อบรม สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรม หลักสูตรอบรมสัมมนาtraining ฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรอบรมin-house training อบรม ISO

สถาบันฝึกอบรมสัมมนาBIG Q TRAINING จัดฝึกอบรมสัมมนาโดยมีหลักสูตรฝึกอบรมสัมมนาแบบ IN HOUSE TRAINING และ Public Training


การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย (Job Safety Analysis:JSA)

การเปลี่ยนแปลงสู่สิ่งที่ดีขึ้น (Kaizen) 2วัน

การวางแผนความต้องการวัสดุ (Material Requirements Planning : MRP)

วิธีการแก้ไขปัญหา และการตัดสินใจ Problem Solving and Decision Making Method 2 วัน

การตรวจประเมินภายใน Internal Audit For Responsible Business Alliance (RBA)

ข้อกำหนดระบบจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 (Third edition: 2015-09-15) 2วัน + ประเมินปัญหาสิ่งแวดล้อมและกฏหมาย

การพัฒนาตนเองเพื่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ(Self Development for Work Effectiveness )

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigq.co.th

ดูลิงค์ทั้งหมด


  
ภาวะผู้นำ (Leader ship)

หลักสูตรฝึกอบรม Leader ship ภาวะผู้นำ


การพัฒนาภาวะผู้นำ
(Leader ship)

หลักการและเหตุผล
   ในสภาวะแวดล้อมและวัฒนธรรมของการทำงานที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย ซึ่งหัวหน้างานในสมัยก่อนมีหน้าที่เพียงแค่บริหารงาน วางแผน สั่งการ และติดตามผล และแก้ไขปัญหาการทำงานให้บรรลุเป้าหมายเท่านั้น ซึ่งพบว่าความสำเร็จที่ได้อาจทำได้เพียงช่วงเวลาสั้นๆเท่านั้น ซึ่งสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหานั้นเกิดจากหัวหน้างานไม่มีภาวะของการเป็นผู้นำ(Leader ship) ไม่รู้จักวิธีการนำองค์กร และการสร้างทีมงานไปสู่ความสำเร็จในระยะยาว ซึ่งผู้นำที่ดีย่อมสามารถสร้างวิสัยทัศน์ร่วมขององค์กรและทีมงานได้ รู้ทิศทางไปสู่เป้าหมายและสามารถกระตุ้นรวมถึงการจูงใจให้ทีมงานร่วมพลังกันสร้างผลงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
   ดังนั้นจากเหตุผลข้างต้นจึงพบว่าหัวหน้างานของทุกองค์กรจำเป็นต้องพัฒนาตนเองให้เกิด ภาวะผู้นำ(Leader ship) เพื่อนำพาผู้ใต้บังคับบัญชาของตนให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์
   1.เพื่อให้หัวหน้างานเข้าใจแนวคิดและหลักการพัฒนาทักษะภาวะผู้นำ(Leader ship) เพื่อนำพาผู้ใต้บังคับบัญชาของตนให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
   2.เพื่อให้หัวหน้างานสามารถพัฒนาตนเองให้เกิดภาวะผู้นำจากพื้นฐานสภาพแวดล้อมเฉพาะด้านขององค์กรและองค์ประกอบส่วนบุคคลที่มีในตัวผู้นำ

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม 
   หัวหน้างานทุกระดับ

จำนวนผู้เข้าอบรม       
   30 คน

เนื้อหาหลักสูตร
09.00-12.00 ลักษณะภาวะผู้นำ
                    - ความหมายลักษณะของผู้นำและภาวะผู้นำ                            
                    - ผู้นำเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติอย่างไร
                    - ปัจจัยที่เกี่ยวข้องสำหรับการเป็นผู้นำ
                    - ลักษณะผู้นำที่มีปัญหา  7 ประการ
                    - บทบาทภาวะผู้นำ, การวัดประสิทธิผลของภาวะผู้นำ
                  ลักษณะของผู้นำ
                    - คุณลักษณะด้านบุคลิกภาพทั่วไป
                    - คุณลักษณะด้านบุคลิกภาพที่สัมพันธ์กับงาน
                    - แรงจูงใจของภาวะผู้นำ
                    - ปัจจัยด้านความเข้าใจและภาวะผู้นำ
12.00-13.00   - พัก
13.00-16.30 ประสิทธิผลของงานกับพฤติกรรมผู้นำ
                    - พฤติกรรมการมุ่งความสำคัญที่งาน 
                    - พฤติกรรมมุ่งความสัมพันธ์กับพนักงาน 
                  การจูงใจผู้อื่น
                    - หลักพื้นฐานของการจูงใจ
                    - ทฤษฎีลำดับความต้องการของมาสโลว์
                    - เทคนิคการจูงใจ
                 อำนาจและภาวะผู้นำ
                    - แหล่งและประเภทของอำนาจของภาวะผู้นำ
                 Q&A

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
บริษัท บิ๊กคิว เทรนนิ่ง จำกัด
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 หมู่ 6 ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

Tel: 089-9993466 อุดมศักดิ์
Tel: 090-4649464 กฤตติกา

Fax : 034973518

เว็บไซต์ : www.bigq.co.th
Email :
info@bigq.co.th


หลักสูตรฝึกอบรม Leader ship ผู้นำ