อบรม สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรม หลักสูตรอบรมสัมมนาtraining ฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรอบรมin-house training อบรม ISO

สถาบันฝึกอบรมสัมมนาBIG Q TRAINING จัดฝึกอบรมสัมมนาโดยมีหลักสูตรฝึกอบรมสัมมนาแบบ IN HOUSE TRAINING และ Public Training


การผลิตแบบทันเวลาพอดี (Just In Time : JIT)

การลดความสูญเสีย 16 ประการ (16 Losses Reduction) 1 วัน

การกำหนดดัชนีชี้วัดความสำเร็จและเทคนิคการวางแผนงาน ( KPI & Action Plan Technique )

การบำรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม Total Productive Maintenance (TPM) (3 step,4 Pillar) ทฤษฎี + ปฏิบัติ 3 วัน

การวางแผนอัตรากำลังคนในสายการผลิตล่วงหน้า

การเป็นครูฝึกอบรมภายใน (Train the Trainer)

Kaizen by Small Group Activity

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigq.co.th

ดูลิงค์ทั้งหมด


  
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Six Sigma

   ผู้ให้กำเนิด Six Sigma ก็คือ Bill Smith ผู้ซึ่งเป็นนักวิทยาศาสตร์และวิศวกรอาวุโสในกิจการสายโทรคมนาคมและ Six Sigma ถูกพัฒนาขึ้นมาในช่วงทศวรรษที่ 1980 โดยบริษัท Motorola หลายบริษัทได้นำ Six Sigma มาใช้เป็นแผนกลยุทธ์ของกิจการและประสบความสำเร็จกันมากมาย เริ่มจาก General Electric (GE), AlliedSignal และ Sony รวมถึงบริษัท Motorola เอง

ปัจจัย 5 ประการ ที่มีผลกระทบต่อความสำเร็จของ Six Sigma คือ
   o การสนับสนุนจากผู้บริหาร
   o คุณภาพของสภาวะแวดล้อมในการทำงาน
   o คุณภาพของผู้ดำเนินโครงการ QIF และ Six Sigma
   o ความสม่ำเสมอของการสนับสนุนโครงการทางด้านคุณภาพ
   o ประสิทธิผลของผู้ฝึกสอน

   หนังสือพิมพ์ USA Today รายงานแนวความคิดที่หลากหลายเกี่ยวกับ Six Sigma ต่างๆ กันอย่างมากมาย เช่น Larry Bossidy ซึ่งเป็น CEO ของ AlliedSignal  กล่าวว่า “จริงๆ แล้ว Six Sigma เป็นสิ่งที่สามารถทำได้จริงในทางธุรกิจ ถ้าคุณได้ลองทำมากขึ้น แล้วคุณก็เชื่อมากขึ้น” นอกจากนี้ ยังมีคำพูดจากบทความต่างๆ เกี่ยวกับ Six Sigma ดังนี้
   o Six Sigma คือการลงทุนที่แพงชะมัด ดังนั้น แนวโน้มจึงมีแต่บริษัทขนาดใหญ่เท่านั้นที่ทำได้
   o หากต้องการทำงานกับ GE แล้วไม่ได้อบรม Six Sigma คุณก็ไม่ได้เลื่อนตำแหน่งเลย GE บอกว่านี่หมายถึงการเพิ่มรายได้จากผลประกอบการประจำปี และลดค่าใช้จ่าย
   o บริษัท Raytheon มีค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาและข้อผิดพลาดในการดำเนินงานเป็นเงินถึง 25% ของยอดขาย ในขณะที่ระบบคุณภาพยังอยู่ที่ระดับ 4 Six Sigma แต่หลังจากที่ระดับคุณภาพอยู่ที่ 6 Six Sigma ปรากฏว่าค่าใช้จ่ายลดลงเหลือ 1%
   o Six Sigma ช่วยให้บริษัท AlliedSignal ประหยัดค่าก่อสร้างในโรงงานใหม่ถึง 85% และส่งผลให้ประหยัดได้อีกปีละ 30-50 ล้านดอลลาร์
   o John Akers สัญญาว่าจะนำ Six Sigma มาใช้กับ IBM แต่หลังจากเขาลาออกจาก CEO ในปี 1993 ความหวังก็พังทลาย
   o ด้วยเหตุผลที่ว่าโบนัสของผู้บริหารต่างก็ขึ้นอยู่กับตัวเงินที่ประหยัดจากโครงการ Six Sigma ดังนั้น ผลที่ได้ก็คือการตกแต่งตัวเลขที่สวยหรูของโครงการเท่านั้น
   o Six Sigma ก็คือวิธีการวิตถารอีกแบบหนึ่งก็เท่านั้นเอง

   Six Sigma คือ ส่วนผสมอันกลมกลืนกันระหว่างความฉลาดหลายๆ ด้านในการบริหารองค์กร โดยการพัฒนากลวิธีทางสถิติเพื่อใช้เป็นอาวุธขององค์กร โดยเป้าหมายสูงสุดของ Six Sigma นี้ ได้เน้นไปที่การนำเอา Six Sigma มาใช้เป็นกลยุทธ์ของกิจการมากกว่าที่จะเป็นวิธีการทางคุณภาพในการควบคุมกระบวนการ

เราจึงพอสรุปได้ว่า
   Six Sigma คือ วิธีการและการประยุกต์ใช้กลวิธีทางสถิติในองค์กร เพื่อที่จะช่วยให้องค์กรสามารถทำกำไรเพิ่มขึ้น ได้ผลผลิตมากขึ้น สามารถนำมาใช้ได้ทั้งส่วนของสินค้าและบริการ คำว่า “Sigma” เป็นตัวอักษรกรีก ซึ่งหมายความถึง ความเบี่ยงเบนมาตรฐานของกระบวนการ (Standard Deviation) เพื่อใช้วัดความแปรปรวนเฉลี่ยที่เบี่ยงเบนไปจากค่าเฉลี่ยมาตรฐาน ค่าระดับของ Sigma ที่สูง แสดงให้เห็นถึงคุณภาพที่ดีกว่า ในค่าระดับของ 6 Sigma นั้น เราจะได้ชิ้นงานที่ไม่ได้ตามขอบเขตหรือมาตรฐานที่กำหนดเพียง 3.4 ชิ้น ในชิ้นงานหนึ่งล้านชิ้นเท่านั้น จากการศึกษาของเบรกลี่ (Blakeslee) ในปี 1999 พบว่า
   o บริษัทต่างๆ โดยทั่วไปสามารถทำมาตรฐานได้เพียง 2 Sigma ถึง 3 Sigma เท่านั้น
   o โรงงานต่างๆ ของอเมริกานั้น โดยทั่วไปทำได้ที่ระดับ 4 Sigma
   o ธุรกิจบริหารทั่วๆ ไป ทำได้เพียง 1 Sigma ถึง 2 Sigma เท่านั้น

   แต่ถ้าจะถามว่าทำไมถึงมีความจำเป็นที่ต้องใช้ Six Sigma เราก็คงหนีไม่พ้นคำว่า “ลูกค้าคือพระเจ้า” อีกทั้งยังต้องตระหนักถึงคุณภาพของสินค้า การส่งมอบสินค้าที่รวดเร็ว และการลดต้นทุนในการผลิต      ดังนั้น จึงจำเป็นที่จะต้องมีการปรับปรุงภายในองค์กร บริษัทใหญ่ๆ หลายแห่งประสบความสำเร็จอย่างสูงในการนำเอา Six Sigma มาใช้ ทำให้สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้นับพันล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งบริษัทเหล่านี้ได้มีการเปลี่ยนแปลงองค์กรโดยการใช้ Six Sigma ตั้งแต่ระดับล่างขึ้นมานั่นเอง