อบรม สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรม หลักสูตรอบรมสัมมนาtraining ฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรอบรมin-house training อบรม ISO

สถาบันฝึกอบรมสัมมนาBIG Q TRAINING จัดฝึกอบรมสัมมนาโดยมีหลักสูตรฝึกอบรมสัมมนาแบบ IN HOUSE TRAINING และ Public Training


ความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมในองค์กร (Environmental Awareness with in Organization)

การบำรุงรักษาเชิงวางแผน Planned Maintenance (PM) : (ภาคทฤษฏี+ปฏิบัติ 2วัน)

การตรวจประเมินภายใน Internal Audit For ISO 45001:2018

ความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย

ภาวะผู้นำและผู้นำที่ดีในองค์กรยุคใหม่

วิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร Good Manufacturing Practice ( GMP CODEX )

การควบคุมสารต้องห้าม (RoHS v.2.1 WEEE And REACH)

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigq.co.th

ดูลิงค์ทั้งหมด


  
การตรวจประเมินกระบวนการ และผลิตภัณฑ์ ตามระบบ IATF16949 (Manufacturing Process Audit & Product Audit)

สถาบันฝึกอบรม การตรวจประเมินกระบวนการ และผลิตภัณฑ์ ตามระบบ IATF16949 (Manufacturing Process Audit & Product Audit)


การตรวจประเมินกระบวนการ และผลิตภัณฑ์ ตามระบบ IATF16949
(Manufacturing Process Audit & Product Audit)

หลักการจัดการ
   การตรวจประเมินเป็นกระบวนการหนึ่งที่ถูกระบุไว้ในข้อกำหนดของระบบบริหารเพื่อทำให้องค์กรได้มีกิจกรรมการตรวจประเมินเพื่อ
     • เพื่อให้ทราบถึงสภาวะและสืบหาบ่งชี้ต้นเหตุของปัญหาในระบบบริหารคุณภาพสำหรับการปรับปรุงแก้ไข
     • เพื่อป้อนรายงานผลที่ถูกต้องต่อฝ่ายบริหารในเรื่องของผลการนำเอาระบบไปใช้
     • เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของ ISO9001:2015,และ IATF16949:2016 ข้อที่ 9.2 และได้การรับรองจากการตรวจโดยบุคคลที่ 3 ( CB )
     • ทราบความสอดคล้องของการดำเนินงานกับ
       1) ข้อกำหนดของระบบการจัดการคุณภาพขององค์กรหรือไม่
       2) ข้อกำหนดของมาตรฐานสากลฉบับนี้หรือไม่
   ในกระบวนการตรวจประเมินมี ISO19011:2011 ได้มีการระบุกระบวนการตรวจประเมินเพื่อให้ทุกองค์กรใช้เป็นแนวทางในการพัฒนากระบวนการตรวจให้มีประสิทธิภาพสามารถประเมินและค้นพบปัญหาได้กระบวนการภาพรวมได้ถูกอธิบายไว้ในภาพ

 

   โดยการวางแผนการตรวจจะเป็นการตรวจเป็นกระบวนการตามสถานะความสำคัญและผลการตรวจครั้งที่ผ่านมา
 

   และใช้การวิเคราะห์กระบวนการโดยใช้หลักการของ Turtle Diagram จึงทำให้การตรวจมีความละเอียดมากในแต่ละกระบวนการ
 

วัตถุประสงค์
   1.เพื่อให้ผู้ฝึกอบรมเข้าใจแนวทางการกระบวนการ และผลิตภัณฑ์ ตามระบบIATF16949 และ ISO19011
   2.เพื่อให้ผู้ฝึกอบรมมีทักษะในการตรวจประเมินในด้าน Process , Products ในสถานปฏิบัติงานจริง


กลุ่มเป้าหมาย : ผู้จัดการ หัวหน้างาน พนักงาน และผู้ที่สนใจ
                  : สำหรับผู้ตรวจประเมินในระบบ IATF16949:2016 ต้องผ่านการอบรม Core Tools มาแล้วและมีประสบการณ์และความเข้าใจในการประยุกต์ใช้

จำนวนผู้เข้าอบรม : 30 คน/รุ่น

( IQA เฉพาะส่วน Manufacturing Process Audit & Product Audit )
09.00-12.00 - วัตถุประสงค์ของการตรวจประเมิน
                   - ข้อกำหนด IATF16949:2016 ที่เกี่ยวข้องกับ Process Audit & Product Audit
                   - ผู้เกี่ยวข้องกับการตรวจ Process Audit & Product Audit
                   - ขั้นตอนในการตรวจติดตาม
                       * การกำหนดทีมผู้ตรวจติดตาม
                       * การทบทวนเอกสาร PPAP
                       * การวางแผนการตรวจติดตาม WORK SHOP
                       * การจัดทำ Check List แบบ Turtle Diagram , WORK SHOP
12.00-13.00  - พัก
13.00-17.00      * เทคนิคการตรวจ Process , Products
                       * เทคนิคการบันทึกผลการตรวจติดตาม
                       * WORK SHOP ตรวจติดตามหน้างาน
                       * การวิเคราะห์สิ่งที่ตรวจพบและการเขียนใบ CAR
                   - Q&A

เอกสารเฉพาะที่ลูกค้าต้องจัดเตรียม
 การตรวจ Process & Product เตรียมชุดPPAP ของผลิตภัณฑ์ที่มีการผลิต ณ วันอบรมและแผนการส่งมอบวัตถุดิบ การผลิต และการส่งมอบสินค้า
REMARK รายการที่ 1,2 ให้จัดเตรียม 6 ชุด ( 1ชุด=5คน )


ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
บริษัท บิ๊กคิว เทรนนิ่ง จำกัด
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 หมู่ 6 ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

Tel: 089-9993466 อุดมศักดิ์
Tel: 090-4649464 กฤตติกา
Fax : 034973518

เว็บไซต์ : www.bigq.co.th
Email :
info@bigq.co.th

สถาบันฝึกอบรม การตรวจประเมินกระบวนการ และผลิตภัณฑ์ ตามระบบ IATF16949 (Manufacturing Process Audit & Product Audit)