อบรม สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรม หลักสูตรอบรมสัมมนาtraining ฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรอบรมin-house training อบรม ISO

สถาบันฝึกอบรมสัมมนาBIG Q TRAINING จัดฝึกอบรมสัมมนาโดยมีหลักสูตรฝึกอบรมสัมมนาแบบ IN HOUSE TRAINING และ Public Training


การควบคุมสารต้องห้าม (RoHS v.2.1, ELV And REACH)

ทักษะการเขียน Email ในธุรกิจด้วยภาษาอังกฤษ

การลดความสูญเสีย 16 ประการ (16 Losses Reduction) 2 วัน

การผลิตแบบทันเวลาพอดี (Just In Time : JIT)

การบำรุงรักษาด้วยตนเอง Autonomous Maintenance (AM) (ภาคปฏิบัติ 3 Step) 5วัน

จิตสำนึกความปลอดภัยในองค์กร (Safety Awareness with in Organization)

การวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบของการออกแบบผลิตภัณฑ์ Design Failure Mode and Effects Analysis (DFMEA) 4th Edition

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigq.co.th

ดูลิงค์ทั้งหมด


  
อบรมหัวหน้างานมืออาชีพ(Professional Supervisor)

สถาบันฝึกอบรม หัวหน้างาน


หัวหน้างานมืออาชีพ
(Professional Supervisor)

หลักการและเหตุผล
   ในภาวะของการแข่งขันทางธุรกิจที่นับวันจะมีความรุนแรงมากขึ้น องค์กรที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานและการปฏิบัติงานของบุคลากรได้ดีกว่าย่อมเป็นผู้ชนะอย่างยั่งยืนในการแข่งขันนี้ และการปฏิบัติงานของพนักงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของแผนงานหรือขององค์กรนั้นจึงเป็นสิ่งที่แต่ละหน่วยงานมีความต้องการเป็นอย่างยิ่ง “หัวหน้างาน” จึงได้ชื่อว่าเป็นบุคคลที่มีส่วนช่วยผลักดันการทำงานของพนักงานให้สามารถปฏิบัติงานต่าง ๆ  ให้เป็นไปได้ด้วยดีและบรรลุเป้าหมาย และนำมาซึ่งความสำเร็จและการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร
   ดังนั้น หัวหน้างานในยุคปัจจุบันจึงต้องมีคุณสมบัติของการเป็น “หัวหน้างานมืออาชีพ (Professional Supervisor)”  ซึ่งควรที่จะได้รับการพัฒนาศักยภาพในทุกๆด้าน ทั้งในในด้านความเป็นเป็นผู้นำ การนำนโยบายขององค์กรไปปฏิบัติ การบังคับบัญชา การวางแผนการปฏิบัติงาน การมอบหมายงาน การสอนงาน การแก้ไขปรับปรุงงาน ตลอดจนการสร้างแรงงานสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นในหน่วยงาน เพื่อสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานสำหรับพนักงาน

วัตถุประสงค์
   1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเป็นหัวหน้างานมืออาชีพ
   2.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการพัฒนาทักษะของตนเองในการปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
   3.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างานมืออาชีพ

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
   ระดับหัวหน้างาน                 

จำนวนผู้เข้าอบรม        
   30 คน

กำหนดการอบรม
เวลา                       รายละเอียด

วันที่1       
09.00-12.00 น.     - ภาวะผู้นำผู้นำสำหรับหัวหน้างานมืออาชีพ
                           - การนำวิสัยทัศน์และเป้าหมายขององค์กรสู่การปฏิบัติ
                           - การวางแผนปฏิบัติงานและการจัดคนเข้าทำงาน
                           - Workshop การวางแผน
12.00-13.00 น.     - พัก
13.00-16.30 น.     - การสอนงานและแนะนำงาน 
                           - Workshop จัดทำสื่อและการสอนงาน
                           - การควบคุมและติดตามงานอย่างมีประสิทธิภาพ

วันที่2        
09.00-12.00 น.     - การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ
                           - Workshop การวิเคราะห์ปัญหาและการตัดสินใจ
                           - แรงงานสัมพันธ์สำหรับการทำงาน/สร้างทีมงาน
                           - เทคนิคการสร้างแรงจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชา
12.00-13.00 น.     - พัก
13.00-16.30 น.     - จิตสำนึกในการพัฒนาตนเองสู่การเป็นมืออาชีพ
                           - Workshop
                           - Q&A

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม

บริษัท บิ๊กคิว เทรนนิ่ง จำกัด
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 หมู่ 6 ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

Tel: 089-9993466 อุดมศักดิ์
Tel: 090-4649464 กฤตติกา

Fax : 034973518

เว็บไซต์ : www.bigq.co.th
Email :
info@bigq.co.th


สถาบันฝึกอบรม หัวหน้างาน