อบรม สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรม หลักสูตรอบรมสัมมนาtraining ฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรอบรมin-house training อบรม ISO

สถาบันฝึกอบรมสัมมนาBIG Q TRAINING จัดฝึกอบรมสัมมนาโดยมีหลักสูตรฝึกอบรมสัมมนาแบบ IN HOUSE TRAINING และ Public Training


เทคนิคการเป็นผู้นำกลุ่ม QCC (QC Circle Leader Techniques)

ข้อกำหนดระบบบริหารคุณภาพ IATF16949:2016 AUTOMOTIVE QUALITY MANAGEMENT SYSTEM STANDARD IATF16949 (1st Edition 1 October 2016)

การวิเคราะห์ข้อมูลด้วย 5W 1H สำหรับทำความเข้าใจสภาพในปัจจุบันและอนาคต

การออกแบบระบบบริหาร และ การดำเนินการเชิงกระบวนการ Management System Design & Process Approach

ระบบป้องกันความผิดพลาด(Poka Yoke Error Proofing)

การใช้ KPI ในการประเมินผลและติดตามผลการฝึกอบรม (Key Performance Indicator In Training Follow Up)

การดำเนินกิจกรรม 5ส อย่างมีประสิทธิผล(สำหรับผู้บริหาร ทีมงานส่งเสริม-ตรวจประเมิน และคณะดำเนินกิจกรรม 5ส)

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigq.co.th

ดูลิงค์ทั้งหมด


  
การสร้างทัศนคติที่ดีในการทำงาน(Industrial Working Awareness)

สถาบันฝึกอบรม ทัศนคติที่ดี


การสร้างทัศนคติที่ดีในการทำงาน
(Industrial Working Awareness)

หลักการและเหตุผล
   ผู้บริหารของสถานประกอบการที่เป็นโรงงานอุตสาหกรรมทุกคน มีความประสงค์ที่จะเห็นลูกจ้างของตนเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงาน มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถแก้ปัญหาได้ มีความรับผิดชอบ มีวินัยในการทำงาน แต่การที่จะให้ลูกจ้างมีคุณลักษณะตามที่ผู้บริหารต้องการได้นั้น ทัศนคติส่วนบุคคลของลูกจ้างเป็นปัจจัยพื้นฐานที่จะกำหนดคุณสมบัติของลูกจ้างเหล่านั้นได้ แต่ลูกจ้างบางรายไม่เคยเข้าใจหรือทราบความประสงค์ของผู้บริหารและบางรายก็ยังไม่สามารถสร้างทัศนคติที่ดีในการทำงานให้กับตนเองได้ กระบวนการในการกระตุ้นและสร้างทัศนคติที่ดีในการทำงานให้กับลูกจ้างจึงเป็นสิ่งที่นายจ้างพึงกระทำ เพื่อให้ได้ลูกจ้างที่มีคุณสมบัติตามที่ต้องการ

วัตถุประสงค์
   1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความเข้าใจในความคาดหวังของนายจ้างที่มีต่อลูกจ้าง
   2.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรักในองค์กรที่ตนเองเป็นสมาชิก
   3.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีทัศนคติที่ดีในการทำงานให้ได้คุณภาพ
   4.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถปฏิบัติงานภายใต้ระบบการจัดการคุณภาพ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
   5.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงได้

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
   ระดับหัวหน้างาน  ระดับวิศวกร    ระดับปฏิบัติการ 
                 
จำนวนผู้เข้าอบรม       
   50 คน

กำหนดการอบรม
   เวลา                 รายละเอียด
   8.30-12.00        - การวิเคราะห์เพื่อการเข้าใจตนเองและเพื่อนร่วมงาน
                           - เป้าหมายของการดำเนินธุรกิจขององค์กร
                           - ความคาดหวังของนายจ้างที่มีต่อลูกจ้าง
                           - ความคาดหวังของลูกจ้างที่มีต่อนายจ้าง
   12.00-13.00      - พัก
   13.00-16.30      - ทัศนคติที่ดีของคนทำงานและจิตสำนึกรักองค์กร
                           - จิตสำนึกคุณภาพ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
                           - บทบาทของพนักงานกับการปฏิบัติตามระบบการ
                           - เศรษฐกิจพอเพียงสำหรับพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรม
                           - Q&A

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
บริษัท บิ๊กคิว เทรนนิ่ง จำกัด
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 หมู่ 6 ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

Tel: 089-9993466 อุดมศักดิ์
Tel: 090-4649464 กฤตติกา

Fax : 034973518

เว็บไซต์ : www.bigq.co.th
Email :
info@bigq.co.th


สถาบันฝึกอบรม ทัศนคติที่ดี