อบรม สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรม หลักสูตรอบรมสัมมนาtraining ฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรอบรมin-house training อบรม ISO

สถาบันฝึกอบรมสัมมนาBIG Q TRAINING จัดฝึกอบรมสัมมนาโดยมีหลักสูตรฝึกอบรมสัมมนาแบบ IN HOUSE TRAINING และ Public Training


การบริหารเชิงกลยุทธ์สำหรับผู้บริหาร Strategic Management for managerial person

การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน Preventive Maintenance ภาคทฤษฏี (1วัน)

การปรับปรุงงานด้วยเทคนิคทางวิศวกรรมอุตสาหการ (Improvement by Industrial engineering techniques) 2 วัน

การพัฒนาแผนควบคุมหรือแผนคุณภาพ Control Plan Or Quality Plan

การจัดการขยะและของเสียอันตราย (Waste and Hazardous Waste Management)

การวิเคราะห์ระบบการวัด Measurement System Analysis (MSA) 4th Edition 2วัน เน้น Workshop

การวัดค่าประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร(Overall Equipment Effectiveness OEE)

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigq.co.th

ดูลิงค์ทั้งหมด


  
12 STEP สำหรับติดตั้งระบบการบำรุงรักษาแบบทวีผล (TPM) ในองค์กร


ขั้นตอนแรกของการทำกิจกรรม TPM คือ การตัดสินใจที่จะนำกิจกรรม TPM เข้ามาใช้ในองค์การของผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารแสดงความมุ่งมั่นในการทำกิจกรรม พร้อมที่สนับสนุนพนักงานทุกคนในการทำกิจกรรม และประกาศให้พนักงานทราบทั่วทั้งบริษัท โดยการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆของบริษัท เช่น การประชุมประจำปี โปสเตอร์ บอร์ดข่าวสาร เสียงตามสาย แผ่นพับ เป็นต้น


6 BIG LOSSES ที่ทำให้การทำงานไม่เต็มประสิทธิภาพ

หากจะถามว่าในกระบวนการผลิตของเรามีความสูญเสียอะไรบ้าง เชื่อว่าทุกท่านที่อ่านบทความนี้คงสามารถนั่งเขียนลงกระดาษได้เป็นหน้าๆ แต่ความสำคัญอยู่ที่ว่าการมองเห็นปัญหาของคนในองค์กรเหมือนกันหรือไม่? ทฤษฎีที่ว่าด้วยเรื่องของความสูญเสียหลักที่สามารถแบ่งออกได้เป็น 6 ลักษณะ (6 BIG LOSSES) คือ


6Q กับความสมบูณณ์ของบุคลากรในองค์กรคุณ

IQ : Intelligence Quotient
EQ : Emotional Quotient
CQ : Creativity Quotient
MQ : Moral Quotient
PQ : Play Quotient
AQ : Adversity Quotient


QCC Café

“ปัญหา คือ สิ่งที่อยู่คู่กับการทำงานตลอดเวลา” ทั้งในภาคอุตสาหกรรมการผลิต และการบริการ ในทุกๆ สถานที่ทำงาน ปัญหามีทุกวัน โดยเฉพาะปัญหาที่เกิดขึ้นหน้างาน เป็นปัญหาที่เกิดจากสาเหตุธรรมชาติ (ที่เกิดขึ้นอยู่เสมอ คาดการณ์ได้ว่าจะต้องเกิด เช่น ปัญหาเม็ดฝุ่นในห้องพ่นสี ปัญหาการเสียเวลาคอยอาหาร) ซึ่งต้องได้รับการเอาใจใส่ดูแลเป็นอย่างดี จากหัวหน้างาน และผู้ปฏิบัติงาน เพราะเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นหน้างาน ผู้ปฏิบัติงานที่หน้างานจะเข้าใจปัญหาที่เกิดขึ้นได้เป็นอย่างดี แต่การแก้ปัญหาที่สาเหตุรากเหง้าให้ได้นั้นบางครั้งก็ไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะต้องอาศัย


การกำจัดขจัดความสูญเสีย 7 ประการที่เกิดขึ้น

ความสูญเสีย 7 ประการ ได้แก่
1.ความสูญเสียเนื่องจากการผลิตมากเกินไป (Overproduction)

2.ความสูญเสียเนื่องจากการเก็บวัสดุคงคลัง (Inventory)

3.ความสูญเสียเนื่องจากการขนส่ง (Transporation)
4.ความสูญเสียเนื่องจากการเคลื่อนไหว (Motion)
5.ความสูญเสียเนื่องจากกระบวนการผลิต (Processing)
6.ความสูญเสียเนื่องจากการรอคอย (Delay)
7.ความสูญเสียเนื่องจากการผลิตของเสีย (Defect)


การบำรุงรักษาเชิงวางแผน Planned Maintenance (PM)

เป้าหมายของการทำ Planned Maintenance (PM) คือต้องการให้เครื่องจักรสามารถใช้งานได้ตลอดเวลาหรือเมื่อต้องใช้ ซึ่งจะมีดัชนีชี้วัดอยู่ 3 หัวข้อหลักๆ คือ
- Zero Breakdown
- MTBF หมายถึง Mean Time Between Failures (ระยะเวลาเฉลี่ยก่อนการเสียหายแต่ละครั้ง)
- MTTR หมายถึง Mean Time To Repair (ระยะเวลาเฉลี่ยตั้งแต่เสียหายจนใช้งานได้แต่ละครั้ง)


การฝึกอบรมภายในอุตสาหกรรมสำหรับหัวหน้างาน Training Within Industry for Supervisor

TWI ย่อมาจาก Training Within Industry
Training Within Industry เป็นหลักสูตรที่ได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อสนับสนุนภาคการผลิตในอุตสาหกรรมของสหรัฐอเมริกา ในช่วงระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 เมื่อราว ค.ศ. 1940 หลังจากนั้น TWI ได้ถูกนำมาใช้ในประเทศญี่ปุ่นในช่วงหลังสงครามเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศ


ความยั่งยืนของการทำกิจกรรมไคเซ็น

ในสถานประกอบการหลายๆ แห่งทั้งภาคการผลิตและการบริการ ส่วนมากมักมีนโยบายการเพิ่มผลผลิต ลดต้นทุนการผลิต เพื่อให้สามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้ กิจกรรมที่นิยมทำกันมากที่สุด คือ “Kaizen” หรือที่เรียกกันว่า “การปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง” ที่พนักงานทุกระดับต้องร่วมกันทำ เป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์อย่างมากในการเพิ่มผลผลิต ลดปัญหาด้านคุณภาพ และทำให้ลดต้นทุนการผลิตและบริการ เนื่องจาก เป็นการปรับปรุงและแก้ปัญหาที่หน้างาน พนักงานที่อยู่หน้างานจะเข้าใจปัญหาได้ดี รู้แนวทางการแก้ไขและปรับปรุงให้ดีขึ้น ระดับจัดการก็ให้การสนับสนุนด้านวิธีการและความรู้ ระดับบริหารก็ให้การสนับสนุนด้านนโยบาย เมื่อมีประโยชน์มากมายอย่างนี้ หลายๆ


หน้า: 1 | 2 | 3 |