อบรม สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรม หลักสูตรอบรมสัมมนาtraining ฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรอบรมin-house training อบรม ISO

สถาบันฝึกอบรมสัมมนาBIG Q TRAINING จัดฝึกอบรมสัมมนาโดยมีหลักสูตรฝึกอบรมสัมมนาแบบ IN HOUSE TRAINING และ Public Training


Kaizen by Small Group Activity

การประเมินผลและการให้คำปรึกษากลุ่มควบคุมคุณภาพ QCC 1 วัน

การระบุและประเมินประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม Aspect Identification for Environmental Systems ( ISO14001 2015 )

การวิเคราะห์อันตรายและจุดควบคุมวิกฤต Hazard Analysis Critical Control Point ( HACCP )

อบรมหัวหน้างานมืออาชีพ(Professional Supervisor)

การถ่ายทอด สื่อสาร อย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับ ISO14001

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigq.co.th

ดูลิงค์ทั้งหมด


  
การสร้างทีมและกิจกรรมWalk rally(Team building & Walk rally)

หลักสูตรฝึกอบรม Team building & Walk rally


การสร้างทีม และ กิจกรรม Walk rally
(Team building & Walk rally)

หลักการและเหตุผล
   การแข่งขันทางธุรกิจในปัจจุบันมีความรุนแรงและต้องรวดเร็วอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้แข่งขันเป็นไปได้ การดำเนินการต่างๆ ที่เป็นกิจการภายในองค์กร ต้องรวดเร็ว ทันเวลา เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสการแข่งขันทางธุรกิจ
   การร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ ร่วมความคิด จึงเป็นสิ่งที่จำเป็น ถ้าหากภายในองค์กร ผู้นำขาดความเป็นผู้นำ ไม่มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ปฏิบัติหน้าที่แบบตัวคนเดียว ความสำเร็จ และการได้มาซึ่งโอกาส ย่อมเกิดขึ้นได้ยาก การสร้างทีมจึงเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง เพราะทีมเป็นส่วนหนึ่งของการเป็นผู้นำ

วัตถุประสงค์
   1.  เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม สัมมนาสามารถสร้างทีมในองค์กรได้
   2.  เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสัมมนาได้เข้าใจในวิธีการทำงานร่วมกันและการแข่งขันกับภายนอก
   3.  เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม สัมมนาเรียนรู้บทบาทหน้าที่ของการเป็นผู้นำยุคใหม่

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
   Leader, หัวหน้างาน, Suppervisors

จำนวนผู้เข้าอบรม
   50  คน / รุ่น

เนื้อหาหลักสูตร
   เวลา                              กิจกรรม
   9.00-12.00                   การสร้างทีมของการพัฒนาภาวะผู้นำTeam building
                                           -   บทบาทหน้าที่ของผู้นำ
                                           -   ทีมและความหมายของทีม
                                           -   กิจกรรมการสร้างทีม
   12.00-13.00                 พัก
   13.00-16.00                 หัวหน้างานยุคใหม่
                                           -   การเตรียมความพร้อมของทีม
                                           -  การเข้าฐานกิจกรรม
                                           -  การสรุปผลของกิจกรรม Walk rally

   16.00-18.00                 พัก
   18.00-20.00                 องค์กรอยู่รอดเราอยู่ได้
                                          -   เพื่อนร่วมงานที่ดี
                                          -   ทีมที่ดี
                                          -  การสร้างความสำเร็จในทีม


ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม

บริษัท บิ๊กคิว เทรนนิ่ง จำกัด
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 หมู่ 6 ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

Tel: 089-9993466 อุดมศักดิ์
Tel: 090-4649464 กฤตติกา

Fax : 034973518

เว็บไซต์ : www.bigq.co.th
Email :
info@bigq.co.th


หลักสูตรฝึกอบรม Team building  Walk rally