อบรม สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรม หลักสูตรอบรมสัมมนาtraining ฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรอบรมin-house training อบรม ISO

สถาบันฝึกอบรมสัมมนาBIG Q TRAINING จัดฝึกอบรมสัมมนาโดยมีหลักสูตรฝึกอบรมสัมมนาแบบ IN HOUSE TRAINING และ Public Training


การควบคุมสารต้องห้าม (RoHS v.2.1)

ระเบียบสหภาพยุโรป ELV (End of life Vehicles)

การบำรุงรักษาด้วยตนเอง Autonomous Maintenance (AM) (ภาคปฏิบัติ 3 Step) 3วัน

ความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย

การระบุและประเมินประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม Aspect Identification for Environmental Systems ( ISO14001 2015 )

การสร้างพฤติกรรมความปลอดภัย Behavior-based safety ( BBS )

งานที่เป็นมาตรฐาน(Standardization Work)

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigq.co.th

ดูลิงค์ทั้งหมด


  


การดำเนินกิจกรรม 5ส อย่างมีประสิทธิผล
 
 

บริษัท ยูนีซัน จำกัด
www.unisonlab.com

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจหลักการดำเนินกิจกรรม 5 ส ภายในองค์กร
2.เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมมีทักษะในการดำเนินการในแต่ละขั้นตอนของกิจกรรม 5 ส

เวลา กิจกรรม

9.00 - 12.00    - ความสำคัญและประโยชน์ในการดำเนินกิจกรรม 5 ส
                      - แนวคิดของ 5S Model Concept และแนวคิดการทำ ส แต่ละตัว
                      - ขั้นตอนและแผนการดำเนินกิจกรรม 5 ส ในองค์กร
                      - วิธีการแบ่งโซน , การจัดทำมาตรฐาน
                      - Workshop ณ สถานประกอบการ (แบ่งโซน )
12.00 - 13.00  - พัก
13.00 - 16.30  - Workshop ณ สถานประกอบการ (การจัดทำมาตรฐาน)
                      - วิธีการจัดทำแบบประเมิน 5 สและเทคนิคการตรวจประเมิน
                      - Workshop (จัดทำ Check List )
                      - การจัดทำแผนการตรวจประเมินและการสรุปผลการตรวจประเมิน
                      - Q & A