระวังภัย KYT ( KIKEN YOCHI TRAINING )


การหยังรู้ระวังภัย KYT ( KIKEN YOCHI TRAINING )

หลักการและเหตุผล
   
KYT ย่อมาจาก Kiken Yoshi Training โดย “Kiken” แปลว่า อันตราย “Yoshi” แปลว่า วิเคราะห์ คาดการณ์ “Training” แปลว่า การอบรม เป็น วิธีการวิเคราะห์หรือคาดการณ์ว่าจะมีอันตรายใดแฝงอยู่ในงานที่ต้องปฏิบัติและหาวิธีการควบคุมป้องกันอันตรายนั้น ๆ ได้พัฒนาขึ้นในประเทศญี่ปุ่น และถูกนำไปเผยแพร่ใช้กันในประเทศต่างๆ ซึ่งสถานประกอบการหลายแห่งในประเทศไทยก็ได้นำเทคนิคนี้มาใช้ในการวิเคราะห์ เพื่อ.   เพื่อสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการทำงานให้กับผู้ปฏิบัติงาน สร้างนิสัยการเตือนตนเองก่อนลงมือปฏิบัติงาน ให้ผู้ปฏิบัติงานค้นหาอันตรายต่างๆ และหาวิธีควบคุมป้องกัน
และ ลดอันตรายหรืออุบัติเหตุด้วยวิธีการที่ผู้ปฏิบัติงานร่วมกันคิดค้น


หัวใจของ KYT ที่จะทำใหhอุบัติเหตุเป็นศูนย์มี 3 ประการ

   1 เกิดทุกครั้งที่จะทำงานใด ๆ ว่ามีอันตรายอะไรแอบแฝงอยู่ แล้วหาทางป้องกัน
   2 ให้คำมั่นสัญญาหรือปฏิญาณตนต่อทีมงานและตนเองว่า "อุบัติเหตุต้องเป็นศูนย์"
ก่อนลงมือทำงานในแต่ละวันหรือก่อนลงมือทำงานใด ๆ
   3 ใช้วิธีการเตือนตนเอง (SHISAKOSHO) ก่อนลงมือทำงาน โดยการตรวจดูความ
เรียบร้อยและความพร้อมของงาน และชี้นิ้วไปที่งานพร้อมกับตะเบ็งเสียงว่า "ทุกอย่างพร้อมและปลอดภัย โอเค"

วัตถุประสงค์
1) เพื่อสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการทำงานให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน
2) เพื่อสร้างนิสัยการเตือนตนเองก่อนลงมือปฏิบัติงานโดยการตรวจดูความเรียบร้อยและความพร้อมของงานก่อนที่จะลงมือทำงาน
3) เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานค้นหาอันตรายต่างๆ ที่อาจมีอยู่หรือแฝงอยู่ในงาน และหาวิธีการควบคุมป้องกันด้วยตนเอง
4) ลดอันตรายหรืออุบัติเหตุที่เกิดจากการปฏิบัติงานด้วยวิธีการทีผู้ปฏิบัติงานร่วมกันคิดค้น

กลุ่มเป้าหมาย : ผู้จัดการ หัวหน้างาน พนักงาน และผู้ที่สนใจ
จำนวนผู้เข้าอบรม : 30 คน/รุ่น

กำหนดการอบรม
09.00-12.00 น.  หลักการและแนวคิด
                           - KYT คืออะไร , จุดประสงค์ของ  KYT
                           - แนวคิดพื้นฐานของ KYT กับการลดอุบัติเหตุ
                           - แผนส่งเสริมการดำเนินกิจกรรม KYT
                           - โครงสร้างองค์กรและบทบาทหน้าที่คณะดำเนินงาน
                        หลักการวิเคราะห์เพื่อความปลอดภัยแบบ KYT
                           - ประเภทของ KYT ชนิดต่างๆ
                           - เควายที 4 ขั้นตอน (4R – KYT)
                              * R1 การสำรวจเพื่อหาอันตราย
                           - Workshop
12.00-13.00 น.      - พัก
13.00-16.00 น.         * R2 การวิเคราะห์และให้น้ำหนักความสำคัญ
                              * R3 การกำหนดมาตรการป้องกัน ควบคุม
                           - Workshop R2,R3
                              * 4R การตัดสินใจเลือกมาตรการ
                           - Workshop นำเสนอมาตรการ R4
                           - Q&A    
รูปแบบการอบรม
   - บรรยาย 30% Work 70%
   - ดำเนินการทำกิจกรรมกลุ่มและระดมความคิดในการดำเนินกิจกรรม KYT
   - สำรวจหน้างานจริงเพื่อบ่งชี้และยกตัวอย่างจุดเสี่ยง

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
บริษัท บิ๊กคิว เทรนนิ่ง จำกัด
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 หมู่ 6 ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

Tel: 089-9993466 อุดมศักดิ์
Tel: 090-4649464 กฤตติกา
Fax : 034973518

เว็บไซต์ : www.bigq.co.th
Email :
info@bigq.co.th

ฝึกอบรม การหยังรู้ระวังภัย KYT ( KIKEN YOCHI TRAINING )