อบรม สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรม หลักสูตรอบรมสัมมนาtraining ฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรอบรมin-house training อบรม ISO

สถาบันฝึกอบรมสัมมนาBIG Q TRAINING จัดฝึกอบรมสัมมนาโดยมีหลักสูตรฝึกอบรมสัมมนาแบบ IN HOUSE TRAINING และ Public Training


การเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี (Leadership & Followership)

ข้อกำหนดจรรยาบรรณทางธุรกิจของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ Responsible Business Alliance (RBA) Version 6.0 2 วัน

เทคนิคการแก้ไขปัญหา (Problem Solving Techniques)

การบริหารเวลา Time management

การวิเคราะห์ข้อมูลด้วย 5W 1H สำหรับทำความเข้าใจสภาพในปัจจุบันและอนาคต

การกำหนดดัชนีชี้วัดความสำเร็จและเทคนิคการวางแผนงาน( Key Performance Indicator (KPI) & Action Plan Technique )

การบำรุงรักษาเชิงวางแผน Planned Maintenance (PM) : (ภาคทฤษฏี 1 วัน)

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigq.co.th

ดูลิงค์ทั้งหมด


  
แผนผังกลุ่มเครือญาติ (Affinity Diagram)

   หลายท่านอาจเคยเจอเหตุการณ์ที่ว่า  รู้ว่ามีปัญหาแน่ ๆ  แต่ติดอยู่ที่ริมฝีปากไม่รู้จะอธิบายออกมาเป็นคำพูดได้อย่างไร  ไม่รู้ว่ามีกี่แบบ  กี่หมวดหมู่  ปัญหาดังกล่าวไม่สามารถพูดเป็นตัวเลขได้   และไม่รู้ว่าประเด็นหลักอยู่ทีไหน  หากเป็นอย่างนี้แล้วแผนผังกลุ่มเครือญาติสามารถช่วยท่านได้

แผนผังกลุ่มเครือญาติคืออะไร


   แผนผังกลุ่มเครือญาติ  หรือที่หลาย ๆ  ตำราเรียกว่า  แผนผังกลุ่มเชื่อมโยง  เป็นเครื่องมือหนึ่งที่จะนำปัญหาจุก ๆ  จิก ๆ  หรือความคิดหยุม ๆ  หยิม ๆ  ที่ไม่สามารถจับประเด็นได้  หรืออยู่อย่างกระจัดกระจายมาเขียนรวมกันบนกระดาษ  แล้วนำมาจัดกลุ่มของปัญหาแล้วตั้งชื่อกลุ่มนั้นให้เป็นชื่อที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วกัน
   ในการที่เราเรียก  Affinity  Diagram  ว่าเป็น  “แผนผังกลุ่มเครือญาติ”  นั้น  เนื่องจากคนเราแต่ละคนจะมีความคิดที่กระจัดกระจายไปต่าง ๆ  นานา  พอวันหนึ่งหากคนที่มีนิสัยใจคอคล้าย ๆ  กัน  มีรสนิยมเหมือนกันมาเจอกัน  ถูกใจกันก็จะมาอยู่ร่วมกัน  แล้วตั้งชื่อ  (สกุล)  ขึ้นมาเป็นครอบครัวใหม่
   ดังนั้น  ดูเหมือนว่าการมาอยู่ร่วมกันของกลุ่มคน  หรือกลุ่มปัญหานั้น  ไม่จำเป็นที่จะต้องมีเรื่องของปริมาณที่วัดได้เข้ามาเกี่ยวข้องนัก  นั่นคือข้อดีของแผนผังกลุ่มเครือญาติ  คือ  ทุกคนมีอิสระทางความคิด  มีสิทธิ  มีเสียงเท่ากัน  เทคนิคนี้คล้ายกับเทคนิคการระดมสมอง  แต่ไม่ได้ส่งเสียงดัง  กลับเป็นการเขียนข้อความลงในกระดาษก่อน  แล้วจึงนำข้อมูลมารวบรวม  ซึ่งจะทำให้ทุกคนในกลุ่มกล้าที่จะออกเสียง  และแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่

เมื่อไรจึงจะใช้แผนผังกลุ่มเครือญาติหรือแผนผังกลุ่มเชื่อมโยง
   1. เมื่อต้องการค้นหาปัญหาที่ซ่อนอยู่  เพราะการเขียนลงในกระดาษไม่ได้ระบุว่าใครเป็นผู้เขียน
   2. เมื่อต้องการหาแนวความคิดใหม่จากผู้ร่วมกลุ่ม
   3. เมื่อต้องการให้ทุกคนได้รับทราบปัญหาทั้งหมด  เพราะจะได้รับการจำแนกออกมาอย่างชัดเจน
   4. เมื่อต้องการให้ทุกคนในกลุ่มรู้สึกว่า  ตนเองเป็นส่วนหนึ่งของปัญหานั้น   ซึ่งจะต้องร่วมกันแก้ไขปัญหานั้น ๆ  ในที่สุด

วิธีการสร้างแผนผังกลุ่มเครือญาติหรือแผนผังกลุ่มเชื่อมโยง

   ประธานของบริษัทแห่งหนึ่งต้องการทราบว่า  เหตุใดจึงมีอัตราการลาออกของพนักงานมากในช่วง  2   ปีที่ผ่านมา  เพราะเท่าที่ได้ยินมา  มีแต่การพูดไปต่าง ๆ  นานา  ซึ่งยากแก่การจับประเด็น  จึงให้ฝ่ายบุคคลช่วยสำรวจและเตรียมข้อมูล  โดยได้ดำเนินการดังต่อไปนี้

ขั้นตอนที่  1  เลือกประเด็นปัญหา
   โดยทั่วไปการเลือกประเด็นปัญหาที่จะมาทำแผนผังกลุ่มเชื่อมโยงนี้  น่าจะเลือกปัญหาที่มีความปัจจุบันทันด่วน  และต้องการทราบความคิดในมุมกว้างจากกลุ่มคนหลาย ๆ  กลุ่ม  ในที่นี้ประเด็นปัญหา  คือ

“มีสาเหตุใดบ้างที่ทำให้พนักงานคิดจะลาออก”

ขั้นตอนที่  2  เขียนประโยคหรือถ้อยคำลงในกระดาษ  (Data  Card)
   การเขียนประโยค  หรือถ้อยคำให้เขียนสั้นกระชับ  ได้ใจความ  (1  ประโยค / กระดาษ  1  แผ่น)  และให้สอดคล้องกับปัญหาที่ตั้งไว้ในขั้นตอนแรก  ซึ่งใช้ความรู้สึกและประสบการณ์ในการเขียนก่อน  (Common  Sense  and  Experience) 
   ข้อควรระวัง  ประโยคที่เขียนลงในกระดาษน่าจะเป็นข้อมูลเชิงสารสนเทศ  คือ  เห็นภาพค่อนข้องชัดเจน  เพราะหากประโยคสั้นเกินไป  หรือมีความหมายกว้างเกินไป  จะทำให้เราไม่สามารถแปลงมันออกมาได้  และจะเสียเวลาเปล่าขั้นตอนที่  3  จัดกลุ่มกระดาษที่มีความหมายใกล้เคียงกันมาอยู่ด้วยกัน
   ให้สมาชิกกลุ่มช่วยกันอ่านกระดาษแต่ละใบ  แล้วช่วยกันจัดกลุ่มว่าปัญหาใดคล้าย ๆ  กันเป็นเครือญาติกัน  ให้นำมาไว้ด้วยกัน  แล้วตั้งชื่อให้กลุ่มนั้น ๆ  แต่ในกรณีที่มีบางแผ่นไม่เข้ากลุ่มกับใครเลย  ก็ให้แยกไว้ต่างหาก  แล้วดูว่าแผ่นที่แยกออกมานั้นตอบปัญหาในขั้นตอนที่  1  หรือไม่  ถ้าตอบก็เก็บไว้  แต่ถ้าไม่ตอบก็ไม่ต้องสนใจ


ขั้นตอนที่  4  สรุปประเด็นปัญหา
   เมื่อแผนผังกลุ่มเครือญาติ  หรือแผนผังกลุ่มเชื่อมโยงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้ว  เราก็จะได้บทสรุปของหัวข้อที่ตั้งไว้ในขั้นตอนที่  1  เป็นประเด็นปัญหาที่มีความชัดเจน  ซึ่งได้มาจากความคิดของคนทุกคน

หลังจากตั้งชื่อหัวข้อในแต่ละกลุ่มแล้ว  เราก็สามารถสรุปให้ผู้ร่วมกลุ่มได้ว่าการลาออกของพนักงานสูง  เกิดจาก  4  หัวข้อใหญ่ ๆ  คือ
   1. เรื่องการส่งเสริมการเรียนรู้
   2. เรื่องสวัสดิการ
   3. เรื่องบุคคลในองค์กร
   4. ต้องการไปประกอบธุรกิจ
ซึ่งเราจะสามารถนำหัวข้อปัญหาเหล่านี้ไปหาแนวทางการแก้ไขต่อไป