อบรม สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรม หลักสูตรอบรมสัมมนาtraining ฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรอบรมin-house training อบรม ISO

สถาบันฝึกอบรมสัมมนาBIG Q TRAINING จัดฝึกอบรมสัมมนาโดยมีหลักสูตรฝึกอบรมสัมมนาแบบ IN HOUSE TRAINING และ Public Training


เทคนิคการบริหารงานด้วย PDCA ขั้นสูง 1 วัน

การวางแผนอัตรากำลังคนในสายการผลิตล่วงหน้า

การบริหารข้ามสายงาน Cross Functional Management (CFM)

การบำรุงเชิงคุณภาพ ( Quality Maintenance )

การกำหนดดัชนีชี้วัดความสำเร็จและเทคนิคการวางแผนงาน( Key Performance Indicator (KPI) & Action Plan Technique )

เทคนิคการประชุมกลุ่ม QCC อย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Qcc Meeting Techniques)

การใช้เวลาเปลี่ยนรุ่นเป็นเลขนาทีหลักเดียว Single Minute Exchange of Die (SMED)

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigq.co.th

ดูลิงค์ทั้งหมด


  

ที่ปรึกษา AS9100:2009


บริการให้คำปรึกษาการจัดทำระบบบริหารคุณภาพ 9100
   AS9100 ได้รับการพัฒนาขึ้นโดยองค์กร International Aerospace Quality Group หรือ IAQG ซึ่งจัดตั้งขึ้นเมื่อเดือนธันวาคม ปี 1998 มีวัตถุประสงค์ ในการสร้างมาตรฐานทางด้านระบบบริหารคุณภาพ สำหรับอุตสาหกรรมชิ้นส่วนเครื่องบิน และยานอวกาศ (Aerospace sector) เพื่อการปรับปรุงคุณภาพ และความปลอดภัยรวมถึงการลดต้นทุนลง โดยสมาชิกจะประกอบด้วยบริษัทชั้นนำต่างๆ ที่อยู่ในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนเครื่องบิน และยานอวกาศ ทั้งในอเมริกา ยุโรปและเอเชีย โดยในปัจจุบันมาตรฐานที่ใช้จะเป็น Rev C (AS9100:2009) ซึ่งได้มีการประกาศใช้อย่างเป็นทางการเมื่อเดือนมกราคม 2009 และได้ขยายขอบเขตของการนำไปใช้งาน ให้ครอบคลุมใน 3 กลุ่มหลักๆ ประกอบด้วยกิจการด้านการขนส่งทางอากาศ (Aviation) กิจการด้านอวกาศ (Space) และกิจการด้านกองทัพ (Defense)

หัวข้อในการให้คำชี้แนะ
   เพื่อเป็นการสนับสนุนเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารธุรกิจ จึงจัดตั้งระบบคุณภาพ AS9100:2009 ฉบับนี้ ขึ้นมาโดยแผนการให้คำชี้แนะนี้แบ่งการดำเนินการเป็น 7 ขั้นตอน รายละเอียดและระยะเวลาการจัดทำ ดังที่จะกล่าว ต่อไปนี้
   ขั้นตอนที่ ๑ : การฝึกอบรม (Training)ข้อกำหนด
   ขั้นตอนที่ ๒ : การพัฒนาระบบเอกสาร (Document Preparation)
   ขั้นตอนที่ ๓ : การนำระบบเอกสารไปปฏิบัติ (Implementation)
   ขั้นตอนที่ ๔ : ฝึกอบรมการตรวจประเมินระบบคุณภาพก่อนขอใบรับรอง (Pre-Assessment)
   ขั้นตอนที่ ๕ : การตรวจประเมินระบบภายใน
   ขั้นตอนที่ ๖ : การตรวจประเมินเพื่อขอใบรับรอง

รายละเอียดแต่ละขั้นตอนเป็นดังนี้
ขั้นตอนที่ ๑ : การฝึกอบรม (Training)ข้อกำหนด
เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามขั้นตอนและให้บุคลากรในองค์กรของท่าน ทราบถึงความสำคัญของ ระบบคุณภาพ ภารกิจ การจัดเตรียมระบบเอกสาร และประโยชน์ของการได้รับการรับรอง สถาบันได้จัดฝึกอบรมให้ บุคลากรของท่าน ตามที่ได้มีการคัดเลือก และประกาศแต่งตั้งไว้ในขั้นตอนที่1 ข้างต้นดังต่อไปนี้
   1 : ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบคุณภาพ AS9100 และ APQP SPC FMEA SPC PPAP
   2 : การจัดเตรียมเอกสารในระบบคุณภาพ (Document     Preparation)
   โดยปกติจะจัดฝึกอบรมหลักสูตรที่ 1 และ 2 ต่อเนื่องกันไปในตอนแรก จากนั้นเมื่อจัดทำเอกสารไปได้เกือบ 100% หรือเสร็จสิ้นแล้วจึงจะจัดฝึกอบรมในหลักสูตรที่ 3 ต่อไป
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
   1 :ผู้เกี่ยวข้องทราบและเข้าใจในข้อกำหนด มาตรฐาน AS9100 และ APQP SPC FMEA SPC PPAP
   2 :เข้าใจระบบเอกสารที่จะต้องจัดทำในระบบคุณภาพ
   3 :ผู้ที่เกี่ยวข้องและทีมงาน เข้าใจในบทบาทการทำงานของแต่ละคน
   4 :ทีมงานเข้าใจในขอบข่ายของเอกสารในระบบคุณภาพ
   5 :สามารถเขียนเอกสารในระบบคุณภาพได้
   6 :กำหนด Format / Structure ของเอกสารในระบบคุณภาพ

ขั้นตอนที่ ๒ : การพัฒนาระบบเอกสาร (Document Preparation)
   เพื่อให้มีการจัดเตรียมเอกสารที่สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทางสถาบันจะดำเนินการให้คำปรึกษาในการจัดเตรียมระบบเอกสารของบริษัทของท่าน เอกสารที่จะจัดเตรียมได้แก่
   1 : คู่มือคุณภาพ (Quality Manual)
   2 : ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Quality Procedure)
   3 : คู่มือการทำงาน (Work Instruction)
   4 : เอกสารสนับสนุนอื่นๆ (Other Supporting Documents and Forms, etc.)
   ในขั้นตอนนี้วิทยากรที่ปรึกษาจะช่วยชี้แนะการกำหนดหรือวางระบบเอกสาร การจัดทำมาตรฐานรูปแบบเอกสารการยกร่างตลอดจนกระบวนการจัดทำเอกสารในระบบคุณภาพและจะทบทวนว่าครอบคลุมการปฏิบัติงานจริงหรือ ไม่ และครอบคลุม หรือสอดคล้องกับข้อกำหนดของ AS9100:2009 ที่เกี่ยวข้องหรือไม่ ส่วนการอนุมัติใช้เอกสารนั้นเป็น ความเห็นชอบ และอำนาจของผู้บริหารในหน่วยงานของท่าน
   หมายเหตุ:ขั้นตอนที่ 1 , 2 , 3 , 4  เอกสารจะจัดทำเป็นเอกสารฉบับภาษาไทยอย่างเดียว   
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
   1 : เอกสารในระบบคุณภาพในระดับต่างๆที่สามารถนำไปใช้อย่างมีประสิทธิผล
   2 : มีวิธีการปฏิบัติการควบคุมเอกสารที่ครบวงจร
   3 : มีแบบฟอร์มที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับการทำงานและสอดคล้องกับข้อกำหนด

ขั้นตอนที่ ๓ : การนำระบบเอกสารไปปฏิบัติ (Implementation)
   เพื่อให้การปฏิบัติงานตามเอกสารในระบบคุณภาพที่ได้จัดเตรียมไว้ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลวิทยากรที่ปรึกษาจะให้คำปรึกษาแนะนำตลอดจนการฝึกอบรมการตรวจติดตามคุณภาพภายใน เพื่อใช้เป็นเครื่องมือ\ในการตรวจสอบ และพัฒนาระบบคุณภาพโดยนำผลจากการตรวจสอบมาวิเคราะห์และดำเนินการแก้ไขปรับปรุงระบบคุณภาพให้มีความถูกต้อง และเหมาะสมดียิ่งขึ้น
   REMARK : ที่ปรึกษาจะดำเนินการให้คำแนะนำในการจัดทำตัวอย่างผลิตภัณฑ์ 1-2 รุ่น
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
   1 : มีการปรับปรุงระบบเอกสารให้สอดคล้องกับการปฏิบัติจริง และมีประสิทธิภาพ
   2 : ทราบ Performance ของพนักงาน เพื่อเป็นพื้นฐานในการปรับปรุงแก้ไขต่อไป
   3 : แก้ไขปัญหาใน Interface Area ต่างๆ
   4 : APQP TEAM มีความรู้และทักษะในการจัดทำผลิตภัณฑ์ตัวอย่าง

ขั้นตอนที่ ๔ : ฝึกอบรมการตรวจประเมินระบบคุณภาพภายใน
   ทางทีมที่ปรึกษาจะฝึกอบรมหลักสูตร "ผู้ตรวจติดตามคุณภาพภายใน" ให้กับทีมงานที่จะทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบภายใน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่าระบบคุณภาพจะได้รับการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามข้อกำหนด
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
   1 : สร้างบุคลาการที่เป็นอิสระเพื่อจรวจประเมินระบบคุณภาพภายในองค์กร
   2 : มีระบบบันทึกผลการตรวจติดตามคุณภาพภายใน เพื่อใช้เป็นพื้นฐานในการปรับปรุงระบบคุณภาพ

ขั้นตอนที่ ๕ : การตรวจประเมินระบบภายใน
   1 : การตรวจติดตามคุณภาพภายใน ดำเนินการโดยทีมงานผู้ติดตามคุณภายภายในที่ผ่านการฝึกอบรมแล้ว
   2 : Pre-Certificate ดำเนินการโดยที่ปรึกษาเหมือนการตรวจประเมินจริง จากผู้ออกใบรับรองทุกประการ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
   1 : รายงานการตรวจประเมินเพื่อทราบถึงสถานะขององค์กรว่ามีความพร้อมเพียงใด รวมถึงการแก้ไขและปรับปรุงข้อบกพร่อง
    
ขั้นตอนที่ ๖ : การตรวจประเมินเพื่อขอใบรับรอง
   1 : ที่ปรึกษาจะให้คำแนะนำแนวทางในการเลือกผู้ออกใบรับรอง ให้เหมาะกับบริษัทฯ
   2 : ที่ปรึกษาจะมีระบบการฝึกอบรม "Auditee Training" เพื่อเตรียมตัวในการรับการตรวจประเมิน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
   - ใบรับรองระบบบริหารคุณภาพ  AS9100 : 2009

ตารางเวลาการฝึกอบรม

ขั้นตอน รายละเอียด Man-day M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 ผู้เกี่ยวข้อง
- การตรวจประเมินระบบคุณภาพก่อนดำเนินโครงการ -                   QMR
การฝึกอบรม (Training)ข้อกำหนด AS9100:2009 2 2                 MD,QMR
,หัวหน้าแผนก,
ทีมงาน New Model
  อบรมการวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์ชั้นสูงและแผนควบคุม (APQP&CP) 1 1                 ทีมงาน New Model
  อบรมกระบวนการอนุมัติชิ้นงานเพื่อการผลิต (PPAP) 1 1                 ทีมงาน New Model
  อบรมการวิเคราะห์ข้อบกพร่องผลการกระทบ(FMEA) 1   1               ทีมงาน New Model
  อบรมสถิติควบคุมกระบวนการ (SPC) 1   1               ทีมงาน New Model
  อบรมการวิเคราะห์การวัด (MSA) 1   1               ทีมงาน New Model
กำหนด Process Map และรายการเอกสาร 1   1               MD,QMR
,หัวหน้าแผนก
  จัดทำเล่มคู่มือคุณภาพ( QM ) 1     1             QMR
,หัวหน้าแผนก
  จัดทำเล่มขั้นตอนการปฏิบัติงาน ( QP ) 5       4 1         QMR
,หัวหน้าแผนก
  จัดทำเล่มคู่มือการทำงาน ( WI ) -                   หัวหน้าแผนก
  จัดทำแบบฟอร์ม ( Form ) -                   QMR
,หัวหน้าแผนก
  ปรึกษา,ตรวจเช็ค,แก้ไขและตัดสิน -                   ที่ปรึกษา
, QMR ,DCC
แจกจ่ายเอกสาร 1         1         QMR,DCC
,หัวหน้าแผนก
  การนำระบบเอกสารไปปฏิบัติ 6           4 2    

QMR
,หัวหน้าแผนก,
ทีมงาน New Model

ฝึกอบรมการตรวจประเมินระบบคุณภาพภายใน 2             2     QMR
, Audittor
การตรวจประเมินระบบภายใน 2               2   QMR , Audittor
  ทบทวนฝ่ายบริหาร 1               1   MD,QMR
,หัวหน้าแผนก
การตรวจประเมินเพื่อขอใบรับรอง -                   CB,MD,QMR
,หัวหน้าแผนก
  เสนอแนวทางการแก้ไขข้อผิดพลาด 1                 1 ที่ปรึกษา,QMR
,หัวหน้าแผนก
  จำนวนวันทั้งหมด 27                    

ติดต่อสอบถามข้อมูล
บริษัท บิ๊กคิว เทรนนิ่ง จำกัด
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 หมู่ 6 ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

เบอร์ติดต่อ : 089-9993466 Fax : 034973518
เว็บไซต์ : www.bigq.co.th Email : info@bigq.co.th
เว็บไซต์ : www.bigqtraining.com Email :
info@bigqtraining.com

ที่ปรึกษา AS9100:2009