อบรม สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรม หลักสูตรอบรมสัมมนาtraining ฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรอบรมin-house training อบรม ISO

สถาบันฝึกอบรมสัมมนาBIG Q TRAINING จัดฝึกอบรมสัมมนาโดยมีหลักสูตรฝึกอบรมสัมมนาแบบ IN HOUSE TRAINING และ Public Training


กิจกรรมกลุ่มควบคุมคุณภาพ Quality Control Circle (QCC) 2 วัน

การศึกษาและการฝึกอบรม (Education & Training ) For TPM

การปรับปรุงเฉพาะเรื่อง Focused Improvement or Specified Improvement 1วัน

การบำรุงรักษาด้วยตนเอง Autonomous Maintenance (AM) (ภาคปฏิบัติ 3 Step) 5วัน

การออกแบบระบบบริหาร และ การดำเนินการเชิงกระบวนการ Management System Design & Process Approach

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานสำหรับลูกจ้างทั่วไปและลูกจ้างเข้าทำงานใหม่

ภาวะผู้นำและผู้นำที่ดีในองค์กรยุคใหม่

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigq.co.th

ดูลิงค์ทั้งหมด


  
การสื่อสารเพื่อประสานพลัง(The Communication for Organization Power Increment)

สถาบันฝึกอบรม การสื่อสาร


การสื่อสารเพื่อประสานพลัง

หลักการและเหตุผล
   การสื่อสารภายในองค์กร เป็นเครื่องมือของผู้บริหารในการบริหารงานและการนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืนตามเป้าหมายขององค์กร นอกจากนี้การสื่อสารภายนอกองค์กรยังช่วยสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารกับบุคคลากรทุกระดับ ช่วยสร้างให้เกิดความเข้าใจตรงกัน สร้างความเป็นหนึ่งเดียวในการพัฒนาองค์กร  และในอีกมุมมองหนึ่งปัญหาของการบริหารจัดการองค์กรอย่างหนึ่ง ที่เป็นอุปสรรคต่อการเจริญเติบโตขององค์กรก็คือการสื่อสารภายในองค์กรเช่นเดียวกัน เพราะระบบการสื่อสารที่ไม่มีประสิทธิภาพจะทำให้เกิดการเข้าใจผิด การขัดแย้ง หรือการไม่สามารถตอบสนองนโยบายที่แท้จริงขององค์กรได้ พนักงานทุกระดับจึงจำเป็นจะต้องมีทักษะในการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ทั้งการสื่อสารกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทางธุรกิจ การสื่อสารไปยังผู้บริหารระดับสูงขึ้นไป สื่อสารกับพนักงานใต้บังคับบัญชา หรือ การสื่อสารกับเพื่อนร่วมงาน เพื่อช่วยให้เพิ่มพลังขององค์กรในการดำเนินธุรกิจมุ่งไปสู่เป้าหมายอย่างแท้จริง

วัตถุประสงค์
   1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการในการสื่อสารเพื่อการประสานพลังให้กับองค์กร
   2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปเป็นพื้นฐานในการพัฒนาการสื่อสารของตนเองและพัฒนากระบวนการสื่อสารขององค์กรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
   3.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ตระหนักในความสำคัญของการสื่อสารในการพัฒนาและเสริมสร้างพลังอันแข็งแกร่งให้กับองค์กร

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
   ระดับหัวหน้างาน  ระดับบริหาร  ระดับเจ้าหน้าที่    ระดับปฏิบัติการ      

จำนวนผู้เข้าอบรม       
   50 คน

กำหนดการอบรม
   เวลา               รายละเอียด
   8.30-12.00     - พลังในการขับเคลื่อนธุรกิจในยุคปัจจุบัน
                        - หลักการพื้นฐานของการสื่อสาร
                        - กระบวนการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
                        - 3 ขั้นตอนของการสื่อสารเพื่อประสานพลัง
                        - 7 หลักการเชิงบวกในการสร้างพลังจากการสื่อสาร
  12.00-13.00    - พัก
  13.00-16.30    - การพัฒนาทักษะการสื่อสารเพื่อการประสานพลัง 
                        - การพัฒนาทักษะการฟังเพื่อการประสานพลัง
                        - พฤติกรรมที่เป็นอุปสรรคต่อการสื่อสารภายในองค์กร
                        - แนวทางการพัฒนากระบวนการสื่อสารเพื่อประสานพลัง
                        - Workshop


ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม

บริษัท บิ๊กคิว เทรนนิ่ง จำกัด
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 หมู่ 6 ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

Tel: 089-9993466 อุดมศักดิ์
Tel: 090-4649464 กฤตติกา

Fax : 034973518

เว็บไซต์ : www.bigq.co.th
Email :
info@bigq.co.th


สถาบันฝึกอบรม การสื่อสาร