อบรม สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรม หลักสูตรอบรมสัมมนาtraining ฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรอบรมin-house training อบรม ISO

สถาบันฝึกอบรมสัมมนาBIG Q TRAINING จัดฝึกอบรมสัมมนาโดยมีหลักสูตรฝึกอบรมสัมมนาแบบ IN HOUSE TRAINING และ Public Training


การปรับปรุงงานด้วยเทคนิคทางวิศวกรรมอุตสาหการ (Improvement by Industrial engineering techniques) 1 วัน

วิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร Good Manufacturing Practice ( GMP CODEX )

เอกสารข้อมูลความปลอดภัยสารเคมี Material Safety Data Sheet (MSDS)

การบริหารเวลา Time management

การประเมินผลเชิงดุลยภาพ Balanced Scorecard(BSC)

การวิเคราะห์ปัญหาเพื่อค้นหาสาเหตุด้วย Why Why Analysis & Cause and Effect Diagram & W5 Image analysis

การบริหารข้ามสายงาน Cross Functional Management (CFM)

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigq.co.th

ดูลิงค์ทั้งหมด


  
3Q (AQ,EQ,IQ) เพื่อการพัฒนาตนเองสู่ความสุขในการทำงานอย่างยั่งยืน

สถาบันฝึกอบรม 3Q (AQ,EQ,IQ) เพื่อการพัฒนาตนเองสู่ความสุขในการทำงานอย่างยั่งยืน


3Q (AQ,EQ,IQ) เพื่อการพัฒนาตนเองสู่ความสุขในการทำงานอย่างยั่งยืน

หลักการและเหตุผล
   ปัจจุบันการไหลเวียนอัตรากำลังเป็นสิ่งที่ทุกองค์กรต้องพบเจอเนื่องจากบุคลากรเหล่านั้นต้องการที่จะพยายามหาทางเลือกที่ดีที่สุดให้ชีวิตหรือต้องการที่จะหลีกเลี่ยงปัญหาต่างๆที่พบใจในทุกวัน ด้วยเหตุผลเหล่านี้เองจึงทำให้องค์กรทั่วไปประสบปัญหาการขาดแคลนอัตรากำลังคน หรือมีคนก็ยังขาดความสามารถที่เหมาะสม เพื่อให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปเหล่านั้นหายไปได้อย่างยั่งยืนจึงไม่สามารถทำได้เพียงการพัฒนาคนให้มีความรู้ด้านงานเพียงอย่างเดียว การให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาตนเองเพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมก็มีความจำเป็นเช่นเดียวกัน

วัตถุประสงค์
   พัฒนาบุคลากรให้ทราบถึงความสำคัญของ AQ EQ IQ  เพื่อนำไปปรับตัวในการอยู่ร่วมและทำงานร่วมกันที่มีบรรยากาศในการทำงานอบอุ่นเสมือนบ้าน มีพลังผลักดันงานให้ประสบความสำเร็จ ด้วยความภาคภูมิใจ ของตนเอง และทั่วทั้งองค์กร

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
   ระดับผู้บริหาร, พนักงานทั่วไป,  ระดับหัวหน้างาน    

จำนวนผู้เข้าอบรม       
   30 คน

กำหนดการอบรม
   เวลา                  รายละเอียด
09.00-12.00 การหลอมละลายเพื่อการเปิดใจเรียนรู้สิ่งใหม่
                    - ทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมละลายพฤติกรรม และ การปรับทัศนคติเชิงบวก                        
                  3 Qคืออะไร
                    - ความหมาย ของ 3Q พร้อมทั้งการยกตัวอย่างและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในกลุ่มย่อย
                    - 3Q มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานและคุณค่าชีวิตอย่างไร
                    - การประยุกต์ใช้ 3Q  มาใช้ในชีวิตประจำวัน พร้อมกรณีศึกษา
12.00-13.00 พัก
13.00-16.30  - การทดสอบและวัดระดับ 3 Q เพื่อนำมาพัฒนาและฝึกฝนตนเอง
                   - การวิเคราะห์ปัญหาจากสถานการณ์จริงในการทำงานโดยฝึกปฏิบัติเป็นกลุ่มย่อย
                   - นำเสนอโครงการจากการวิเคราะห์ปัญหา พร้อมนำเสนอวิธีการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน
                  Q&A


ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม

บริษัท บิ๊กคิว เทรนนิ่ง จำกัด
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 หมู่ 6 ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

Tel: 089-9993466 อุดมศักดิ์
Tel: 090-4649464 กฤตติกา

Fax : 034973518

เว็บไซต์ : www.bigq.co.th
Email :
info@bigq.co.th


สถาบันฝึกอบรม 3Q (AQ,EQ,IQ) เพื่อการพัฒนาตนเองสู่ความสุขในการทำงานอย่างยั่งยืน