อบรม สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรม หลักสูตรอบรมสัมมนาtraining ฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรอบรมin-house training อบรม ISO

สถาบันฝึกอบรมสัมมนาBIG Q TRAINING จัดฝึกอบรมสัมมนาโดยมีหลักสูตรฝึกอบรมสัมมนาแบบ IN HOUSE TRAINING และ Public Training


เทคนิคการสุ่มตัวอย่างตามมาตรฐาน MIL-STD-105E เพื่อการยอมรับสินค้า

วิธีการแก้ไขปัญหา และการตัดสินใจ Problem Solving and Decision Making Method 2 วัน

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม SWOT ANALYSIS

ระบบป้องกันความผิดพลาด(Poka Yoke Error Proofing) Workshop 2วัน

การนำ Competency มาใช้ในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

การดำเนินกิจกรรม Six-Sigma ในองค์กร 3 วัน (เน้นภาคปฏิบัติ)

การวิเคราะห์ปัญหาเพื่อค้นหาสาเหตุด้วย WHY WHY ANALYSIS และหลักการ 3 GEN

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigq.co.th

ดูลิงค์ทั้งหมด


  
การสร้างแรงจูงใจและจิตสำนึกในการทำงานด้วย 5 คิว

สถาบันฝึกอบรม แรงจูงใจ


การสร้างแรงจูงใจและจิตสำนึกในการทำงานด้วย 5 คิว
5Q For success works

หลักการและเหตุผล
   การทำงานธุรกิจหรืองานอุตสาหกรรมเป็นงานที่จะต้องคำนึงถึงผลได้ผลเสีย กำไรขาดทุน ทั้งการดำเนินงานยังเต็มไปด้วยการแข่งขันในทุกเรื่อง ไม่ว่าจะด้านคุณภาพของสินค้าและบริการ การโฆษณาประชาสัมพันธ์ การตลาด รวมไปถึงการควบคุมต้นทุนการผลิต และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง แต่ปัญหาที่ต้องประสบกันมาทุกยุคทุสมัย คือการทำงานของคนในองค์การ ซึ่งจัดเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีค่าขององค์การ ทำอย่างไรจะให้ทรัพยากรบุคคลเหล่านั้นทำงานเต็มที่ เต็มความสามารถเพื่อให้ได้งานที่มีคุณภาพดีที่สุด และด้วยปริมาณมากที่สุด ผู้บริหารหลายคนอาจคิดถึงกลยุทธ์การให้รางวัลและการลงโทษ ผู้บริหารบางคนคิดถึงหลักเมตตาธรรมให้อยู่กันด้วยความรักความเข้าใจแล้วพลังการทำงานก็จะตามมา ดังคำกล่าวที่ว่า “ชาดดีไม่ต้องทาสีแดง”  “คนดีไม่ว่าอย่างไรก็ทำงานดีสม่ำเสมอ” เพราะมีสิ่งผลักดันในการทำงานที่มาจากภายในตัวของบุคคลผู้นั้นเอง แต่สำหรับบางคนที่คิดรวยทางลัด หลอกคนมากักขังหน่วงเหนี่ยวใช้กำลังบังคับให้ทำงาน วิธีนั้นน่าจะได้ชื่อว่ามิได้ใช้กลยุทธ์เชิงจิตวิทยาแต่อย่างใดในการเสริมสร้างคนให้ทำงาน ทั้งยังเป็นการผิดศีลธรรม และผิดกฎหมายอีกด้วย
   การเสริมสร้างให้คำทำงานได้เป็นอย่างดีนั้น นอกจากเพื่อให้เกิดพฤติกรรมการทำงานที่มุ่งเพิ่มปริมาณและคุณภาพแล้ว ยังเน้นบรรยากาศที่ผู้ปฏิบัติมีความสุขความพอใจและเต็มใจลงทุนลงแรง เพื่อให้ผลงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การทำงานในลักษณะดังกล่าวคือการจูงใจในการทำงาน ซึ่งผู้ทำงานธุรกิจควรให้ความสำคัญและสนใจศึกษาเพื่อพัฒนางานให้เจริญก้าวหน้า ในที่นี้จะกล่าวถึงความหมายของการจูงใจ ความเป็นมาและความสำคัญของการจูงใจในการทำงาน ลักษณะและที่มาของแรงจูงใจ ทฤษฎีและการศึกษาเรื่องการจูงใจ และการประยุกต์ความรู้เรื่องการจูงใจไปใช้ในงานธุรกิจ

วัตถุประสงค์
   1. เพื่อเสนอมุมมอง ทัศนคติและ แง่คิดที่ดี ต่อตนเอง ต่องาน ต่อองค์กรด้วยหลักการ
   2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถค้นหาตัวเองสำหรับการแก้ไขและปรับปรุงอุปนิสัยในการทำงาน
   3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมตระหนักในความหมายที่แท้จริงในการทำงานพร้อมกับจิตสำนึกและทัศนคติที่ดี
   4. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำแนวทางและหลักการที่ได้จากการอบรมไปประยุกต์ใช้ในงานให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อตนเองและองค์กร

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
   ระดับผู้บริหาร, วิศวกร,  ระดับหัวหน้างาน 
                
จำนวนผู้เข้าอบรม       
   30 คน

กำหนดการอบรม
   เวลา                  รายละเอียด
   8.30-12.00      - 5Q คืออะไร (IQ, EQ, AQ, CQ, MQ)
                         - แต่ละ Q มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานและคุณค่าชีวิตย่างไรบ้าง
                         - 5Q ส่งผลสำเร็จในการทำงานได้อย่างไร
                         - การสร้างจิตสำนึกและแรงจูงใจในทางสร้างสรรค์
   12.00-13.00    - พัก
   13.00-16.30    - การจัดการบริหารอารมณ์ตนเองและการหยั่งรู้อารมณ์ผู้อื่น
                         - 3 ห่วงชีวิตเพื่อมิตรสัมพันธ์และการร่วมสร้างทีมงาน
                         - ทำอย่างไรจึงจะก้าวไปสู่ความสำเร็จตามใจปรารถนา
                         - Q&A

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
บริษัท บิ๊กคิว เทรนนิ่ง จำกัด
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 หมู่ 6 ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

Tel: 089-9993466 อุดมศักดิ์
Tel: 090-4649464 กฤตติกา

Fax : 034973518

เว็บไซต์ : www.bigq.co.th
Email :
info@bigq.co.th


สถาบันฝึกอบรม แรงจูงใจ