อบรม สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรม หลักสูตรอบรมสัมมนาtraining ฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรอบรมin-house training อบรม ISO

สถาบันฝึกอบรมสัมมนาBIG Q TRAINING จัดฝึกอบรมสัมมนาโดยมีหลักสูตรฝึกอบรมสัมมนาแบบ IN HOUSE TRAINING และ Public Training


การบำรุงรักษาด้วยตนเอง Autonomous Maintenance (AM) (ภาคปฏิบัติ 3 Step) 3วัน

การจัดทำแผนที่ความคิดสำหรับการคิดวิเคราะห์ Mind Map for Analytical Thinking

การวิเคราะห์ระบบการวัดMeasurement System Analysis (MSA) 4th Edition 1วัน (สำหรับผู้มีประสบการณ์)

พัฒนาทักษะหัวหน้างานด้วยหลักการของ TWI-3J

การบ่งชี้และประเมินความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ( ISO 45001:2018 )

การวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบของกระบวนการและแผนควบคุม Process Failure Mode and Effects Analysis (PFMEA) 4th &Control Plan ( 1วัน )

TRAINING WITHIN INDUSTRY (TWI) Job Relations (JR) วิธีสร้างสัมพันธภาพในงาน

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigq.co.th

ดูลิงค์ทั้งหมด


  
ความหมายของคำว่า “คุณภาพ” และความต้องการของลูกค้า

ความหมายของคำว่า “คุณภาพ”
   คำว่า “คุณภาพ (Quality)” สามารถกำหนดนิยามได้หลายแนวทาง คนส่วนใหญ่มีความเข้าใจว่าคุณภาพเกี่ยวข้องกับคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ลูกค้าพึงพอใจ ซึ่งความหมายนี้จะใกล้เคียงกับที่นิยามไว้ในระบบบริหารคุณภาพ ISO 9000 ที่ระบุว่า “คุณภาพ” คือ ระดับของการบรรลุถึงข้อกำหนดหรือความต้องการของกลุ่มลักษณะจำเพาะภายในตัว (ที่มา ISO 9000:2000 ข้อ 3.1.1) คำจำกัดความนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการสร้างความตระหนักถึงคุณภาพ ดังจะเห็นได้ว่าในปัจจุบันคุณภาพถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดที่ผู้บริโภคใช้ในการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์และบริการทั้งในผู้บริโภคระดับบุคคลและระดับองค์กร ดังนั้นความเข้าใจ ความตระหนักและการปรับปรุงคุณภาพถือได้ว่าเป็นปัจจัยหลักในการดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ และสามารถแข่งขันได้นอกจากนั้นยังมีการกำหนดคำจำกัดความของคุณภาพไว้ในหลากหลายรูปแบบด้วยกันโดยอยู่บนพื้นฐานที่ว่าผลิตภัณฑ์และบริการต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของผู้ที่ใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้น คำจำกัดความเหล่านั้นสามารถสรุปได้ดังนี้
- สอดคล้องกับข้อกำหนด (Conformance to Requirement)
- เหมาะสมกับการใช้งาน (Fitness to Use)
- ความพึงพอใจของลูกค้า (Customer Satisfaction) เป็นต้น

ความต้องการของลูกค้า (Customer Requirement)
   เพื่อที่องค์กรธุรกิจจะสามารถผลิตสินค้าและบริการที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า ดังนั้นเราจึงควรทำความเข้าใจในความหมายและองค์ประกอบที่สำคัญของความต้องการของลูกค้าก่อน
ความต้องการของลูกค้า (Customer Requirement) คือ สารสนเทศที่เกี่ยวกับความจำเป็น (need) และความคาดหวัง (expectation) ของลูกค้าที่มีต่อสินค้าและบริการขององค์กร จากคำจำกัดความข้างต้นเราจะเห็นได้ว่าความต้องการของลูกค้ามีองค์ประกอบที่สำคัญ 2 ส่วน คือ

   1. ความจำเป็น (need) ของลูกค้า หมายถึง คุณสมบัติเชิงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ อันลูกค้าจำเป็นต้องได้รับจากองค์กรภายใต้เงื่อนไขแห่งข้อตกลงอันหนึ่ง ในทางปฏิบัติความจำเป็นที่กล่าวนี้ผูกพันโดยตรงกับความประสงค์พื้นฐานที่ลูกค้ามาทำธุรกรรมกับองค์กร และมักแสดงออกอย่างชัดแจ้ง หรือองค์กรสามารถหรือสมควรทราบได้เป็นอย่างดี

   2. ความคาดหวัง (Expectation) ของลูกค้า หมายถึง สิ่งที่ลูกค้าปรารถนาอยากได้รับจากองค์กร อันเป็นส่วนหนึ่งของการบริโภคผลิตภัณฑ์หรือการรับบริการ ความคาดหวังสามารถแบ่งได้เป็น 4 ระดับคือ
   ระดับที่ 1 ความคาดหวังขั้นพื้นฐาน หมายถึง ความเหมาะสมในการใช้งาน
   ระดับที่ 2 ความคาดหวังขั้นมาตรฐาน หมายถึง การเทียบเคียง (Benchmarking) กับผลิตภัณฑ์ของคู่แข่ง
   ระดับที่ 3 ความคาดหวังขั้นปรารถนา หมายถึง ความคาดหวังของแต่ละบุคคลซึ่งจะแตกต่างกันออกไป
   ระดับที่ 4 ความคาดหวังซ่อนเร้น หมายถึง ความคาดหวังที่ลูกค้าไม่ได้คาดคิด แต่ถ้าเกิดขึ้นก็จะทำให้ลูกค้าเกิดความประทับใจ

มิติ 8 ประการของคุณภาพ

ลักษณะจำเพาะทางคุณภาพ ความหมาย ผลิตภัณฑ์ที่จับต้องได้ ผลิตภัณฑ์ที่เป็นบริการ
1. สมรรถนะ
(Performance)
หน้าที่หลักของผลิตภัณฑ์ - สามารถทำงานได้ตาม - การทำหน้าที่สมบูรณ์
- สุภาพ
- มีความสามารถ
- รวดเร็ว
2. หน้าที่เสริม
(Special Feature)
ลักษณะเสริมนอกเหนือจาก
สมรรถนะ (จะมีผลต่อความ
คาดหวังของลูกค้า ซึ่งลูกค้า
เป็นผู้กำหนด)
- รีโมทคอนโทรล - โทรศัพท์ปลุกในตอนเช้า
3. การตรงต่อข้อกำหนด
(Conformance to
standard)
การเป็นไปตามที่ผู้ออกแบบ
ตั้งใจไว้
- การเปรียบเทียบตาม
ข้อกำหนดเฉพาะ
- หนังสือรับรองจากสถาบัน
ต่างๆ เช่น มาตรฐานของ
สมาคมโรงแรม
4. ความทนทาน
(Durability)
อายุการใช้งาน หรือเวลาใน
การใช้งาน
- อายุการใช้งานที่จะไม่
เป็นสนิม
- อายุการใช้งานในการให้
แสงสว่าง
- การทำงานในตลอดช่วงเวลา
5. ความน่าเชื่อถือ
(Reliability)
ความถี่ในการเกิดข้อบกพร่อง - ความถี่ที่ผลิตภัณฑ์ไม่
สามารถทำงานได้
- การทำตามสัญญา
- การตรงต่อเวลา
6. ความสามารถในการ
บริการ
(Serviceability)
การซ่อมบำรุงเมื่อการทำงาน
ขัดข้อง
- การซ่อมบำรุงในด้าน
ของความง่าย ค่าใช้จ่าย
เวลา บุคลากร
- เวลารอในการบริการ และ
อื่นๆ
7. สุนทรียภาพ
(Aesthetics)
ความรู้สึกที่ดี อาจจะเป็นดูดี
กลิ่นดี รสชาดดี ฯลฯ
- ออกแบบตกแต่งดี
- ลักษณะสัมผัสที่นุ่ม
- จัดบริเวณสำหรับการรอ
คอย
- ความสะอาด
8. ความมีชื่อเสียง
(Reputation)
คุณภาพที่รู้จัก (Perceived
Quality)
- ตราสินค้าที่คนนิยม - การบริการที่คนกล่าวถึง