อบรม สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรม หลักสูตรอบรมสัมมนาtraining ฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรอบรมin-house training อบรม ISO

สถาบันฝึกอบรมสัมมนาBIG Q TRAINING จัดฝึกอบรมสัมมนาโดยมีหลักสูตรฝึกอบรมสัมมนาแบบ IN HOUSE TRAINING และ Public Training


การวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบของกระบวนการ Process Failure Mode and Effects Analysis (PFMEA) 4th

จิตสำนึกการดูแลรักษาและการใช้เครื่องจักร (Maintenance and operate machinery awareness)

เทคนิคการลดต้นทุนการผลิต (Reduce Cost) สำหรับพนักงาน

การตรวจประเมินภายในระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย Internal Occupational Health and Safety audits (IOSHA) มอก.-OHSAS 18001

การออกแบบการทดลอง(Design of Experiment: DOE) สำหรับผู้เริ่มต้น

ระบบป้องกันความผิดพลาด (Poka Yoke) สำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์

Requirements & Internal Audit for GMP codex

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigq.co.th

ดูลิงค์ทั้งหมด


  
จิตสำนึกในการบริหารงาน (Management Awareness)

สถาบันฝึกอบรม จิตสำนึกการบริหารงาน


จิตสำนึกในการบริหารงาน
(Management Awareness)

หลักการและเหตุผล
   ปัจจัยหนึ่งที่มีความสำคัญต่อความสำเร็จขององค์กร คือ ผู้บริหาร ซึ่งมีบทบาทหน้าที่ที่สำคัญในการบริหารงาน และจะต้องรับผิดชอบในการบริหารคนให้สามารถใช้ขีดความสามารถให้เต็มที่ เพื่อให้องค์กรประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ได้วางไว้
   แต่ในปัจจุบันนักบริหารบางคนยังขาดความรู้ ความเข้าใจ ทักษะและจิตสำนึกที่ดีในการบริหาร ทำให้เกิดปัญหาต่างๆในการบริหารงาน บางคนเติบโตขึ้นมาจากการเป็นพนักงาน เมื่อได้รับการแต่งตั้งมาปฏิบัติงานในระดับบริหาร จะยังคงมีจิตสำนึกในการเป็นพนักงานมากกว่าผู้บริหาร ทำให้ไม่สามารถนำพาองค์กรไปสู่เป้าหมายได้ และนอกจากนี้ความไม่เข้าใจในบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบและการแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมยังสร้างให้เกิดปัญหาความขัดแย้งและความแตกแยกภายในองค์กร เป็นการทำลายแรงจูงใจและขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานได้ การจัดอบรมให้ความรู้ในเรื่องจิตสำนึกในการบริหารกับผู้บริหารจึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง

วัตถุประสงค์
   1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับจิตสำนึกในการบริหารงาน
   2.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการบริหารภายในส่วนงานที่รับผิดชอบ
   3.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมตระหนักในความสำคัญของการบริหารที่มีผลต่อความสำเร็จขององค์กร

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
   ระดับหัวหน้างาน  ระดับวิศวกร  ระดับบริหาร

จำนวนผู้เข้าอบรม       
   50 คน

กำหนดการอบรม
   เวลา                      รายละเอียด
   8.30-12.00            - แนวคิดและหลักการพื้นฐานของจิตสำนึกในการบริหาร
                               - บทบาทหน้าที่ในการบริหารสำหรับนักบริหาร
                               - การพัฒนาตนเองสู่การเป็นนักบริหารที่มีประสิทธิภาพ
                               - ภาวะผู้นำ สำหรับนักบริหาร
   12.00-13.00          - พัก
   13.00-16.30          - จิตสำนึกในการบริหารคนสำหรับนักบริหาร
                               - พฤติกรรมการบริหารที่มีผลต่อความสำเร็จขององค์กร
                               - กระบวนการสร้างความไว้วางใจและความร่วมมือให้เกิดขึ้นกับพนักงาน
                               - Workshop
                               - Q&A


ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม

บริษัท บิ๊กคิว เทรนนิ่ง จำกัด
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 หมู่ 6 ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

Tel: 089-9993466 อุดมศักดิ์
Tel: 090-4649464 กฤตติกา

Fax : 034973518

เว็บไซต์ : www.bigq.co.th
Email :
info@bigq.co.th


สถาบันฝึกอบรม จิตสำนึกการบริหารงาน