อบรม สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรม หลักสูตรอบรมสัมมนาtraining ฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรอบรมin-house training อบรม ISO

สถาบันฝึกอบรมสัมมนาBIG Q TRAINING จัดฝึกอบรมสัมมนาโดยมีหลักสูตรฝึกอบรมสัมมนาแบบ IN HOUSE TRAINING และ Public Training


การสร้างทัศนคติที่ดีในการทำงาน(Industrial Working Awareness)

การจัดการเชิงกลยุทธ์ Strategic Management

การจัดการคลังสินค้า (Inventory Management)

การประเมินผลและการให้คำปรึกษากลุ่มควบคุมคุณภาพ QCC

การถ่ายทอด สื่อสาร อย่างมีประสิทธิภาพ

การตรวจประเมินภายในระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย Internal Occupational Health and Safety audits (IOSHA) มอก.-OHSAS 18001

การควบคุมสารต้องห้าม (RoHS v.2.1 Halogen Free And REACH)

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigq.co.th

ดูลิงค์ทั้งหมด


  
การควบคุมเอกสารและบันทึกสำหรับระบบบริหารจัดการ

หลักสูตรฝึกอบรม ควบคุมเอกสาร ISO


การควบคุมเอกสารและบันทึกสำหรับระบบบริหารจัดการ

หลักการและเหตุผล
   เอกสารและบันทึก เป็นสิ่งทำจำเป็นสำหรับทุกองค์กรเนื่องจากเอกสารเป็นทั้งมาตรฐานวิธีการในการดำเนินงานสำหรับทุกคนและผู้ที่เกี่ยวข้องถ้ามาตรฐานไม่มีการควบคุมให้เหมาะสมและทันสมัยอาจทำให้เกิดการดำเนินงานที่ผิดพลาดเนื่องจากผู้ดำเนินการไม่รับรู้ และบันทึกซึ่งเป็นหลักฐานในการปฏิบัติงานถ้าไม่มีวิธีการในการควบคุมและจัดเก็บที่เหมาะสมก็อาจทำให้เกิดปัญหาในกระบวนการถัดไปหรือการสอบกลับหาข้อมูล
   ดังนั้นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการควบคุมเอกสารและบันทึกจึงจำเป็นจะต้องมีความรู้และความเข้าใจถึงวิธีการควบคุมที่เหมาะสมเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการดำเนินงานขององค์กร

วัตถุประสงค์
   1. เพื่อให้ทราบถึงความสำคัญของการควบคุมเอกสารและบันทึก และออกแบบวิธีการควบคุมเอกสารอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับข้อกำหนดของระบบบริหารจัดการต่างๆ เช่น ISO9001,ISO14001,ISO/TS16949,OHSAS 18001
   2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการควบคุมเอกสารและบันทึกภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
   ตัวแทนฝ่ายบริหาร (QMR) , เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร ,หัวหน้างานทุกระดับ

จำนวนผู้เข้าอบรม   
   30คน/รุ่น

กำหนดการอบรม
เวลา                    กิจกรรม

9.00-12.00          - หลักการบริหารงานแบบ PDCA และ สภาพปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน
                          - ประโยชน์และความสำคัญของการควบคุมเอกสารและบันทึก
                          - โครงสร้างระบบเอกสารในแต่ละระดับ
                          - ข้อกำหนดของระบบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมเอกสารและบันทึก
                          - ขั้นตอนการควบคุมเอกสาร
                              * การจัดทำเอกสารและรูปแบบของเอกสารแต่ละประเภท
                              * Workshop ( การจัดทำเอกสาร Procedure และ WI )
                              * การทบทวนและอนุมัติเอกสารแต่ละประเภท
                              * การบ่งชี้และการให้รหัสเอกสาร การขึ้นทะเบียนเอกสาร
12.00-13.00        - พัก
13.00-16.30           * การแจกจ่ายและเก็บคืนเอกสาร
                             * การกำหนดวิธีการจัดเก็บที่มีประสิทธิภาพ
                             * Workshop ( ออกแบบขั้นตอนการควบคุมเอกสาร )
                          - ขั้นตอนการควบคุมบันทึก
                             * การบ่งชี้และการจัดเก็บบันทึก
                             * การกำหนดระยะเวลาการจัดเก็บและวิธีการจัดการ
                             * Workshop ( ออกแบบขั้นตอนการควบคุมบันทึก )
                          - Q&A


ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม

บริษัท บิ๊กคิว เทรนนิ่ง จำกัด
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 หมู่ 6 ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

Tel: 089-9993466 อุดมศักดิ์
Tel: 090-4649464 กฤตติกา

Fax : 034973518

เว็บไซต์ : www.bigq.co.th
Email :
info@bigq.co.th

หลักสูตรฝึกอบรม ควบคุมเอกสาร ISO