อบรม สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรม หลักสูตรอบรมสัมมนาtraining ฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรอบรมin-house training อบรม ISO

สถาบันฝึกอบรมสัมมนาBIG Q TRAINING จัดฝึกอบรมสัมมนาโดยมีหลักสูตรฝึกอบรมสัมมนาแบบ IN HOUSE TRAINING และ Public Training


การตรวจประเมินกระบวนการ และผลิตภัณฑ์ ตามระบบ IATF16949 (Manufacturing Process Audit & Product Audit)

การลดความสูญเสีย 16 ประการ (16 Losses Reduction) 2 วัน

เทคนิคการสื่อสารและการประสานงานอย่างมีประสิทธิผล

เทคนิคการบริหารงานและเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ

การตรวจประเมินภายใน Internal Audit For Responsible Business Alliance (RBA)

ข้อกำหนด มาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย Occupational Health and Safety Management Standard ISO 45001:2018

การวิเคราะห์การเสียของเครื่องจักร (Machine Breakdown Analysis)

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigq.co.th

ดูลิงค์ทั้งหมด


  
การพัฒนาทักษะหัวหน้างานอย่างมีประสิทธิผล

หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาทักษะหัวหน้างานอย่างมีประสิทธิผล


การพัฒนาทักษะหัวหน้างานอย่างมีประสิทธิผล

หลักการและเหตุผล
   ในกิจกรรมทำงานต่างๆของทุกองค์กรต้องมีการบริหารงานอย่างเป็นระบบซึ่งจะทำให้เกิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และมีสิ่งหนึ่งที่จะต้องมีควบคู่กันไปกับกิจกรรมการบริหารคือ “การสั่งงานและติดตามงาน” “การมีภาวะของผู้นำ” ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่สำคัญอย่างหนึ่งที่จะทำให้กิจกรรมนั้นมีประสิทธิผลได้ผู้ที่ทำหน้าที่นี้จะเป็นที่จำต้องมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการประยุกต์ใช้และปฏิบัติที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคลและแต่ละสถานการณ์
   หลักสูตรนี้ BIG Q TRAINING ได้พัฒนาขึ้นมาเฉพาะเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะหัวหน้างาน ให้มีภาวะของการเป็นผู้นำและสามารถสั่งงานและติดตามงานอย่างประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์
   เพื่อให้หัวหน้างานทุกระดับมีความเข้าใจและมีพฤติกรรมของการเป็นผู้นำรวมถึงการพัฒนาความสามารถในการสั่งงานและติดตามงานอย่างมีประสิทธิผล

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม 
   หัวหน้างานทุกระดับ

จำนวนผู้เข้าอบรม       
   30 คน

เนื้อหาหลักสูตร
09.00-12.00 หลักการและแนวคิด 
                    - ดัชนีขี้วัดความสำเร็จของธุรกิจ
                    - ดัชนีชี้วัดความสำเร็จในการทำงานในแต่ละตำแหน่ง
                    - การบริหารงาน PDCA กับความสำเร็จ
                   ภาวะผู้นำ
                    - ความหมายลักษณะของผู้นำและภาวะผู้นำ                            
                    - ผู้นำเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติอย่างไร
                    - ปัจจัยที่เกี่ยวข้องสำหรับการเป็นผู้นำ
                    - บทบาทภาวะผู้นำ, การวัดประสิทธิผลของภาวะผู้นำ
                    - คุณลักษณะด้านบุคลิกภาพทั่วไป
                    - คุณลักษณะด้านบุคลิกภาพที่สัมพันธ์กับงาน
                    - พฤติกรรมของผู้นำแต่ละประเภท 
12.00-13.00  พัก
13.00-16.30 เทคนิคการสั่งงานอย่างมีประสิทธิภาพ
                     - ความหมายและองค์ประกอบของการสั่งงาน
                     - คุณสมบัติของผู้สั่งงานที่ดี/ลักษณะการสั่งงานที่ดี
                     - กระบวนการสั่งงานที่มีประสิทธิภาพ
                     - รูปแบบการสั่งงานและการเลือกวิธีการสั่งงาน 
                     - เทคนิคการสั่งงานรายบุคคลและกลุ่มคน
                   เทคนิคการติดตามงานอย่างมีประสิทธิภาพ
                     - ความหมายและเป้าหมายของการติดตามงาน
                     - กระบวนการติดตามงานอย่างมีประสิทธิภาพ
                     - การกำหนดจุดตรวจ / การตรวจติดตามการปฏิบัติงาน
                   Q&A

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
บริษัท บิ๊กคิว เทรนนิ่ง จำกัด
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 หมู่ 6 ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

Tel: 089-9993466 อุดมศักดิ์
Tel: 090-4649464 กฤตติกา

Fax : 034973518

เว็บไซต์ : www.bigq.co.th
Email :
info@bigq.co.th


หลักสูตรฝึกอบรม Leader ship ผู้นำ