อบรม สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรม หลักสูตรอบรมสัมมนาtraining ฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรอบรมin-house training อบรม ISO

สถาบันฝึกอบรมสัมมนาBIG Q TRAINING จัดฝึกอบรมสัมมนาโดยมีหลักสูตรฝึกอบรมสัมมนาแบบ IN HOUSE TRAINING และ Public Training


การบริหารตามนโยบาย (Policy Management : PM)

วิธีการแก้ไขปัญหา และการตัดสินใจ Problem Solving and Decision Making Method 2 วัน

เครื่องมือคุณภาพใหม่ 7 อย่าง (The 7 New QC Tools)

การแก้ไขป้องกันตามหลักการ 8-Disciplines (8D) & Why-Why Analysis 2 วัน

การวิเคราะห์ต้นทุนด้านคุณภาพ Cost of Quality Analysis ( COQ )

การจัดการขยะและของเสียอันตราย (Waste and Hazardous Waste Management)

การคิดเชิงกลยุทธ์สำหรับผู้บริหาร(Strategic Thinking for managerial person)

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigq.co.th

ดูลิงค์ทั้งหมด


  
จิตสำนึกในการบริหารงาน (Management Awareness)

สถาบันฝึกอบรม จิตสำนึกการบริหารงาน


จิตสำนึกในการบริหารงาน
(Management Awareness)

หลักการและเหตุผล
   ปัจจัยหนึ่งที่มีความสำคัญต่อความสำเร็จขององค์กร คือ ผู้บริหาร ซึ่งมีบทบาทหน้าที่ที่สำคัญในการบริหารงาน และจะต้องรับผิดชอบในการบริหารคนให้สามารถใช้ขีดความสามารถให้เต็มที่ เพื่อให้องค์กรประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ได้วางไว้
   แต่ในปัจจุบันนักบริหารบางคนยังขาดความรู้ ความเข้าใจ ทักษะและจิตสำนึกที่ดีในการบริหาร ทำให้เกิดปัญหาต่างๆในการบริหารงาน บางคนเติบโตขึ้นมาจากการเป็นพนักงาน เมื่อได้รับการแต่งตั้งมาปฏิบัติงานในระดับบริหาร จะยังคงมีจิตสำนึกในการเป็นพนักงานมากกว่าผู้บริหาร ทำให้ไม่สามารถนำพาองค์กรไปสู่เป้าหมายได้ และนอกจากนี้ความไม่เข้าใจในบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบและการแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมยังสร้างให้เกิดปัญหาความขัดแย้งและความแตกแยกภายในองค์กร เป็นการทำลายแรงจูงใจและขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานได้ การจัดอบรมให้ความรู้ในเรื่องจิตสำนึกในการบริหารกับผู้บริหารจึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง

วัตถุประสงค์
   1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับจิตสำนึกในการบริหารงาน
   2.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการบริหารภายในส่วนงานที่รับผิดชอบ
   3.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมตระหนักในความสำคัญของการบริหารที่มีผลต่อความสำเร็จขององค์กร

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
   ระดับหัวหน้างาน  ระดับวิศวกร  ระดับบริหาร

จำนวนผู้เข้าอบรม       
   50 คน

กำหนดการอบรม
   เวลา                      รายละเอียด
   8.30-12.00            - แนวคิดและหลักการพื้นฐานของจิตสำนึกในการบริหาร
                               - บทบาทหน้าที่ในการบริหารสำหรับนักบริหาร
                               - การพัฒนาตนเองสู่การเป็นนักบริหารที่มีประสิทธิภาพ
                               - ภาวะผู้นำ สำหรับนักบริหาร
   12.00-13.00          - พัก
   13.00-16.30          - จิตสำนึกในการบริหารคนสำหรับนักบริหาร
                               - พฤติกรรมการบริหารที่มีผลต่อความสำเร็จขององค์กร
                               - กระบวนการสร้างความไว้วางใจและความร่วมมือให้เกิดขึ้นกับพนักงาน
                               - Workshop
                               - Q&A


ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม

บริษัท บิ๊กคิว เทรนนิ่ง จำกัด
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 หมู่ 6 ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

Tel: 089-9993466 อุดมศักดิ์
Tel: 090-4649464 กฤตติกา

Fax : 034973518

เว็บไซต์ : www.bigq.co.th
Email :
info@bigq.co.th


สถาบันฝึกอบรม จิตสำนึกการบริหารงาน