อบรม สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรม หลักสูตรอบรมสัมมนาtraining ฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรอบรมin-house training อบรม ISO

สถาบันฝึกอบรมสัมมนาBIG Q TRAINING จัดฝึกอบรมสัมมนาโดยมีหลักสูตรฝึกอบรมสัมมนาแบบ IN HOUSE TRAINING และ Public Training


การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน“Supervisory Skill Development”

ข้อกำหนดจรรยาบรรณทางธุรกิจของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ Responsible Business Alliance (RBA) Version 6.0 2 วัน

การออกแบบระบบบริหาร และ การดำเนินการเชิงกระบวนการ Management System Design & Process Approach

เครื่องมือควบคุมคุณภาพ 7 ชนิด ( QC 7 Tools ) 1 วัน

การวิเคราะห์โครงสร้างต้นทุน cost structures Analysis

การจัดทำเอกสารคำบรรยายลักษณะงาน (Job Description)

ระบบคัมบัง (Kanban System)

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigq.co.th

ดูลิงค์ทั้งหมด


  
การกำหนด KPIs และ Competency เพื่อการประเมินผลปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

สถาบันฝึกอบรม KPIs และ Competency


การกำหนด KPIs และ Competency
เพื่อการประเมินผลปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

หลักการและเหตุผล
   ในสภาวะการปัจจุบันที่การแข่งขันทางธุรกิจมีความรุนแรงมากขึ้น องค์กรธุรกิจต่างๆจึงต้องมีการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง โดยเริ่มที่จะใช้แนวคิดการจัดการสมัยใหม่เข้ามาช่วยในการบริหารและการดำเนินงานมากยิ่งขึ้น แนวคิดการบริหารที่กำลังได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบัน ได้แก่ ระบบบริหารผลการปฏิบัติงานโดย KPIs และ Competency   ซึ่งจะทำให้ผู้บริหารสามารถทราบถึงสถานะ และมุ่งเน้นในสิ่งที่เป็นความสำเร็จขององค์กร อีกทั้งยังเป็นเครื่องมือที่ผู้บริหารสามารถใช้ในการบริหารองค์กร ตลอดจนบุคคลกรจะรับทราบผลการปฏิบัติงานของตนเพื่อนำไปสู่การพัฒนายังยั่งยืนสืบไป

วัตถุประสงค์
   1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ทราบถึงหลักการและแนวทางการกำหนด  KPIs และ Competency 
   2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเกิดความรู้และมีทักษะการกำหนดKPIs และ Competency เพื่อการประเมินผลปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
   3. เพื่อนำความรู้จากาการฝึกอบรมและการฝึกปฏิบัติการไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
    ผู้บริหาร, ระดับหัวหน้างาน ,ระดับปฏิบัติงาน                 

จำนวนผู้เข้าอบรม        
   30 คน

กำหนดการอบรม
   เวลา               รายละเอียด
วันที่ 1
09.00-12.00  - หลักการบริหารงานยุคใหม่และแนวคิดเกี่ยวกับ KPIs
                    - การกำหนด KPIs และค่าเป้าหมาย แต่ละระดับ
                    - ความสัมพันธ์  KPIs และค่าเป้าหมาย แต่ละระดับ                
                    - ความเชื่อมโยงKPIs จาก JD
12.00-13.00  - พัก
13.00-16.30  - ขั้นตอนการกำหนดดัชนีชี้วัด(KPIs)ตามตำแหน่งจาก JD              
                    - หลักการออกแบบดัชนีชี้วัด (KPIs)ด้วยหลักการ SMART
                    - Workshop
                    - Q&A
วันที่ 2
09.00-12.00  - ความหมายและความสำคัญของ Competency                     
                    - ประเภทของ Competency
                    - ระดับของ Competency
                    - ความเชื่อมโยง KPIs และ Competency
12.00-13.00  - พัก
13.00-16.30  - ขั้นตอนการจัดทำ Competency และ Competency Dictionary
                    - การกำหนด Competency ระดับต่าง ๆ     
                    - การกำหนดน้ำหนักและความคาดหวัง
                    - Workshop
                    - Q&A

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
บริษัท บิ๊กคิว เทรนนิ่ง จำกัด
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 หมู่ 6 ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

Tel: 089-9993466 อุดมศักดิ์
Tel: 090-4649464 กฤตติกา

Fax : 034973518

เว็บไซต์ : www.bigq.co.th
Email :
info@bigq.co.th


สถาบันฝึกอบรม KPIs และ Competency