อบรม สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรม หลักสูตรอบรมสัมมนาtraining ฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรอบรมin-house training อบรม ISO

สถาบันฝึกอบรมสัมมนาBIG Q TRAINING จัดฝึกอบรมสัมมนาโดยมีหลักสูตรฝึกอบรมสัมมนาแบบ IN HOUSE TRAINING และ Public Training


การลดความสูญเปล่า 7+1 ประการ (7+1 Wastes Reduction)

ความตระหนักและการควบคุมคุณภาพสำหรับพนักงาน (Quality Awareness & Control for Operators)

ทักษะการสื่อสารเพื่อสร้างสัมพันธ์ภาพและลดความขัดแย้ง

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม SWOT ANALYSIS

การบำรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม Total Productive Maintenance (TPM) (3 step,4 Pillar) ทฤษฎี + ปฏิบัติ 3 วัน

การบำรุงรักษาเชิงวางแผน Planned Maintenance (PM) : (ภาคทฤษฏี 1 วัน)

เทคนิคการสื่อสารและการประสานงานอย่างมีประสิทธิผล

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigq.co.th

ดูลิงค์ทั้งหมด


  
การเพิ่มผลผลิตด้วยทีม(Team Productivity )

สถาบันฝึกอบรม เพิ่มผลผลิตด้วยทีม


การเพิ่มผลผลิตด้วยทีม
(Team Productivity)

หลักการและเหตุผล
   ปัจจัยสำคัญประการหนึ่งที่ทำให้องค์กรประสบความสำเร็จและบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายขององค์กรในการเพิ่มผลผลิตคือ การทำงานเป็นทีมของบุคลากรภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ เพราะการทำงานเป็นทีมนั้นจะช่วยให้พนักงานทุกคนได้รู้จักและเข้าใจบทบาทของตนเองในฐานะสมาชิกคนหนึ่งภายในทีม ส่วนหัวหน้างานก็จะสามารถสร้างและพัฒนาทีมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถบริหารทีมงานได้เป็นอย่างดี พลังของการทำงานเป็นทีมจึงเกิดขึ้นและเป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญในการนำองค์กรไปสู่เป้าหมายในการเพิ่มผลผลิต หากองค์กรใดขาดบุคลากรที่มีจิตสำนึกในการทำงานเป็นทีมแล้วองค์กรนั้นจะมีแต่ความขัดแย้ง การชิงดีชิงเด่นกัน ขาดความสามัคคี ขาดความรักและความเข้าใจซึ่งกันและกัน ไม่เพียงแต่จะไม่สามารถนำพาองค์กรไปสู่เป้าหมายในการเพิ่มผลผลิตได้แล้วยังทำให้บุคลากรเหล่านั้นไม่สามารถอยู่ในองค์กรอย่างมีความสุขด้วย

วัตถุประสงค์
   1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ในกระบวนการ
   2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการเพิ่มผลิตของทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
   3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมตระหนักในความสำคัญในการพัฒนาตนเองเพื่อการ

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
   ระดับหัวหน้างาน  ระดับวิศวกร    ระดับปฏิบัติการ ระดับบริหาร 

จำนวนผู้เข้าอบรม       
   50 คน

กำหนดการอบรม
   เวลา                  รายละเอียด
   8.30-12.00        - หลักการพื้นฐานของการเพิ่มผลผลิตด้วยทีม
                           - การพัฒนาจิตสำนึกในตนเองเพื่อการเพิ่มผลผลิตด้วยทีม
                           - กระบวนการสร้างทีมงานเพื่อการเพิ่มผลผลิต
                           - 9 ปัจจัยของการเพิ่มผลผลิตด้วยทีม
   12.00-13.00      - พัก
   13.00-16.30      - กระบวนการสื่อสารเพื่อเพิ่มพลังในการเพิ่มผลผลิตด้วยทีม
                           - กระบวนการแก้ปัญหาในการเพิ่มผลผลิตด้วยทีม
                           - เทคนิค 6 ประการเพื่อการพัฒนาสู่ทีมที่มีผลสัมฤทธิ์สูง
                           - Workshop


ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม

บริษัท บิ๊กคิว เทรนนิ่ง จำกัด
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 หมู่ 6 ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

Tel: 089-9993466 อุดมศักดิ์
Tel: 090-4649464 กฤตติกา

Fax : 034973518

เว็บไซต์ : www.bigq.co.th
Email :
info@bigq.co.th


สถาบันฝึกอบรม เพิ่มผลผลิตด้วยทีม