อบรม สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรม หลักสูตรอบรมสัมมนาtraining ฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรอบรมin-house training อบรม ISO

สถาบันฝึกอบรมสัมมนาBIG Q TRAINING จัดฝึกอบรมสัมมนาโดยมีหลักสูตรฝึกอบรมสัมมนาแบบ IN HOUSE TRAINING และ Public Training


5 หลักการสำหรับการแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ 5 Principles for Problem Solving

ทักษะการสื่อสารเพื่อสร้างสัมพันธ์ภาพและลดความขัดแย้ง

การดำเนินกิจกรรม Six-Sigma ในองค์กร 3 วัน (เน้นภาคปฏิบัติ)

การวิเคราะห์ต้นทุนฐานกิจกรรม Activity – Based Costing (ABC)

เทคนิคการผลิตสู่การทำของเสียเป็นศูนย์(Zero Defect ZD)

การบำรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วมTotal Productive Maintenance (TPM) ทฤษฎี 1 วัน

เครื่องมือหลักสำหรับระบบ IATF16949:2016 (Basic Core Tools for IATF16949:2016) 1วัน

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigq.co.th

ดูลิงค์ทั้งหมด


  
การพัฒนาตนเองเพื่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ(Self Development for Work Effectiveness )

สถาบันฝึกอบรม พัฒนาตนเอง


การพัฒนาตนเองเพื่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
( Self Development for Work Effectiveness )

หลักการและเหตุผล
   บุคคลที่จะปฏิบัติงานให้ประสบความสำเร็จจำเป็นจะต้องมีความรู้ความสามารถ ทักษะในการปฏิบัติงาน และทัศนคติที่ดีต่องานนั้นๆ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งพนักงานในระดับหัวหน้างานขึ้นไปซึ่งมีหน้าที่ทั้งการบริหารงานและบริหารคนไปในเวลาเดียวกัน จำเป็นจะต้องมีการพัฒนาขีดความสามารถให้สามารถปฏิบัติงานในตำแหน่งให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น จะต้องสามารถบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและต้องสามารถบริหารคนให้สามารถใช้ขีดความสามารถของคนมาปฏิบัติงานให้บรรลุตามเป้าหมายขององค์กร
   แต่พนักงานระดับหัวหน้างานจำนวนมากยังขาดแนวทางในการพัฒนาตนเองเพื่อให้เป็นหัวหน้างานที่มีประสิทธิภาพ ทำให้การปฏิบัติงานของหัวหน้างานยังคงสร้างปัญหาให้เกิดขึ้นกับองค์กร งานที่ได้รับมอบหมายก็ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ ทั้งนี้เป็นเพราะพนักงานระดับหัวหน้างานเหล่านั้นยังไม่มีวิธีการในการพัฒนาตนเองที่เหมาะสม การจัดอบรมหลักสูตร การพัฒนาตนเองเพื่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ จึงเป็นแนวทางหนึ่งที่ช่วยให้หัวหน้างานเหล่านั้นมีแนวทางในการพัฒนาตนเองสู่หัวหน้างานที่มีคุณค่าของพนักงานและองค์กร

วัตถุประสงค์
   1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการสัมมนามีความรู้ ความเข้าใจ ในกระบวนการพัฒนาตนเองเพื่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
   2.เพื่อให้ผู้เข้ารับการสัมมนาสามารถวางแผนในการพัฒนาตนเองเพื่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพได้
   3.เพื่อให้ผู้เข้ารับการสัมมนาสามารถพัฒนาตนเองเพื่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
   4.เพื่อให้ผู้เข้ารับการสัมมนาตระหนักในความสำคัญในการพัฒนาตนเองเพื่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
   ระดับปฏิบัติงาน , ระดับหัวหน้างาน                  

จำนวนผู้เข้าอบรม       
   50 คน

กำหนดการอบรม
   เวลา               รายละเอียด
09.00-12.00 น - ปรัชญา ทฤษฎี และแนวคิดในการพัฒนาตนเอง
                      - ขีดความสามารถที่จำเป็นของหัวหน้างาน
                      - Workshop : การวิเคราะห์ตนเอง
                      - การวางเป้าหมายในการพัฒนาตนเอง
                      - การวางแผน/วิธีการเพื่อการพัฒนาขีดความสามารถตนเอง
12.00-13.00 น.- พัก
13.00-16.30 น.- กระบวนการและขั้นตอนในการพัฒนาตนเอง
                      - ตัวชี้วัดความสำเร็จในการพัฒนาตนเองของหัวหน้างาน
                      - การเอาชนะปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาตนเอง
                      - Workshop :  Mind Mapping เพื่อการพัฒนาตนเองสู่การปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
                      - Q&A

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
บริษัท บิ๊กคิว เทรนนิ่ง จำกัด
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 หมู่ 6 ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

Tel: 089-9993466 อุดมศักดิ์
Tel: 090-4649464 กฤตติกา

Fax : 034973518

เว็บไซต์ : www.bigq.co.th
Email :
info@bigq.co.th


สถาบันฝึกอบรม พัฒนาตนเอง