อบรม สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรม หลักสูตรอบรมสัมมนาtraining ฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรอบรมin-house training อบรม ISO

สถาบันฝึกอบรมสัมมนาBIG Q TRAINING จัดฝึกอบรมสัมมนาโดยมีหลักสูตรฝึกอบรมสัมมนาแบบ IN HOUSE TRAINING และ Public Training


การวิเคราะห์ต้นทุนฐานกิจกรรม Activity – Based Costing (ABC)

ภาวะผู้นำ (Leader ship)

กิจกรรมกลุ่มควบคุมคุณภาพ Quality Control Circle (QCC) 2 วัน

การตรวจประเมินภายในวิธีการที่ดีในการผลิตเครื่องมือแพทย์ Internal Audit GMP Medical Devices

การบำรุงรักษาด้วยตนเอง Autonomous Maintenance (AM) (ภาคปฏิบัติ 3 Step) 3วัน

การดำเนินกิจกรรมกลุ่มย่อย Small Group Activity

การคิดเชิงกลยุทธ์สำหรับผู้บริหาร(Strategic Thinking for managerial person)

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigq.co.th

ดูลิงค์ทั้งหมด


  
กลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรใต้บังคับบัญชา

หลักสูตรฝึกอบรม กลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรใต้บังคับบัญชา


กลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรใต้บังคับบัญชา

หลักการและเหตุผล
   ทุกองค์กรจะมีพนักงานอยู่หลายระดับและหลายสายงานซึ่งแต่ละตำแหน่งที่องค์กรตั้งขึ้นมาจะมีการกำหนดเป้าหมายของงานและหน้าที่เฉพาะด้าน แต่จากผลการดำเนินงานพบว่าผลของงานที่เกิดขึ้นจริงอาจไม่เป็นไปตามที่คาดหวังไว้เนื่องจากปัญหาด้านคุณสมบัติเฉพาะตัวของผู้ดำรงตำแหน่งนั้นๆ เพื่อให้การทำงานประสบผลสำเร็จจึงจำเป็นต้องมีการพัฒนาคนซึ่งเป็นหน้าที่หนึ่งของระดับผู้บังคับบัญชาต้องทำแต่การพัฒนาจำเป็นต้องมีการวิเคราะห์และการกำหนดทิศทางกลยุทธ์ให้ชัดเจน จึงจำเป็นที่หัวหน้างานทุกระดับต้องได้รับการฝึกฝนความรู้เกี่ยวกับกลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรใต้บังคับบัญชา

วัตถุประสงค์
   เพื่อให้หัวหน้างานทุกระดับเข้าใจกระบวนการในการพัฒนาบุคลากรโดยการนำนโยบายองค์กรในมิติต่างๆมาวิเคราะห์และกำหนดกลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรและการทำแผนงานเพื่อพัฒนาคน

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม 
   หัวหน้างานทุกระดับ

จำนวนผู้เข้าอบรม       
   30 คน

เนื้อหาหลักสูตร
09.00-12.00 บทนำ
                    - เป้าหมายการดำเนินธุรกิจขององค์กร
                    - ปัจจัยเสี่ยงต่อผลสำเสร็จและกลยุทธ์องค์กร
                    - ภาระหน้าที่ของพนักงานในแต่ละระดับ/สายงาน
                  กลยุทธ์การพัฒนาบุคลากร
                    - ขั้นตอนการพัฒนาบุคลากรโดยอาศัยกลยุทธ์องค์กร
                    - หน้าที่ของพนักงานใต้บังคับบัญชาที่มีผลต่อความสำเร็จ
                    - การกำหนดคุณสมบัติ/มิติที่ต้องมีของพนักงาน
                    - การประเมินผู้ใต้บังคับบัญชาจากคุณสมบัติที่กำหนด
12.00-13.00  พัก
13.00-16.30  - รูปแบบการพัฒนาบุคลากรในรูปแบบต่างๆ
                   - การวิเคราะห์และกำหนดกลยุทธ์การพัฒนา
                   - การกำหนดแผนงานโดยอาศัยกลยุทธ์การพัฒนา
                   - นำเสนอกลยุทธ์/แผนงาน
                 Q&A

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
บริษัท บิ๊กคิว เทรนนิ่ง จำกัด
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 หมู่ 6 ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

Tel: 089-9993466 อุดมศักดิ์
Tel: 090-4649464 กฤตติกา

Fax : 034973518

เว็บไซต์ : www.bigq.co.th
Email :
info@bigq.co.th


หลักสูตรฝึกอบรม กลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรใต้บังคับบัญชา