อบรม สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรม หลักสูตรอบรมสัมมนาtraining ฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรอบรมin-house training อบรม ISO

สถาบันฝึกอบรมสัมมนาBIG Q TRAINING จัดฝึกอบรมสัมมนาโดยมีหลักสูตรฝึกอบรมสัมมนาแบบ IN HOUSE TRAINING และ Public Training


การพัฒนาทักษะในการทำงานร่วมกันอย่างเป็นสุข (Happy Workplace)

การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัยแบบ KYT (Kiken Yoshi Training)

เทคนิคการจัดการกับสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดสำหรับ ISO9001:2015 และ ISO14001:2015 และ IATF16949:2016

การเขียนและการจัดทำรายงานการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ ( TH+EN )

ข้อกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับ ISO14001

การบ่งชี้และประเมินความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยตาม มอก.OHSAS 18001 อย่างมีประสิทธิผล

ข้อกำหนดจรรยาบรรณทางธุรกิจของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ Electronic Industry Citizenship Coalition (EICC)

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigq.co.th

ดูลิงค์ทั้งหมด


  
ความรู้เบื้องต้นเกียวกับระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001

ISO 14000 เป็นชุดของมาตรฐานที่ประกอบไปด้วยมาตรฐานหลายเล่ม เริ่มต้นตั้งแต่หมายเลข 14001 จนถึง 14100 (ปัจจุบัน ISO กำหนดเลขสำหรับมาตรฐานในอนุกรมนี้ไว้ 100 หมายเลข) โดยแต่ละเล่มเป็นเรื่องของมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสิ่งแวดล้อมทั้งสิ้นโครงสร้างของอนุกรมมาตรฐานนี้แบ่งเป็น :
   - Environmental Management Systems (EMS)
   - Environmental Auditing and Related Environmental Investigations (EA)
   - Environmental Labeling (EL)
   - Environmental Performance Evaluation (EPE)
   - Life Cycle Assessment (LCA)
   - Terms and Definitions (T&D)


ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Six Sigma

ผู้ให้กำเนิด Six Sigma ก็คือ Bill Smith ผู้ซึ่งเป็นนักวิทยาศาสตร์และวิศวกรอาวุโสในกิจการสายโทรคมนาคมและ Six Sigma ถูกพัฒนาขึ้นมาในช่วงทศวรรษที่ 1980 โดยบริษัท Motorola หลายบริษัทได้นำ Six Sigma มาใช้เป็นแผนกลยุทธ์ของกิจการและประสบความสำเร็จกันมากมาย เริ่มจาก General Electric (GE), AlliedSignal และ Sony รวมถึงบริษัท Motorola เอง


ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบการผลิตแบบ Lean

ขั้นตอนในการดำเนินการลีนมี 5 ขั้นตอน
ขั้นตอนที่ 1: Specify Value กำหนดคุณค่าของผลิตภัณฑ์จากมุมมองของลูกค้าทั้งจากภายนอกและภายใน
ขั้นตอนที่ 2: Mapping สร้างแผนผังสายธารคุณค่าในปัจจุบัน และ สร้างสายธารคุณค่าแห่งอนาคตในสิ่งที่อยากเห็น หาทางขจัดความสูญเปล่าที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน
ขั้นตอนที่ 3: Flow งานไหลอย่างต่อเนื่อง ขจัดอุปสรรคต่างๆ ที่ขวางหน้าการไหลของงานในสายการผลิต
ขั้นตอนที่ 4: Pull สร้างวัฒนธรรมการผลิตแบบดึงและผลิตเมื่อลูกค้าต้องการเท่านั้น
ขั้นตอนที่ 5: Perfection ไม่มีคำว่าจบสิ้นและสิ้นสุด ต้องมีจิตสำนึกตลอดเวลาว่าต้องทำให้ดีกว่า


ความหมายของคำว่า “คุณภาพ” และความต้องการของลูกค้า

คำว่า “คุณภาพ (Quality)” สามารถกำหนดนิยามได้หลายแนวทาง คนส่วนใหญ่มีความเข้าใจว่าคุณภาพเกี่ยวข้องกับคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ลูกค้าพึงพอใจ ซึ่งความหมายนี้จะใกล้เคียงกับที่นิยามไว้ในระบบบริหารคุณภาพ ISO 9000 ที่ระบุว่า “คุณภาพ” คือ ระดับของการบรรลุถึงข้อกำหนดหรือความต้องการของกลุ่มลักษณะจำเพาะภายในตัว


ค่านิยม 3 ประการ ในการสร้างวัฒนธรรมการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนขององค์กร

   ในการแก้ปัญหาคุณภาพ เราคงคุ้นกับคำว่า “สาเหตุธรรมชาติ” คือ สาเหตุที่เรารู้ว่ามันต้องเกิดขึ้นอีกแก้ไม่หมด โดยทั่วไปสาเหตุของปัญหาจะมาจาก 4M (คน, เครื่องจักร, วัตถุดิบ และวิธีการทำงาน) ใน 4M นี้ต้องยอมรับว่า คน เป็นสาเหตุหลักที่สำคัญมาก และแก้ไขได้ยากมาก จากการที่ผมได้เป็นทั้งผู้จัดการฝ่ายผลิต วิทยากร และที่ปรึกษาทางด้าน การจัดการคุณภาพ และการจัดการการผลิต พบว่าทั้งหัวหน้างาน และพนักงานมักจะหลีกเลี่ยงที่จะแก้ปัญหาที่เกี่ยวกับคน เพราะรู้ว่าควบคุมปัจจัยลำบาก บางโรงงานผู้บริหาร ก็พยายามจัดหาหลักสูตรฝึกอบรมเกี่ยวกับ เทคนิคการแก้ปัญหา เพื่อหาเครื่องมือใหม่ๆ มาจัดการกับปัญหาในโรงงาน อบรมมาเท่าไหร่ปัญหาก็ยังเรื้อรังอยู่เหมือนเดิม เพราะปัญหาอยู่ที่คน ที่ไม่ยอมรับปัญหา เมื่อมีปัญหาแล้วทุกคนมักจะบอกว่าสาเหตุมาจากที่อื่นไม่ได้เกิดจากเรา สุดท้ายปัญหาก็ไม่ได้รับความร่วมมือในการแก้ไข การที่ไม่ยอมรับปัญหาเพราะเกรงว่าผลการปฏิบัติงานของตนเองจะไม่ดี หรือไม่ก็กลัวว่าจะมีงานเพิ่ม
   การที่จะให้ทุกคนช่วยกันแก้ปัญหาเรื้อรังในองค์กรได้นั้น จำเป็นต้องมีการสร้างวัฒนธรรมการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนในองค์กร เพื่อให้พนักงานทุกคนมีความตระหนัก และมีจิตสำนึกในการร่วมกันแก้ปัญหา “แล้วจะสร้างได้อย่างไร” มีคำถามนี้เสมอทั้งในโรงงานที่ผมดูแล และที่ผมไปบรรยายตามโรงงานต่างๆ ในแนวทางที่ผมทำ คือ ต้องหาแนวทางที่ไม่ยุ่งยากสลับซับซ้อน (ค่านิยม) และ ให้ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องให้เป็นวัฒนธรรมขององค์กรให้ได้ แนวทางที่กำหนด คือ
   1) ยอมรับปัญหา
   2) แก้ไขที่ตัวเรา
   3) ปรับปรุงตนเองอย่างต่อเนื่อง


จุดแข็ง-จุดอ่อน-เบื้องต้น ของประเทศต่างๆใน AEC ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ประเทศไทย
จุดแข็ง
• เป็นฐานการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมและสินค้าเกษตรหลายรายการรายใหญ่ของโลก
• ที่ตั้งเอื้อต่อการเป็นศูนย์กลางโครงข่ายเชื่อมโยงคมนาคมด้านต่างๆ
• สาธารณูปโภคพื้นฐานทั่วถึง
• ระบบธนาคารค่อนข้างเข้มแข็ง
• แรงงานจำนวนมาก
จุดอ่อน
• แรงงานส่วนใหญ่ยังขาดทักษะ
• เทคโนโลยีการผลิตส่วนใหญ่ยังเป็นขั้นกลาง


ตัวอย่างดัชนีชี้วัดผลสำเร็จของการทำ TPM

   ในการดำเนินกิจกรรมการบำรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วมจะมีการวัดผลสำเร็จที่มีความชัดเจนและเป็นรูปธรรม ซึ่งจะทำให้การดำเนินกิจกรรมมีทิศทางที่ชัดเจน พนักงานสามารถทราบได้ว่ากิจกรรมที่ได้ทำลงไปนั้นมีผลดีต่อบริษัทอย่างไร ผลสำเร็จของกิจกรรม TPM จะสนับสนุนต่อเป้าหมายและวัตถุประสงค์รวมขององค์กร ในขั้นตอนที่ 4. ของแนวทางการดำเนินกิจกรรม TPM ( 12 ขั้นตอน ) จะมีการกำหนดนโยบายพื้นฐานของ TPM ( TPM Basic Policy ) ซึ่งการกำหนดเป้าหมายนั้นควรจะสนับสนุนเป้าหมายและวัตถุประสงค์ระยะกลาง-ยาวของบริษัท


ปรัชญาการบริหารคุณภาพโดยรวม (Total Quality Management) จำนวน 14 ข้อ

เรื่องของการจัดการคุณภาพนั้น มีแนวคิดที่น่าสนใจจากผู้เชี่ยวชาญหลายท่าน ไม่ว่าจะเป็นของ Shewhart ที่จับหลักสถิติมารวมกับหลักการบริหารได้อย่างกลมกลืน, Juran เจ้าของแนวคิดในการแก้ปัญหาจุดเล็กๆ และ Crosby เจ้าของแนวคิด Zero Defect Culture ซึ่งมีองค์กรหลายแห่งเอาแนวคิดไปปรับใช้ในการสร้างคุณภาพของสินค้า ผลิตภัณฑ์ของตัวเองมาเป็นเวลานาน ประเทศที่โดดเด่นในเรื่องของการนำหลักการที่เขียนอยู่ในกระดาษของผู้รู้ กูรูหลายๆท่านมาใช้งาน จนสร้างคุณภาพจนเป็นที่ยอมรับในปัจจุบันได้แก่ ประเทศญี่ปุ่น ดังนั้นบทความนี้จึงอยากนำเสนอแนวคิดเรื่องหลักการบริหารคุณภาพที่ เป็นแนวคิด 14 ข้อของ William Edwards Deming


หน้า: 1 | 2 | 3 |