อบรม สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรม หลักสูตรอบรมสัมมนาtraining ฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรอบรมin-house training อบรม ISO

สถาบันฝึกอบรมสัมมนาBIG Q TRAINING จัดฝึกอบรมสัมมนาโดยมีหลักสูตรฝึกอบรมสัมมนาแบบ IN HOUSE TRAINING และ Public Training


การตรวจประเมินคุณภาพภายใน INTERNAL QUALITY AUDITS ( IQA ) ISO9001:2015 (1วัน)

จิตสำนึกรักองค์กร(Organization Awareness)

การสร้างทัศนคติที่ดีในการทำงาน(Industrial Working Awareness)

การบริหารข้ามสายงาน Cross Functional Management(CFM)

การสื่อสารเพื่อประสานพลัง(The Communication for Organization Power Increment)

การจัดทำแผนที่ความคิดสำหรับการคิดวิเคราะห์ Mind Map for Analytical Thinking

การศึกษางานและเทคนิคการปรับปรุงงาน Work Study And Job Improvement Technique

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigq.co.th

ดูลิงค์ทั้งหมด


  
การเพิ่มผลผลิตด้วยทีม(Team Productivity )

สถาบันฝึกอบรม เพิ่มผลผลิตด้วยทีม


การเพิ่มผลผลิตด้วยทีม
(Team Productivity)

หลักการและเหตุผล
   ปัจจัยสำคัญประการหนึ่งที่ทำให้องค์กรประสบความสำเร็จและบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายขององค์กรในการเพิ่มผลผลิตคือ การทำงานเป็นทีมของบุคลากรภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ เพราะการทำงานเป็นทีมนั้นจะช่วยให้พนักงานทุกคนได้รู้จักและเข้าใจบทบาทของตนเองในฐานะสมาชิกคนหนึ่งภายในทีม ส่วนหัวหน้างานก็จะสามารถสร้างและพัฒนาทีมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถบริหารทีมงานได้เป็นอย่างดี พลังของการทำงานเป็นทีมจึงเกิดขึ้นและเป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญในการนำองค์กรไปสู่เป้าหมายในการเพิ่มผลผลิต หากองค์กรใดขาดบุคลากรที่มีจิตสำนึกในการทำงานเป็นทีมแล้วองค์กรนั้นจะมีแต่ความขัดแย้ง การชิงดีชิงเด่นกัน ขาดความสามัคคี ขาดความรักและความเข้าใจซึ่งกันและกัน ไม่เพียงแต่จะไม่สามารถนำพาองค์กรไปสู่เป้าหมายในการเพิ่มผลผลิตได้แล้วยังทำให้บุคลากรเหล่านั้นไม่สามารถอยู่ในองค์กรอย่างมีความสุขด้วย

วัตถุประสงค์
   1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ในกระบวนการ
   2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการเพิ่มผลิตของทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
   3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมตระหนักในความสำคัญในการพัฒนาตนเองเพื่อการ

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
   ระดับหัวหน้างาน  ระดับวิศวกร    ระดับปฏิบัติการ ระดับบริหาร 

จำนวนผู้เข้าอบรม       
   50 คน

กำหนดการอบรม
   เวลา                  รายละเอียด
   8.30-12.00        - หลักการพื้นฐานของการเพิ่มผลผลิตด้วยทีม
                           - การพัฒนาจิตสำนึกในตนเองเพื่อการเพิ่มผลผลิตด้วยทีม
                           - กระบวนการสร้างทีมงานเพื่อการเพิ่มผลผลิต
                           - 9 ปัจจัยของการเพิ่มผลผลิตด้วยทีม
   12.00-13.00      - พัก
   13.00-16.30      - กระบวนการสื่อสารเพื่อเพิ่มพลังในการเพิ่มผลผลิตด้วยทีม
                           - กระบวนการแก้ปัญหาในการเพิ่มผลผลิตด้วยทีม
                           - เทคนิค 6 ประการเพื่อการพัฒนาสู่ทีมที่มีผลสัมฤทธิ์สูง
                           - Workshop


ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม

บริษัท บิ๊กคิว เทรนนิ่ง จำกัด
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 หมู่ 6 ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

Tel: 089-9993466 อุดมศักดิ์
Tel: 090-4649464 กฤตติกา

Fax : 034973518

เว็บไซต์ : www.bigq.co.th
Email :
info@bigq.co.th


สถาบันฝึกอบรม เพิ่มผลผลิตด้วยทีม