อบรม สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรม หลักสูตรอบรมสัมมนาtraining ฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรอบรมin-house training อบรม ISO

สถาบันฝึกอบรมสัมมนาBIG Q TRAINING จัดฝึกอบรมสัมมนาโดยมีหลักสูตรฝึกอบรมสัมมนาแบบ IN HOUSE TRAINING และ Public Training


อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigq.co.th

ดูลิงค์ทั้งหมด


  
การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน“Supervisory Skill Development”

สถาบันฝึกอบรม หัวหน้างาน


การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน
(Supervisory Skill Development)

หลักการและเหตุผล
   ความเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของเทคโนโลยี การเกิดขึ้นของนวัตกรรมใหม่ๆ  การแข่งขันในตลาดโลกที่เข้มข้น และปัญหาวิกฤติทางเศรษฐกิจที่แพร่กระจายไปทั่วโลก ทำให้ทุกองค์กรจำเป็นต้องมีผู้นำในองค์กรที่มีขีดความสามารถสูง เพื่อให้สามารถบริหารจัดการกับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ในการนำพาองค์กรและดำเนินธุรกิจให้สามารถฟันฝ่ามรสุมเศรษฐกิจในภาวะที่ท้าทายและองค์กรเกิดความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน นอกจากนี้การที่ต้องบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่หลากหลาย  ยิ่งจำเป็นจะต้องมีผู้นำในระดับหัวหน้างาน ที่มีความสามารถด้านการบริหารบริหารจัดการ การวางแผน การกำหนดทิศทางและเป้าหมายสำหรับองค์กร และความสามารถในการผสมผสานทรัพยากร ที่มีอยู่อย่างจำกัดเข้าด้วยกัน เพื่อแปรเปลี่ยนให้เป็นการกระทำในทางปฏิบัติที่มีประสิทธิผลอย่างแท้จริง ผู้จัดการและหัวหน้างานจึงจำเป็นจะต้องมีทั้งจิตวิทยาในการบริหาร ทักษะของหัวหน้างานยุคใหม่ การแก้ปัญหาและตัดสินใจ ซึ่งจะเป็นตัวสร้างความผูกพัน และความกระตือรือร้นร่วมกันของสมาชิกในองค์กร และใช้ศักยภาพของตนเองและองค์กรอย่างเต็มที่ในการช่วยให้การดำเนินธุรกิจนั้นบรรลุเป้าหมายอย่างแท้จริง

วัตถุประสงค์
   1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการที่มุ่งผลสัมฤทธิ์สูง
   2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีทักษะของการบริหารจัดการ ทักษะของการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ
   3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการบริหารจัดการภายในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
   4. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมตระหนักในความสำคัญของการปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้จัดการหรือหัวหน้างานที่มีผลต่อความสำเร็จและความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
   ระดับผู้บริหาร, วิศวกร , หัวหน้างาน ,ระดับบริหาร          
 
จำนวนผู้เข้าอบรม      
   50 คน

กำหนดการอบรม 3วัน
   วันที่ 1          - การพัฒนาตนเองสู่การเป็นหัวหน้างาน
                     - ภาวะผู้นำของผู้นำของหัวหน้างาน
                     - บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของหัวหน้างาน
   วันที่ 2          - หลักการบริหารสำหรับผู้จัดการและหัวหน้างานในโรงงานอุตสาหกรรม
                     - ทักษะการสื่อสารและการประสานงาน
                     - ทักษะการสั่งงาน มอบหมายงานและการ
                     - ศิลปะในการจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชาสู่เป้าหมาย
   วันที่ 3          - กระบวนการแก้ปัญหาและการตัดสินใจของหัวหน้างาน
                     - การสร้างและ
                     - แรงงานสัมพันธ์สำหรับหัวหน้างาน
                     - จิตบริการและจิตอาสา


ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม

บริษัท บิ๊กคิว เทรนนิ่ง จำกัด
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 หมู่ 6 ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

Tel: 089-9993466 อุดมศักดิ์
Tel: 090-4649464 กฤตติกา

Fax : 034973518

เว็บไซต์ : www.bigq.co.th
Email :
info@bigq.co.th


สถาบันฝึกอบรม หัวหน้างาน