อบรม สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรม หลักสูตรอบรมสัมมนาtraining ฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรอบรมin-house training อบรม ISO

สถาบันฝึกอบรมสัมมนาBIG Q TRAINING จัดฝึกอบรมสัมมนาโดยมีหลักสูตรฝึกอบรมสัมมนาแบบ IN HOUSE TRAINING และ Public Training


คิดสร้างสรรค์ทำงานเชิงบวกCreative & Positive Thinking

การทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพEffective Team Building

TRAINING WITHIN INDUSTRY (TWI) Job Relations (JR) วิธีสร้างสัมพันธภาพในงาน

การปรับเปลี่ยนรุ่นการผลิตเร็วด้วยเทคนิค Single Minute Exchange of Die (SMED)

ระบบการผลิตแบบลีน (Lean Manufacturing System)

การวิเคราะห์ระบบการวัดMeasurement System Analysis (MSA) 4th Edition 1วัน (สำหรับผู้มีประสบการณ์)

การเขียนตอบ NC-CAR อย่างมีประสิทธิภาพ

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigq.co.th

ดูลิงค์ทั้งหมด


  
ความรู้เบื้องต้นเกียวกับระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001

ISO 14000 เป็นชุดของมาตรฐานที่ประกอบไปด้วยมาตรฐานหลายเล่ม เริ่มต้นตั้งแต่หมายเลข 14001 จนถึง 14100 (ปัจจุบัน ISO กำหนดเลขสำหรับมาตรฐานในอนุกรมนี้ไว้ 100 หมายเลข) โดยแต่ละเล่มเป็นเรื่องของมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสิ่งแวดล้อมทั้งสิ้นโครงสร้างของอนุกรมมาตรฐานนี้แบ่งเป็น :
   - Environmental Management Systems (EMS)
   - Environmental Auditing and Related Environmental Investigations (EA)
   - Environmental Labeling (EL)
   - Environmental Performance Evaluation (EPE)
   - Life Cycle Assessment (LCA)
   - Terms and Definitions (T&D)


ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Six Sigma

ผู้ให้กำเนิด Six Sigma ก็คือ Bill Smith ผู้ซึ่งเป็นนักวิทยาศาสตร์และวิศวกรอาวุโสในกิจการสายโทรคมนาคมและ Six Sigma ถูกพัฒนาขึ้นมาในช่วงทศวรรษที่ 1980 โดยบริษัท Motorola หลายบริษัทได้นำ Six Sigma มาใช้เป็นแผนกลยุทธ์ของกิจการและประสบความสำเร็จกันมากมาย เริ่มจาก General Electric (GE), AlliedSignal และ Sony รวมถึงบริษัท Motorola เอง


ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบการผลิตแบบ Lean

ขั้นตอนในการดำเนินการลีนมี 5 ขั้นตอน
ขั้นตอนที่ 1: Specify Value กำหนดคุณค่าของผลิตภัณฑ์จากมุมมองของลูกค้าทั้งจากภายนอกและภายใน
ขั้นตอนที่ 2: Mapping สร้างแผนผังสายธารคุณค่าในปัจจุบัน และ สร้างสายธารคุณค่าแห่งอนาคตในสิ่งที่อยากเห็น หาทางขจัดความสูญเปล่าที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน
ขั้นตอนที่ 3: Flow งานไหลอย่างต่อเนื่อง ขจัดอุปสรรคต่างๆ ที่ขวางหน้าการไหลของงานในสายการผลิต
ขั้นตอนที่ 4: Pull สร้างวัฒนธรรมการผลิตแบบดึงและผลิตเมื่อลูกค้าต้องการเท่านั้น
ขั้นตอนที่ 5: Perfection ไม่มีคำว่าจบสิ้นและสิ้นสุด ต้องมีจิตสำนึกตลอดเวลาว่าต้องทำให้ดีกว่า


ความหมายของคำว่า “คุณภาพ” และความต้องการของลูกค้า

คำว่า “คุณภาพ (Quality)” สามารถกำหนดนิยามได้หลายแนวทาง คนส่วนใหญ่มีความเข้าใจว่าคุณภาพเกี่ยวข้องกับคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ลูกค้าพึงพอใจ ซึ่งความหมายนี้จะใกล้เคียงกับที่นิยามไว้ในระบบบริหารคุณภาพ ISO 9000 ที่ระบุว่า “คุณภาพ” คือ ระดับของการบรรลุถึงข้อกำหนดหรือความต้องการของกลุ่มลักษณะจำเพาะภายในตัว


ค่านิยม 3 ประการ ในการสร้างวัฒนธรรมการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนขององค์กร

   ในการแก้ปัญหาคุณภาพ เราคงคุ้นกับคำว่า “สาเหตุธรรมชาติ” คือ สาเหตุที่เรารู้ว่ามันต้องเกิดขึ้นอีกแก้ไม่หมด โดยทั่วไปสาเหตุของปัญหาจะมาจาก 4M (คน, เครื่องจักร, วัตถุดิบ และวิธีการทำงาน) ใน 4M นี้ต้องยอมรับว่า คน เป็นสาเหตุหลักที่สำคัญมาก และแก้ไขได้ยากมาก จากการที่ผมได้เป็นทั้งผู้จัดการฝ่ายผลิต วิทยากร และที่ปรึกษาทางด้าน การจัดการคุณภาพ และการจัดการการผลิต พบว่าทั้งหัวหน้างาน และพนักงานมักจะหลีกเลี่ยงที่จะแก้ปัญหาที่เกี่ยวกับคน เพราะรู้ว่าควบคุมปัจจัยลำบาก บางโรงงานผู้บริหาร ก็พยายามจัดหาหลักสูตรฝึกอบรมเกี่ยวกับ เทคนิคการแก้ปัญหา เพื่อหาเครื่องมือใหม่ๆ มาจัดการกับปัญหาในโรงงาน อบรมมาเท่าไหร่ปัญหาก็ยังเรื้อรังอยู่เหมือนเดิม เพราะปัญหาอยู่ที่คน ที่ไม่ยอมรับปัญหา เมื่อมีปัญหาแล้วทุกคนมักจะบอกว่าสาเหตุมาจากที่อื่นไม่ได้เกิดจากเรา สุดท้ายปัญหาก็ไม่ได้รับความร่วมมือในการแก้ไข การที่ไม่ยอมรับปัญหาเพราะเกรงว่าผลการปฏิบัติงานของตนเองจะไม่ดี หรือไม่ก็กลัวว่าจะมีงานเพิ่ม
   การที่จะให้ทุกคนช่วยกันแก้ปัญหาเรื้อรังในองค์กรได้นั้น จำเป็นต้องมีการสร้างวัฒนธรรมการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนในองค์กร เพื่อให้พนักงานทุกคนมีความตระหนัก และมีจิตสำนึกในการร่วมกันแก้ปัญหา “แล้วจะสร้างได้อย่างไร” มีคำถามนี้เสมอทั้งในโรงงานที่ผมดูแล และที่ผมไปบรรยายตามโรงงานต่างๆ ในแนวทางที่ผมทำ คือ ต้องหาแนวทางที่ไม่ยุ่งยากสลับซับซ้อน (ค่านิยม) และ ให้ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องให้เป็นวัฒนธรรมขององค์กรให้ได้ แนวทางที่กำหนด คือ
   1) ยอมรับปัญหา
   2) แก้ไขที่ตัวเรา
   3) ปรับปรุงตนเองอย่างต่อเนื่อง


จุดแข็ง-จุดอ่อน-เบื้องต้น ของประเทศต่างๆใน AEC ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ประเทศไทย
จุดแข็ง
• เป็นฐานการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมและสินค้าเกษตรหลายรายการรายใหญ่ของโลก
• ที่ตั้งเอื้อต่อการเป็นศูนย์กลางโครงข่ายเชื่อมโยงคมนาคมด้านต่างๆ
• สาธารณูปโภคพื้นฐานทั่วถึง
• ระบบธนาคารค่อนข้างเข้มแข็ง
• แรงงานจำนวนมาก
จุดอ่อน
• แรงงานส่วนใหญ่ยังขาดทักษะ
• เทคโนโลยีการผลิตส่วนใหญ่ยังเป็นขั้นกลาง


ตัวอย่างดัชนีชี้วัดผลสำเร็จของการทำ TPM

   ในการดำเนินกิจกรรมการบำรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วมจะมีการวัดผลสำเร็จที่มีความชัดเจนและเป็นรูปธรรม ซึ่งจะทำให้การดำเนินกิจกรรมมีทิศทางที่ชัดเจน พนักงานสามารถทราบได้ว่ากิจกรรมที่ได้ทำลงไปนั้นมีผลดีต่อบริษัทอย่างไร ผลสำเร็จของกิจกรรม TPM จะสนับสนุนต่อเป้าหมายและวัตถุประสงค์รวมขององค์กร ในขั้นตอนที่ 4. ของแนวทางการดำเนินกิจกรรม TPM ( 12 ขั้นตอน ) จะมีการกำหนดนโยบายพื้นฐานของ TPM ( TPM Basic Policy ) ซึ่งการกำหนดเป้าหมายนั้นควรจะสนับสนุนเป้าหมายและวัตถุประสงค์ระยะกลาง-ยาวของบริษัท


ปรัชญาการบริหารคุณภาพโดยรวม (Total Quality Management) จำนวน 14 ข้อ

เรื่องของการจัดการคุณภาพนั้น มีแนวคิดที่น่าสนใจจากผู้เชี่ยวชาญหลายท่าน ไม่ว่าจะเป็นของ Shewhart ที่จับหลักสถิติมารวมกับหลักการบริหารได้อย่างกลมกลืน, Juran เจ้าของแนวคิดในการแก้ปัญหาจุดเล็กๆ และ Crosby เจ้าของแนวคิด Zero Defect Culture ซึ่งมีองค์กรหลายแห่งเอาแนวคิดไปปรับใช้ในการสร้างคุณภาพของสินค้า ผลิตภัณฑ์ของตัวเองมาเป็นเวลานาน ประเทศที่โดดเด่นในเรื่องของการนำหลักการที่เขียนอยู่ในกระดาษของผู้รู้ กูรูหลายๆท่านมาใช้งาน จนสร้างคุณภาพจนเป็นที่ยอมรับในปัจจุบันได้แก่ ประเทศญี่ปุ่น ดังนั้นบทความนี้จึงอยากนำเสนอแนวคิดเรื่องหลักการบริหารคุณภาพที่ เป็นแนวคิด 14 ข้อของ William Edwards Deming


หน้า: 1 | 2 | 3 |